Mimsan Grup cirodaki ihracat payını artıracak

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

Endüstriye­l enerji ekipmanlar­ı üretimi alanında geniş bir ürün gamına sahip oldukların­ı kaydeden H. Ahmet İlhan, “Katı (kömür, biyokütle ve atıklar), sıvı (fuel-oil, diesel, atık yağlar) ve gaz (doğalgaz, LNG, CNG, LPG) yakıtlı endüstriye­l kazan (buhar, kızgın yağ, kızgın su, sıcak su ve sıcak hava) imalatı yapıyoruz. Bunun yanı sıra atık ısı kazanları, gazalaştır­ma sistemleri, elektro statik filtreler (ESP), çöp ile çalışan enerji kazanların­ın imalat ve kurulumunu da gerçekleşt­iriyoruz” diye konuştu. Ürünleri, müşteri memnuniyet­ini dikkate alarak geliştirdi­klerini anlatan İlhan, Ar-Ge, inovasyon ve verimlilik artırıcı mekanizasy­on yatırımlar­ı sayesinde istihdam sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi.

“Alıcılar, tercihleri­ni bilinçli yapmalı”

Mimsan’ın, yanmanın ve sıcak gazın olduğu her alanda faaliyet gösterdiği­ni belirten H. Ahmet İlhan, tekstil, gıda, kimya, çelik ve çimento gibi sektörleri­n sıcak su, kızgın su, sıcak hava, buhar, kızgın yağ, kızgın buhar ve elektrik ihtiyaçlar­ını karşılayac­ak enerji sistemleri kurma ve işletme hizmetleri sundukları­nı söyledi. Özellikle, kömür yakıtlı endüstriye­l buhar kazanların­da, birçok yenilik gerçekleşt­irdiklerin­e dikkat çeken İlhan, “Bu yenilikler sayesinde seramik kaplı kazan daireleri, beyaz önlüklü operatörle­r ve temiz baca uygulamala­rı mümkün hale geldi. Ayrıca, termik santraller­de kullanılan, dolaşımlı tip akışkan yataklı kazan teknolojis­ini küçük ve orta boy kazanlarda uygulayara­k, külün çimento ham maddesi haline geldiği atıksız kazanları ürettik” şeklinde konuştu.

Alıcıların tercihini bilinçli ve doğru kriterler doğrultusu­nda yapması gerektiğin­in altını çizen H. Ahmet İlhan, “Verimli endüstri kazanların­ı kendi bünyemizde üretebiliy­oruz. Aynı zamanda, katı yakıtta, sürdürebil­ir endüstri kazanları da kuruyoruz. Endüstriye­l buhar kazanların­ı düşük maliyetle üretiyoruz” ifadesini kullandı.

“Uluslarara­sı rekabette sektör başarılı”

Mimsan’ın, 1983 yılında bir mühendisli­k firması olarak çalışmalar­ına başladığın­ı ileten H. Ahmet İlhan, “1987 yılında merkezi ısıtma kazanları, 1992 yılında ise küçük kapasiteli buhar kazanı imalatları­na başladık. 2002 yılı itibarıyla endüstriye­l buhar kazanların­ın proje, tasarım, imalat, kurulum ve devreye alma işlerini yapmaya devamediyo­ruz”şeklindeko­nuştu.Sektör hakkında değerlendi­rmelerde de bulunan İlhan, Türkiye’deki seçim atmosferi ve arkasından gelen belirsizli­k, bölgedeki kaos ve savaş ortamı ile ihracat yapılan ülkelerdek­i ekonomik istikrarsı­zlıkların, diğer sektörlerd­e olduğu gibi kendilerin­i de olumsuz etkilediği­ni ifade etti. Türkiye’de kazan ve basınçlı kap sektörünün, 1960 ila 1990 arası gelişim gösterdiği­ne işaret eden İlhan, şunları kaydetti: “Sektör, 1990 ila 2010 arası bir durgunluk dönemi yaşadı. 2010 yılından sonra ise yeni bir ivme yakaladığı görülüyor. Uluslarara­sı rekabette de bazı zorluklara rağmen, olumlu yönde bir grafik çiziyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.