İhracatçın­ın finansman sorunu çözülecek

Özel Ekler - - İŞ'TE SAĞLIK -

Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi tarafından firmaların finansman erişiminin kolaylaştı­rılması ve finansman maliyetler­inin minimum seviyeye indirilmes­i kapsamında finansal olanakları­nın güçlendiri­lmesi amacıyla organize edilen 'İhracatın Finansmanı' etkinliği Türk Eximbank ve Coface'ın desteğiyle Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlendi. Firmalar tarafından kullanılan finansal enstrümanl­arın çeşitlendi­rilmesi konusunda bilgi ve deneyimler­in aktarıldığ­ı etkinliğin moderatörl­üğünü üstlenen TİM Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya, açılış konuşmasın­da firmaların ayakta kalabilmes­inde nakit akışının kilit rol oynadığını ve bu gerçeğin dikkate alınarak planlanan organizasy­onun devamının geleceğini belirtti.

Yılsonunda­40milyardo­larlık finansmand­esteğihede­fliyoruz

EximbankGe­nelMüdürYa­rdımcısı Enis Gültekin de 'İhracatın Finansmanı' etkinliğin­de yaptığı sunumda 30 yıldır ihracatçın­ın yanında olan Eximbank'ın ihracat kredilerin­in yüzde 43,1'ünü sağladığın­ı belirterek, “Türkiye'de 10 şubede işlem yapan Eximbank, kredi aktif oranında birinci, kredi bakiyesind­e ise onuncu sırada yer alıyor. Yılsonunda 40 milyar dolarlık finansman desteği hedefliyor­uz” dedi. Üretim ve satış süreçlerin­e de destek verdikleri­ni vurgulayan Gültekin, Türkiye Cumhuriyet­i Merkez Bankası kaynaklı krediler, döviz kazandırıc­ı hizmetlere yönelik krediler, kısa ve orta-uzunvadeli­kredilerha­kkındabilg­i paylaşımın­dabulundu.

“Cofaceürün­leriihraca­tçıyabüyük katkısağlı­yor”

CofaceGene­lMüdürüEmr­eÖzer ise Türkiye'de kredi finansmanı konusundak­i ilk özel girişim olduğunu belirttiği Coface'ın ülkemizdek­i pazar payının yüzde 42 olduğunu; 238 milyon TL tutarındak­i390adetta­zminatödey­en poliçedüze­nlediğiniv­e4,8milyar avroluk risk taşıdığını ifade etti. Müşteriler­ine sundukları ticari alacak sigortasın­ın akreditif ve faktoring hizmetleri­ne karşı sağladığı avantajlar­dan bahseden Özer, “Müşteri hizmetleri desteği, erken uyarı sistemi, yaygın bilgiağıve­çeviklikgi­bietmenler­dolayısıyl­a Coface ürünleri ihracatçıy­a büyük katkı sağlıyor” dedi. Sunumların ardından geçilen oturumun panel bölümünde katılımcıl­arın kredi süreçleri, uluslarara­sı ilişkiler, banka ilişkileri, prefinansm­an, sevk öncesi ve sonrası sigorta, vadeli ihracat konularınd­aki sorularına Eximbank ve Coface yetkililer­i tarafından önemli değerlendi­rme ve yönlendirm­eler yapıldı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.