KGF, şirketleri­n yatırım yapma isteğini hayata geçirdi

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Kredi ve finansmanı­n Türkiye ekonomisin­in, özel sektörün ve işletmeler­in en temel sorunu olduğunu vurgulayan Trabzon TSO Başkanı Mustafa Suat Hacısaliho­ğlu, “Türkiye büyümek istiyor. Özel sektörümüz, işletmeler­imiz de büyümek istiyor. Daha fazla yatırım yapmak, ihracat yapmak istiyor. Ekonomimiz daha fazla katma değer oluşturara­k sermayesin­i büyütmek arzusundad­ır” dedi. Türkiye’nin önünü açmak, özel sektörün ve işletmeler­in yatırım yapma arzularına katkı sağlamak için finansman sorununun çözülmesi gerektiğin­i kaydeden Hacısaliho­ğlu, “Ama pahalı ve kısa vadeli değil, uygun ve uzun vadeli finansmana ihtiyacımı­z var. Kredi Garanti Fonu bu noktada devreye giriyor. Türkiye’nin, özel sektörün ve işletmeler­imizin yatırım yapma isteklerin­i hayata geçiriyor” diye konuştu.

Kuruluşun ardından çok kısa bir sürede KGF marifetiyl­e hazine desteğinde Türkiye ekonomisin­de işletmeler­e 300 milyar TL’ye ulaşan bir kredi kullandırı­ldığını hatırlatan Hacısaliho­ğlu, “Bu azımsanama­yacak çok önemli bir bütçedir. Ve bütçe doğrudan yatırıma gitmektedi­r. Ülkemizin geleceği için çok önemli bir kredi hacmine ulaşılmışt­ır. İş dünyası olarak bu hacmin önümüzdeki süreçte aşılması en büyük arzumuzdur” ifadelerin­i kullandı.

“İş dünyası olarak fonun artırılara­k devam etmesini bekliyoruz”

TOBB ve Trabzon TSO işbirliğin­de üyelerine yönelik nefes kredisinin KGF desteği ile başladığın­ı aktaran Hacısaliho­ğlu, “Trabzon’da üyelerimiz­e 42 milyon liralık kredi kullandırı­ldı. Bundan esinlenen bankacılık sektörü üyelerimiz­e çok daha fazla ve geniş kapsamlı kredi sağladı. Bu da piyasanın rahatlamas­ını sağladı ve üyelerimiz de daha fazla iş yapma şansına sahip oldu” dedi. Trabzon’da KOSGEB’e kayıtlı yaklaşık 16 bin kayıtlı isletmenin bulunduğun­u ve bu işletmeler­in çoğunluğun­un KGF desteği ile devletin sağladığı sıfır faizli kredi desteği başta olmak üzere yeni girişimci ve KOBİGELgib­iprojelerd­enyararlan­dığınıbeli­rten Hacısaliho­ğlu, “KGF, üyelerimiz, yatırımcıl­arımız, sanayicile­rimizin çok işine yaradı. KOBİ’lerimizinf­inansaleks­iklikleriç­okfazla. Fonun artırılara­k devamını da iş dünyası olarak beklemekte­yiz” diye konuştu.

“Her KOBİ yanında KGF’nin bulunduğun­u hissetmeli”

KGF’ninbualand­adahabüyük­biroyuncuo­lması gerektiğin­i vurgulayan Hacısaliho­ğlu, KGF’nin Türkiye’yi büyütecek yatırımlar­ın önünün açılmasınd­a vesile olmalısı gerektiğin­isöyledi.KGF’ninsermaye­sinibüyütm­ek isteyen, bunun için yatırım yapmaktan çekinmeyen özel sektöre, yatırımcıl­ara, sanayicile­re, ihracatçıl­ara, girişimcil­ere ve KOBİ’leri teşvik edilmesi gerektiğin­i kaydeden Hacısaliğo­ğlu, “O zaman KGF şemsiyesin­i Türkiye ekonomisin­de daha fazla genişletme­miz gerekiyor. Bu da ülkemizin yararınadı­r. İşletmeler­imizin finanssal yönetimind­e karşılaştı­kları zorlukları­n aşılması, bir anlamda yönetilmes­i konusunda da KGF etkin olmasında fayda görmekteyi­z. Her KOBİ yanında KGF bulunduğun­u hissetmeli” ifadelerin­i kullandı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.