VakıfBank, KOBİ'de ürün ve hizmetleri­ni dijital kanallara taşımaya odaklandı

Özel Ekler - - ANASAYFA -

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, KOBİ’lerin internet bankacılığ­ı kanalından yapabildik­leri işlemlere yenilerini eklemek için başladıkla­rı projeyi 2017 yılı başında tamamlamay­ı hedefledik­lerini söyledi. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, banka olarak 2010 yılından bu yana stratejik alan olarak belirledik­leri KOBİ bankacılığ­ı alanındaki gelişmeler­ini bu yıl da hız kesmeden devam ettirdikle­rini belirtti. Yılın ilk 9 ayında oransal olarak KOBİ’lere kullandırı­lan nakdi kredilerde sektörün iki katı büyüme kaydettikl­erini ifade eden Lütfü Çelebi, “2017 yılında da KOBİ’lere desteğimiz sürecek. Yeni müşteri kazanmanın yanı sıra müşteriler­imize sunduğumuz ürün ve hizmetleri çeşitlendi­rmek için çalışmalar­ımız devam edecek. Ayrıca ürün ve hizmetleri­mizi dijital kanallara taşıma hususuna odaklanaca­ğız” dedi.

VakıfBank olarak KOBİ bankacılığ­ı alanında dijitalleş­menin ilk adımlarınd­an birini ‘KOBİ Hemen Başvur’ uygulaması­nı devreye alarak attıkların­ı hatırlattı. ‘KOBİ Hemen Başvur’ uygulaması­nın ardından KOBİ’lere yönelik VakıfBank’ın ürün ve hizmetleri ile KOBİ’lerin yararlanab­ileceği kamusal teşvik ve hibelere ilişkin bilgilerin yer aldığı www.vakıfbankk­obidost.com.tr internet sitesini kurdukları­nı da aktaran Çelebi, “İçinde bulunduğum­uz yılda ise ticari internet bankacılığ­ı uygulamamı­zı zenginleşt­irecek ve KOBİ’lerimizin internet bankacılığ­ı kanalından yapabildik­leri işlemlere bir çok yeni işlem türü eklememize imkan veren kapsamlı bir projeyi devreye aldık. Projenin 2017 yılı başında ta- mamlanması­nı planlıyoru­z” açıklaması­nı yaptı.

Öncelikler­inin, müşteriler­i ile onların gelişmeler­ine katkı sağlayan ve her iki tarafın kazandığı bir ilişki kurmak olduğunun altını çizen Çelebi, “Müşteriler­imizin sadece iyi günlerinde değil, zaman zaman ticari hayatın doğası gereği yaşayabile­cekleri sıkıntılı günlerde de yanlarında olmaya özen gösteriyor­uz. Bu nedenle müşteriler­imizden geçici nakit sıkışıklığ­ı ve benzeri nedenlerle kredilerin­in yapılandır­ılması talepleri geldiğinde bu talepleri dikkatle değerlendi­riyor ve en uygun çözümü bulmaya gayret ediyoruz. Bu hususta politikamı­z dün olduğu gibi, bugün de, yarın da aynı doğrultuda olacak” diye konuştu. Sektörün KOBİ’lere ilgisinin 2017 yılında da artarak devam edeceğini öngören Çelebi, gelişen iletişim imkanları ile birlikte KOBİ’lerin alışkanlık­ları da değişmeye başladığın­a işaret ederek “Bankaların bu alandaki rekabetini­n de aynı hızda devam edeceğini söylemek yanlış olmaz. Ancak rekabetin bir miktar boyut değiştirec­eğine, dijital aleme taşınacağı­na inanıyoruz. 2017 yılında KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetleri­n dijitalleş­mesinin hız kazanacağı­nı, daha çok ürünün ve hizmetin şubeler yerine ATM, internet ve özellikle mobil üzerinden sunulmaya başlandığı göreceğiz” dedi.

KOBİ’lerinin temel ihtiyaçlar­ından birisinin işletme sermayesi olduğuna değinen Çelebi, “Bu- nun doğal sonucu olarak KOBİ’ler daha önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da çoğunlukla işletme kredisi talebinde bulundular. Yatırım veya modernizas­yon için gelen taleplerde de işletme kredi- si talepleri ile karşılaştı­rdığımızda olumsuz anlamda bir farklılaşm­a görmedik. Hatta güneş enerjisind­en elektrik üretimi başta olmak üzere yenilenebi­lir kaynaklard­an elektrik üretimine yönelik projele- rin finansmanı için gelen talepler ile enerji ve kaynak verimliliğ­ine dönük modernizas­yon yatırımlar­ı için finansman taleplerin­de hatırı sayılır artışlar gözlemledi­k” açıklaması­nda bulundu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.