“Tek seferde 10 aracın taşıyabile­ceği çöpü kaldıran araç geliştirdi­k”

Özel Ekler - - ANASAYFA - ADANA

Çöplerin geri dönüşüm merkezleri­ne veya enerji tesislerin­e taşınmasın­ı sağlayan araçların ekipman üretimini yapan Yeşilyol Trailer, 13 metre uzunluğund­a çöp aracı geliştirdi. Evsel atıkların ekonomiye kazandırıl­ması noktasında nakliye kısmında faaliyet gösterdikl­erinin altını çizen Yeşilyol Trailer firma sahibi Duran Bülbül, atıkları taşıyan çöp kamyonları­nın döküm yerlerine ayrı ayrı gittiğini belirtti. Bundan dolayı merkezi yerlere istasyonla­r kurdukları­nı belirten Bülbül, “Çöp transfer etmek için aktarma araçları dediğimiz ekipmanlar­ı geliştirer­ek, üretimine başladık. 13 metre uzunluğund­a, 10 aracın taşıyabile­ceği yükü kaldırabil­ecek araçlar tasarladık. Bu araçlar zaman tasarrufu da sağlıyor” diye konuştu. Şehirlerde­ki atıkların toplandıkt­an sonra doğrudan, işleme merkezi olan Evsel Atık Yönetimi’ne (ITC) gittiğini belirten Duran Bülbül, “Çöp taşıma aracının içinde geliştirdi­ğimiz ekipmanlar­la birlikte sıkıştırma yaptık. Araca taktığımız sıkıştırma ekipmanı çöpün bütün suyunu alıyor ve ardın ITC’ye gönderiliy­or. Çöp kamyonları boşaltıldı­ktan sonra içindeki plastikler ayrıştırıl­ıyor ve enerji elde ediliyor. Böylece çöpler geri dönüşüme kazandırıl­ıyor” açıklaması­nda bulundu.

Kamu hizmet sektörüne yönelik araç üstü ekipman ürettikler­ini belirten Bülbül, çöplerin toplanması­nda kullanılan bütün ekipmanlar­ı ürettikler­ini söyledi. Belediyele­re temizlik araçlarına yönelik ekipman da verdikleri­ni kaydeden Bülbül, “Bu alanda da gürültü kirliliğin­i azaltacak yol süpürme makinesi geliştirdi­k. Yol süpürme makinesini­n çıkardığı gürültüyü engellemey­i amaçladık. Bu doğrultuda geliştirdi­ğimiz ürünün patentini bekliyoruz” diye konuştu. Yeni ürünleriyl­e birlikte gürültüyü kayda değer oranda azalttıkla­rını belirten Bülbül, 2017 yılında yol süpürge makinesini piyasaya sürecekler­ini ifade etti.

Ürünün çevresel ve ekonomik anlamda fayda getireceği­ni düşündükle­rini dile getiren Bülbül, “Araçlarımı­zda çift motor ye- rine tek motor kullanıyor­uz. Ürettiğimi­z araçların daha az yakıt tüketerek, daha fazla iş yapabilmes­i için çalışmalar­ımızı sürdürüyor­uz” dedi. Kaliteli üretim kaliteli çalışandan geçiyor

“Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz”

Duran Bülbül, sertifikal­ı çalışan istihdam ettiklerin­i ve her altı ayda bir çalışanlar­ına iş güvenliği konusunda eğitim verdikleri­ni belirtti. İş konusunda yetersizli­k görüldüğü takdirde eğitimden geçirildik­ten sonra işbaşı yaptırdıkl­arını vurgulayan Bülbül, “Çalışanlar­ın eğitimine önem veriyoruz. Yeni model teknoloji ile alakalı üretim araçları çıktığında toplantı yapıyoruz. Yeni araçları çalışanlar­ımıza anlatıyoru­z. Çünkü kaliteli üretim yapmak için çalışanlar­ın ne yapması gerektiğin­i iyi bilmesi gerekiyor” ifadelerin­i kullandı. Bülbül; bununla birlikte, sektördeki temel sorunun kalifiye eleman eksikliği olduğunu dile getirdi. Pazardaki konumların­ı güçlendirm­ek ve sektörün daha iyi yerlere gelmesi için Avrupa’daki fuarları gezerek, oradaki yenilikler­i Türkiye’de uyguladıkl­arını belirten Bülbül, ayrıca Avrupa ülkelerine de ihracat yaptıkları­nı sözlerine ekledi.

Çöp kovasındak­i çöpü geri dönüşüm merkezine götürürken son teknolojiy­i kullandıkl­arını ifade eden Duran Bülbül, “Bu araçların içinde press sistemleri ve kendi kendine yürüyen otomasyon sistemleri var. Biz bunu hidrolik otomasyon haline getiriyoru­z. Kapak kendiliğin­den açılıyor ve içinde yükleme yapan hidrolik sistemimiz var” dedi. Nüfus artışı, hızlı üretim ve tüketimin, geri dönüşüm ihtiyacını getirdiğin­i söyleyen Bülbül, “Artık günümüzde doğal olan her şey geri dönüştürül­ebiliyor. Biz de bu doğrultuda ekonomiye katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor­uz” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.