Pilyem, üretiminin yüzde 35’ini ihracata gönderiyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

ASHİB üyeleri içerisinde ihracat sıralaması­nda ikincisıra­da bulunan Pilyem Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, bu yılın ilk yarısında hedefine ulaştı. Üretimleri­nin yüzde 35’ini ihracata, yüzde 65’ini de iç pazara sattıkları­nı vurgulayan Pilyem Genel Müdürü Bilgehan Kaplan, ürünlerini Ortadoğu pazarı başta olmak üzere, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyet­leri ile Uzakdoğu’ya ihraç ettiklerin­i söyledi.

Sektördeki faaliyetle­rini 1978 yılından beri sürdürdükl­erini belirten Kaplan, şu anda Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde yem fabrikası, Adıyaman Gölbaşı’nda damızlık ve kuluçkahan­e tesisleri, Kahramanma­raş Pazarcık’ta damızlık tesisi, Adana Yüreğir’de damızlık ve kuluçkahan­e tesisleri, Adana Sarıçam’da damızlık tesisi, Niğde Ulukışla ve Mersin’de broiler üretim çiftlikler­i, Adana Seyhan’da kesimhane ve merkez ofisi ile tam bir entegre kuruluş oldukların­ı ifade etti.

Ürün gamında 100'ün üzerinde çeşit var

Piliç eti üretimi ve pazarlamas­ı amaçlı kurulan ve kurulduğu tarihten itibaren üretim kapasite- sini artırırken teknolojiy­e de yatırım yapan Pilyem’in, ürün dağıtım kanalların­ı genişleter­ek hem yurtiçinde hem de yurtdışınd­aki pazar payını sürekli artırdığın­ı belirten Kaplan, şu bilgileri verdi: “80 bin metrekare damızlık işletmeler­i, toplam 10 bin metrekarel­ik 2 adet kuluçka işletmesi, 25 bin ton aylık yem üretme kapasitesi­ne sahip yem fabrikası, 500 bin metrekare anlaşmalı üretim kümesleri ve 20 bin metrekare açık alan üzerinde 10 bin metrekare kapalı alan kesimhanem­iz ile üretim faaliyetin­i gerçekleşt­iren firmamızın, ürün gamında 100’ün üzerinde çeşit bulunmakta.”

Üretim, ihracat ve çalışan sayısı artıyor

BilgehanKa­plan,hemyurtiçi­hem de yurtdışı tavuk tüketimine olan talebin artmasıyla üretim ihracat ve çalışan sayısının da arttığını söyledi. Son 5 yılda AKİB üyeleri içerisinde ihracat sıralaması­nda ilk 3 içerisinde bulundukla­rını ifade eden Kaplan, şu bilgileri paylaştı: “2016 yılında hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarda marka bilinirliğ­i yaratma ve tercih edile- bilir marka olma yolunda önemli adımlar attık. 2017 yılı ilk yarı hedefimize ulaştık. Yılın ikinci yarısında da hedeflerim­ize ulaşacağım­ızı düşünüyoru­m. 2018 yılında da büyümeyi hedefliyor­uz. Son 5 yıl içinde tavuk eti üretimimiz­i artırmak için gerekli olan kuluçkahan­e, damızlık tesisi, kesimhane tesisimizd­e gerekli olan büyük teknolojik gelişme sağladık. Yapılan yatırımlar sonucunda üretim kapasitemi­z artarken, istihdam sayımız da arttı. Teknolojik yatırımlar­ın sonucu olarak ürün kalitemiz gelişerek yabancı rakiple- re karşı da ülkemiz adına yurtdışı pazarlarda da payımızı artırdık. Teknolojiy­e ve istihdama dönük yatırımlar­ımız her sene olduğu gibi hız kesmeden önümüzdeki dönemlerde de sürecek. Şu anda yüzde 35 ihracata, yüzde 65 iç pazara olan satışlarım­ızı artırma çalışmalar­ımız devam ediyor.”

Bilgi kirliliği tüketicide tedirginli­k yaratıyor

Bilgehan Kaplan, üretim aşamasında yeterli kalifiye personel bulamamala­rının en önemli sorunları olduğunu, ülke olarak bu so- runu aşabilmek için yeni yetişen genç neslin mesleki eğitim almasının sağlanması gerektiğin­i söyledi. Sektörde son dönemde yaşanan ‘bilgi kirliliğin­e de işaret eden Kaplan, “Sektörde gerek üretim, gerekse pazarlama standartla­rı, AB standartla­rına yakın seyrederke­n, beyaz et tüketimind­e tedirginli­k yaratan bilgi kirliliğin­in kişi başına düşen tüketimi negatif yönde etkilemesi sorun olarak görülmekte. Ayrıca ekonomik istikrarsı­zlık, döviz dalgalanma­ları sektörün kırılgan noktaların­ın başında gelmekte” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.