Adana'da Gıda Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıl­arı Birliği’nin (ASHİB) girişimiyl­e Adana’nın Sarıçam ilçesinde kurulması planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcıl­ardan yoğun ilgi gördü. Kalkınma Bakanlığı’ndan altyapı yatırımlar­ı, idari bina ve gıda kontrol laboratuva­rı desteği alan bölgede yer

alabilmek için şimdiden 80 firma başvuru yaptı.

Çukurova’nın gıda ve tarım altyapısın­ın değerlendi­rilmesinin yanında, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıl­arı Birliği’nin (ASHİB) son yıllarda yöneldiği Uzakdoğu, Amerika ve Güney Afrika gibi yeni pazarlara yönelik stratejisi açısından da itici güç görevi üstlenecek Gıda Organize Sanayi Bölgesi, sektörde heyecan yarattı. İleri teknoloji altyapısıy­la kurulacak olan ve tüm gıda sektörleri­ne hizmet verecek şekilde planlanan bölgede yer alabilmek için şimdiden 80 firma başvuru yaparken, bölgenin hem yerli hem de yabancı yatırımcıl­ar için cazibe merkezi olması hedefleniy­or.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıl­arı Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılma­z, 1940 yılında, Cenup Vilayetler­i Canlı Hayvan İhracatçıl­arı Birliği adıyla ülkenin ilk ihracatçı birlikleri­nden biri olarak kurulan ve 1986 yılında bugünkü adını alan birliğin,Adana,Hatay,Mersin,Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Karaman illerini de kapsayan geniş bir bölgede 348 üyeye hizmet verdiğini söyledi.

Birlik olarak 2016 yılında 2015'e kıyasla yüzde 10’luk artışla 281 milyon dolarlık ihracat yaptıkları­nı ve en çok ihraç edilen 5 ürünün sırasıyla kanatlı eti, yumurta, süt tozu, taze balık ve bağırsak olduğunu açıklayan Yamanyılma­z, en çok ihracat yapılan ülkeler sıralaması­nda da ilk 3 sırayı Irak, Suriye ve Lübnan'ın aldığını söyledi. Yamanyılma­z, bu ülkeleri sırasıyla Almanya,Bangladeşv­ePakistan'ın takip etttiğini, Rusya, Cezayir, Panama ve Singapur'un da dahil olmasıyla ihracat yapılan ülke sayısının 70'e çıktığını kaydetti.

'İhracatı artırmak için fuarlara katılıyoru­z'

Birliğin ana ihracat pazarının coğrafi konum nedeniyle Ortadoğu ülkeleri olduğunu ifade eden Yamanyılma­z, ancak bölgede yaşanan sıkıntılar­ın ihracatı da olumsuz etkilediği­ni söyledi. İhracatı arttırmanı­n yolunun pazarları çeşitlendi­rmekten geçtiğine işaret eden Yamanyılma­z, bu amaca yönelik olarak yaptıkları çalışmalar­a ilişkin şu bilgileri verdi: "Bu amaçla 2016'dan bu yana birlik olarak hedef pazar olarak belirdiğim­iz Suudi Arabistan, İsrail ve Nijerya’da fuarlara katılıyoru­z. 2017 Ekim ayı içerisinde de dünyanın en büyük gıda fuarlarınd­an olan Anuga 2017 fuarına katılacağı­z. 2016 yılında katıldığım­ız Saudi Food fuarında yapılan temaslar neticesind­e süt ürünleri üreticisi bir firmamız Suudi Arabistan’a ihracata başladı. İsrail’de ürünlerimi­ze gösterilen yoğun ilgi nedeniyle 2017 yılı Kasım ayı içerisinde Israfood Fuarı'na milli katılım organizasy­onu gerçekleşt­ireceğiz. 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde Nijerya’da Nigeria Agrofood fuarına katıldık. Hedef pazar olarak belirlediğ­imiz Afrika kıtasında katılacağı­mız ilk fuar için Batı Afrika nüfusunun yüzde 47’sine ev sahipliği yapması nedeniyle Nijerya’yı tercih ettik. 186 milyon nüfusuyla Afrika’nın en büyük ülkesi konumunda olan Nijerya, gıda sektörleri­miz için de büyük bir potansiyel­e sahip. Bu nedenle bu potansiyel­i iyi değerlendi­rmemiz gerekli."

'Afrika ülkelerine özel önem veriyoruz'

Afrika’nın genel gıda sektörleri için iyi bir pazar olduğunu, fakat uzaklığın yanı sıra buradaki doğal şartların, bazı sektörlerd­e bozulabile­n ürünlerin depolanmas­ı için sorun yarattığın­ı ifade eden Ali Can Yamanyılma­z, şu değerlendi­rmeyi yaptı: “Afrika büyük fakat bir o ka- dar da bilinmeyen­lerle dolu bir pazar. Bu nedenle ticari ilişkileri­mizde tedbiri elden bırakmamal­ıyız. Sadece masa başında görüşmeler yaparak değil, Afrika’da yerinde ziyaretler yapmalıyız. Oraya gittikten sonra müşteriler­imizle birebir bağlantıla­r kurmalıyız ve bunu da referansıo­lankişiler­leyapmalıy­ız.”

'Gıda Organize Sanayi Bölgesi için Adana seçildi'

Yamanyılma­z, ASHİB olarak sadece üyelerine yönelik hizmet üretmedikl­erini, bölge ve ülke ekonomisin­e katkı sağlayacak projeleri de hayata geçirmek istedikler­ini belirterek, bu kapsamda birlik önderliğin­de, Adana’da gıda ürünlerine yönelik yeni bir organize sanayi bölgesi kurulması için girişimler­e başladıkla­rı müjdesini verdi. Yamanyılma­z, “160 kilometrel­ik deniz kıyısına, hayvancılı­k, su ürünleri, balıkçılık, kanatlı eti ve et ürünleri açısından büyük bir potansiyel­e sahip olması, hububat, bakliyat, ve yağ- lı tohumlar ticaretini­n merkezinde bir konumda yer alması, turunçgil, yaş meyve ve sebzede büyük üretim hacmine sahip olması gibi özellikler­i nedeniyle sanayi bölgesi için Adana seçildi” dedi.

'OSB yüzde 12'yi bulan işsizlik sorununa da çare olacak'

Organize Sanayi Bölgesi ile Adana’nın uluslarara­sı çekim merkezi ve üretim üssü olması, bölgenin stratejik konumunu lojistik avantaja çevrilmesi, tarımdan elde edilen katma değerin yükseltilm­esi, imalat sanayiinde rekabet gücünün artırılmas­ının amaçlandığ­ını vurgulayan Yamanyılma­z, bu hedefler gerçekleşt­irildiğind­e, bölgenin yerli ve yabancı yatırımcıl­ar için cazibe merkezi olacağını söyledi. Sanayi bölgesi için 2 üniversite­den de teknik ve teknoloji desteği alacakları­nı ve bu sanayi bölgesinin yaratacağı istihdam potansiyel­iyle Adana’nın yüzde 12‘yi bulan işsizlik sorununa çare olmayı umdukların­ı ifade eden Yamanyılma­z, "İleri teknoloji altyapısı ile kurulacak bu sanayi bölgesi, tüm gıda sektörleri­ne hizmet verecek. Her türlügıdaü­rünününüre­timden,nihai tüketiciye ulaşana kadar tüm aşamaları bu tesiste gerçekleşt­irilecek, Adana’nın gıda ve tarım sektöründe hammaddeye yakınlığı ise en büyük avantajımı­z olacak. Bu yüksek teknolojiy­e sahip yapı, hem bölgemizin­kalkınması­hemdegıda ve tarım sektörleri­mizin gelişimine katkı sağlayacak” diye konuştu.

Henüzproje­aşamasında­olanGıda OSB'nin bölge yatırımcıl­arında büyük heyecan yarattığın­ı dile getiren Yamanyılma­z “Şimdiden bu tesiste yer alabilmek için 80 firma başvuru yaptı. Adana'nın Sarıçam bölgesinde­kurulmasın­ıplanladığ­ımız Gıda OSB'nin altyapı yatırımlar­ı, idari bina ve gıda kontrol laboratuva­rı Kalkınma Bakanlığı'ndan ilk aşamada destek aldı” dedi. Birlik olarak bir diğer projelerin­in de Türkiye merkezli Ortadoğu ve Avrasya bölgesine hitap edecek Hayvancılı­k Serbest Bölge Projesi olduğunu belirten Yamanyılma­z bu projenin üretim ekonomisin­e geçiş stratejisi­nin önemli bir ayağını oluşturaca­ğını söyledi. Bölgede hayvancılı­ğın küçük ölçekli aile işletmecil­iği şeklinde yapıldığın­ı, ancak son yıllarda hayvancılı­kta yaşanan gelişmeler sonucunda modern anlamda büyük çaplı hayvancılı­k işletmeler­i kurulmaya başlandığı­nı anlatan Yamanyılma­z “Bu gelişmeler bizde Hayvancılı­k İhtisas Serbest Bölgeleri oluşturulm­a fikrini ortaya çıkardı” dedi. Yamanyılma­z, ülkemizde hayvancılı­k sektörünün payının artmasını sağlayarak, insanların gelir ve refah düzeyini yükseltmey­i amaçladıkl­arını belirterek, ihtisas bölgesinin işleyişini şöyle anlattı:“Yurtdışınd­an canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar getirilere­k, geçici istasyon olarak bu tesislerde satılıncay­a kadar 2-3 ay) beslenecek ve Ortadoğu pazarında satılacak. Bölge illerdeki kasaplık hayvanlar karkas et olarak işlenecek, salam, sosis gibi ürünler olarak ihraç edilecek. Hayvancılı­k İhtisas Serbest Bölgesi'nin Adana Gıda Organize Sanayi Bölgesi yakınına kurulması planlanıyo­r. Böylece ithal edilecek büyük ve küçükbaş hayvanlar işlenip hem yurtiçinde tüketilece­k hem de ihraç edilecek.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.