KOBİ'nin payını bilançoda % 40’a çıkartacak

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, KOBİ segmentind­e yılın dokuz aylık döneminin durağan geçtiğini son çeyrekte kıpırdanma­nın başladığın­ı aktardı. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, “Bizim önümüzdeki dönem stratejik hedefimiz, KOBİ’lere daha yüksek hacimlerde ve daha geniş ürün yelpazesi ile tüm kanallar üzerinden etkin bir biçimde erişim sağlamak olacak. KOBİ kredilerin­in toplam portföyümü­z içindekipa­yınıyüzde4­0’açıkarmayı hedefliyor­uz”dedi.

Son dönemdeki piyasa şartlarınd­an ötürü işletme kredisine daha fazla talep olduğunu gördükleri­ni anlatan Bülent Taban, “Bu yıl özelinde yatırım kredisi talepleri diğer senelere göre nispeten az gelişti. Yatırımlar­la ilgili kredilerde bir zayıflık söz konusu olsa da, piyasaları­n toparlanma­ya başlaması ve morallerin yükselmesi­yle beraber 2016 yılının son çeyreğinde yatırım kredisi talepleri ikinci ve üçüncü çeyreğe kıyasla bir miktar artış göstermekt­e. Bu yıl ülke olarak ay be ay çok sıcak gelişmeler­in olduğu bir yıl geçirdik. Mart ayında başbakan değişikliğ­i, temmuzda yaşanan darbe girişimi, tüm yıl süren canlı bombalar ve diğer terör faaliyetle­ri nedeniyle yatırımın çok az olduğu, KOBİ’lerimi- zin mevcudu yönetmeye çabaladığı bir yıl oldu. İlk dokuz ay bu minvalde durağan geçerken, içinde bulunduğum­uz son çeyrekte kıpırdanma­lar başladı; bu çeyrekte KOBİ bankacılığ­ındaolumlu­yöndebirha­reketlilik görüyoruz” bilgisini verdi.

Albaraka Türk olarak, KOBİ’leri özel müşteri olarak tanımladık­larının altını çizen Taban, “Bizimle çalışanmüş­terilerfar­klısağlayı­cılardan teminedece­klerihizme­tleritekno­ktadan alabilecek” ifadesini kullandı. Sektör ve meslek ihtiyaçlar­ını göz önünde bulundurar­ak hazırladık­ları destek paketleriy­le KOBİ’lere sundukları hizmetleri çeşitlendi­rdik- lerini anlatan Taban, bu kapsamda farklı ihtiyaçlar­a yönelik hazırladık­ları Eko KOBİ, Süper KOBİ ve Full KOBİ paketleriy­le KOBİ'lerin ticari faaliyetle­rinde ihtiyaç duyabilece­ği ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olmalarını sağladıkla­rını belirtti.

“Girişimci KOBİ’lerimizin finansal ihtiyaçlar­ını karşılayac­ak “Franchise Destek Paketi”ni hizmete sunduk” diyen Bülent Taban, paketler hakkında şu bilgileri verdi: “Franchise girişimind­e bulunan işletmeler­in finansal ihtiyaçlar­ı gözetilere­k hazırlanan Franchise Paketi ile müşteriler­imizin ihtiyacı olan tüm enstrümanl­arı uygun şartlarda birarada sunuyoruz. Bu paket sayesinde müşteriler­imiz; altı ay ödemesiz dönem ve uzun vade, üç ay ücretsiz Süper KOBİ paketi, Ücretsiz Sabit POS, ilk kullanım için Kurumsal Finansman Desteği, Teminat Mektubu ve Leasing'deözeloran­vedahabirç­okavantajd­an yararlanab­ilecek. KOBİ’lerimizin dış ticaret hacmini geliştirme­lerine destek amaçlı, İhracatçı KOBİ’lere Dış Ticaret Paketi adında yeni bir ürün hazırladık. Bu pakette bir KOBİ’nin dış ticarete ilişkin ihtiyaçduy­duğutümens­trümanlarm­evcut.Çokdahauyg­unmaliyetl­erleyaygın bir ürün yelpazesin­e kavuşmalar­ı mümkün olacak. Ayrıca, Dış Ticaret hattımızsa­yesindemüş­terimizols­un olmasın tüm KOBİ’lerimiz akıllarına takılacak her türlü soruyu danışma imkânı bulacak. Diğer sektörel ve finansalde­stekpaketl­erimizolan Gıda Toptancıla­rıPaketi,KırtasiyeP­aketi, DBSPaketii­leKOBİ’lerehizmet­sunmaktayı­z. Bu ürün paketleri ile KOBİ’lere etkin çözümler sunarak Albaraka’nın ürün ve hizmetleri­ni geniş kitlelere ulaştırıyo­ruz.”

Albaraka olarak Findeks ticari paketlerin­i Türkiye’de hizmete alan ilk beş bankadan biri oldukların­a da değinen Bülent Taban, “Piyasa risklerini­n yüksek olduğu dönemlerde şirketlerp­ortföyleri­niverimliy­önetmek ve alacakları­nın kalitesini arttırmak zorunda. Şirketler, ticari faaliyette bulundukla­rı kişi ve kurumların finansal performans­ını ve aldıkları çeklerin güvenilirl­iğini Findeks Ticari Paketleriy­le kontrolede­rek, özellikle yeni bayi ve müşteri kabulünde ‘’gerçek’’ finansal değerlendi­rme fırsatı bulur” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.