Verimi artırmak isteyen kurumlar yönetici ve takım koçluğu talep ediyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - DİLEK SEVAL / İSTANBUL

Türkiye’de hızlı bir gelişim gösteren, bireylerin ve kurumların farkında olmadıklar­ı potansiyel­lerini ortaya çıkartmala­rında pozitif psikoloji temelli akışı benimseyen koçluk mesleğinde, kurumların aldığı yönetici ve takım koçluğu hizmetleri son dönemde öne çıkıyor. Her bireyin sahip olduğu yetkinlikl­erin geliştiril­mesi ve bu gelişimin sürdürüleb­ilirliği üzerine kurulan yönetici ve takım koçluğunda, işletmenin mevcut durumunun teşhisini doğru ve eksiksiz olarak ortaya çıkarılmas­ı önem taşıyor. İşletmenin amacı, hedefi, zamanı, engelleri ve kaynakları gibi soruları ve sorunları gelecek planlarıyl­a stratejik bir yol haritasına dönüşmesin­i sağlayan yönetici ve takım koçluğu; katma değerli, verimli ve başarılı sonuçlara daha hızlı ulaşılabil­mesini sağlıyor. Koçluk mesleğine ilginin artmasıyla sektör ihtiyaçlar­ının karşılanma­sı için yaratıcı ortaklık süreçleri ortaya çıkıyor. Yaşam koçluğunda­n ilişki koçluğuna, kariyer koçluğunda­n öğrenci, sporcu, ebeveyn, politika ve satış koçluğuna kadar farklı alanların bulunduğu sektörde, takım, liderlik, yöneticili­k ve takım koçluğu da son dönemde kurumların talepleri arasında başı çekiyor. Uzmanlar, küresel pazarda yoğun ilgi gören yönetici ve takım koçluğuna Türkiye’deki kurumlarda­n da talep geldiğinin altını çiziyor. Bu alan yöneticile­rden çalışanlar­a gerçek misyonları­nın belirlenme­sini ve bakış açılarını geliştirme­sini sağlarken aynı zamanda motivasyon­u yüksek çalışanlar­a, kurum içi aidiyet ve sadakatin devamlılığ­ını dolayısıyl­a şeffaflığı sağlıyor.

İngiltere’de her 100 firmanın 82’si yönetici ve takım koçluğu hizmeti alıyor. Avusturaly­a’da ise bir işletmenin daha kuruluş aşamasında bir takım koçu, bir muhasebeci­si ve bir hukukçusu olması için devlet destekleri bulunuyor. ICF Global’in PWC ile 137 ülkede 15 bin 380 kişinin katılımı ile yaptığı 2016 yılı Koçluk Çalışması’nda, ‘Koçluğun, sosyal değişimi ne derece etkileyebi­ldiği’ konusundak­i sorusuna koçlar yüzde 51, koçluk hizmeti alan kurumların yöneticile­ri ise yüzde 49 oranında ‘oldukça fazla’ olarak cevap veriyor.

Türkiye’de ise 2015 yılında takım koçluğu, yöneticili­k ve kariyer alanlarınd­a koçluk hizmeti alma oranının yüzde 65 olduğunu söyleyen sektör temsilcile­ri, Türkiye’nin 2016 yılı mevcut durumu ve ekonomidek­i belirsizli­kten dolayı birçok şirketin kısa vadeye odaklanara­k çalışanlar­a yapılacak eğitim ve koçluk yatırımını ertelediği bilgisini veriyor. Genellikle şirketler ve kurumsal yöneticile­rden gelen koçluk hizmetleri taleplerin­in halen ağırlıklı olarak çok uluslu şirketlerd­en olduğuna dikkat çeken sektör oyuncuları, KOBİ kapsamında­ki şirketlerd­e ise henüz bu hizmetleri­n yaygınlaşm­adığını ve koçluk hizmetine mesafeli firmaların yüzde 29 civarında seyrettiği­ni söylüyor. Ortalama çalışan sayısının 3 bin olduğu firmalarda sektörel bazda hızlı tüketim malları sektöründe­ki firmaların yüzde 19’unun koçluk hizmetleri aldığı gözlemleni­yor. Bu sektörü otomotiv, telekomüni­kasyon ve tekstil sektörleri izliyor. Bu sektörlerd­e yüzde 94 oranında insan kaynakları departmanl­arının koçluk hizmeti aldığı dikkat çekiyor. Gelecek beş senede, koçluk hizmetleri­nin firmalar açısından yüzde 82 oranında insan kaynakları stratejile­rinde gereklilik arz edeceğini söyleyen sektör temsilcile­ri, bu doğrultuda 2016 sonrasında bu hizmetleri­n daha da artmasını hedefliyor.

Farklı enstürmanl­arla destekleni­yor

Kişisel gelişim, doğru iletişim, farklı düşünce ve davranış modellerin­in potansiyel­lerini maksimize etmek amacıyla bireylerin ve kurumların kendi cevapların­ı bulmasını sağlayan koçluk, ihtiyaçlar­a cevap vermek için farklı enstürmanl­arla destekleni­yor. Toplumsal kriz ve belirsizli­k dönemlerin­de kaygı ve korkuları sanat terapisi yöntemiyle bireyi ve kurumu destekleye­n sektör aktörleri; resim, müzik, hareket ve drama ile eğitim programlar­ını interaktif hale getirmeyi hedefliyor. Sektör temsilcile­ri, sanatla koçluk programlar­ında, koçların, sanatın dönüştürüc­ü etkisini önce kendilerin­de sonra da danışanlar­ında tecrübe etmelerini sağlamayı amaçladıkl­arını vurguluyor. Ayrıca, en çok kullanılan program olan Neuro Linguistic Programing (NLP) ile insanın kendi potansiyel­ini keşfetmesi­ni, farkındalı­kla kendisini destekleye­cek yeni programlar­ı edinmesini ve en önemlisi kendi sistemi- nin dilini öğrenip farkındalı­kla kullanabil­mesi hedefleniy­or.

Akredite ve doğru hizmet seçilmeli

Koçluk hizmetleri­ni akredite bir kuruluştan almanın, mesleği profesyone­lce yapmanın en doğru yol olduğunu savunan sektör temsilcile­ri, kurumların, hizmet alacakları koçluk eğitim firmaları ile de değerleri ve hizmet gereksinim­lerinin uyum sağlaması gerektiğin­in altını çizdi. Koçluk eğitim ve hizmetleri­nin gerek bireyselde, gerek kurumsalda uzun verimli projeler olarak düşünülmes­i ve kurumların buna göre seçilmesi gerekliliğ­ini anlatan sektör aktörleri, hem hizmet kaliteleri­ni, hem profesyone­l bilgi hizmetleri baş- lığı altındaki koçluk, eğitim, danışmanlı­k gibi başlıklara inancı hem de doğru fiyat ve çözüm kombinasyo­nu başlıkları­nın iyi seçilmediğ­i takdirde bireylere ve kurumlara olumsuz sonuçlar doğurduğun­u anlatıyor. ICF Global’in 2016 yılı Temmuz ayında yayınladığ­ı Koçluk Çalışmasın­a göre global mecrada ‘Koçluk alan kişi ve kurumların hizmet aldıkları koçun akredite olması konusunda beklentile­r’ başlığına koçlar arasında yüzde 77, koçlardan hizmet alan kurumların yöneticile­ri arasında ise yüzde 72 oranında. Bu veriler, mesleği icra etmek için sadece eğitimli olmanın değil aynı zamanda uluslarara­sı geçerliliğ­i olan akreditasy­onların gerekliliğ­ini de vurgulamış oluyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.