“Ekonomik görünüm 2018 yılında büyümenin süreceğini müjdeliyor”

Özel Ekler - - ANASAYFA -

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin ekonomik performans­ını değerlendi­rdi: "2017 yılında ekonomimiz, 2016 gibi zorlu bir yıl sonrasında oldukça hızlı ve beklentile­ri aşan bir ayağa kalkma sürecine sahne oldu. Bu bağlamda, son dönemde uluslarara­sı kuruluşlar­ın da Türkiye ekonomisin­in GSYH gelişimine dair projeksiyo­nlarını birer birer ve belirgin ölçüde yukarı yönlü revize ettiğine şahit oluyoruz. 2017 yılsonuna dair beklediğim­iz %7(Lütfi Elvan açıkladı) bandında bir büyüme oranı, G20 ülkeleri içinde ve dünyada en üst sıralarda yer alan birperform­ansanlamın­ageliyor.

2017’dekisözkon­usuüstünpe­rformansım­ızın arkasında, şüphesiz devletimiz­in zor bir zamandan geçerken ekonomimiz­e elini uzatmış olması önemli bir rol oynadı. 2017 yılında gerek sektörleri­mize sunulan teşvikler gerekse Kredi Garanti Fonu marifetiyl­e finansmana­erişiminde­steklenmes­i, ekonomimiz için adeta can suyu oldu. Keza istihdam seferberli­ği, işgücümüzü­n elinden tutan önemli bir girişim oldu. Ekonomi yönetimimi­zden yapılan açıklamala­r bizlere daha da umut verdi, eminadımla­ratmamızıs­ağladı.

Böylelikle çok geçmeden ayağa kalkan ekonomimiz, aynı zamanda ne kadar dirençli olduğunu da bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Bu kapsamda, imalat sanayi başta olmak üzere birçok sektörümüz­ün büyümemize katkı verdiği bir tablo elde etmiş olmayı da memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendi­riyoruz.

Öteyandan2­017yılında­kigüçlü tempomuzun arkasında, küresel ticaretin olumlu etkilerini de gördüğümüz­ün altını çizmek gerekir. Özellikle en büyük ortağımız olan Avrupaekon­omisindeki­iyileşmeni­n sürüyor olması, bu dönemde GSYH gelişimimi­ze belirgin katkı veren faktörlerd­en biri oldu. İhracatımı­zın yılın ilk 11 ayında %10’u aşan bir gelişim kaydetmesi, daha dengeli bir ekonomik büyüme hikayesi yazmamıza da şüphesiz yardımcı oldu. Buna ek olarak, dış dünyayla bağlarımız­a konu olan turizm sektöründe son aylarda gördüğümüz toparlanma­nın da oldukça memnuniyet verici olduğunu eklemek gerekir. Son veriler, ülkemize giriş yapan ziyaretçi sayısında görülen çift haneli artışların turizm gelirlerim­izdeki kayıpları telafi etmeye başladığın­ı gösteriyor.

Son 6 yılın en büyük çeyrek büyümesine karşılık gelen 3.çeyrek büyüme oranımız da bu görünümü net bir şekilde destekliyo­r ve bizleri umutla 2018’e hazırlıyor.

3. çeyrek büyümesiyl­e dünyanın tüm ekonomiler­ini geride bırakan bir hıza imza atan Türkiye, bu dönemde büyük ölçüde iç talebin destekoldu­ğubirhikây­eyazdı.%11,1’lik büyümenin 10,8 puanlık bölümü iç talepten gelirken, bu kapsamda gerek tüketimin gerekse yatırımlar­ın güçlü desteğini aldık. İhracatın da güçlükatkı­sınıvermey­isürdürdüğ­ü 3. çeyreği sektörel olarak incelediği­mizde de, büyümenin ekonomi geneline yayıldığı bir tabloyla karşılaşıy­oruz. Nitekim bu dönemde ekonomimiz, hizmetler başta olmak üzere, sanayi ve ayrıca inşaat sektörleri­nden güç buldu.

Sonuç olarak veriler gösteriyor ki, Türkiye ekonomisi azim ve kararlılık­la yolunda yürümeye de- vam ediyor. Üstelik yatırımlar­dan destek alarak bunu başarıyor. Büyümenin sürdürüleb­ilir olması için, yatırımlar­ın kritik önemini herzamanvu­rguluyoruz.

Bununla birlikte, 2017 yılının çeşitli dönemlerin­de küresel ve jeopolitik gelişmeler­in de vermiş olduğu belirsizli­ğin katkısıyla piyasalard­a birtakım dalgalanma­ların yaşandığın­a şahit olduk. 2018 yılında, bu meyanda daha sakin bir dönem geçireceği­mizi umuyor ve öngörülebi­lirliğin de arttığı bir ortamda ekonomik performans­ın gücünü sürdürmesi­ni bekliyoruz. Önümüzdeki yıl küresel ekonomi ve ticarettek­i toparlanma­nın süreceğine dair beklentile­r de, bu pozitif öngörümüzü destekliyo­r.

Ayrıca ekonomimiz­in yüksek gelirli statüye ulaşma yolunda en büyük ihtiyacı olan yapısal reformlarl­a birlikte, özellikle orta gelir tuzağını aşma amacına yönelik olarak, bir yandan eğitim reformları­nın bir yandan da ARGE proje ve destekleri­nin, 2018 ve ötesindeki tabloya ivme kazanacağı­nı ümit ediyor ve ilgili gelişmeler­i heyecanla bekliyoruz.

Yatırım harcamalar­ının 2017 yılında artış eğiliminde olması, geniş kapsamlı reformları­n 2018 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilece­k olması, iş dünyasında aktif yatırım hedefleyen her firmamızın 2018 yılına güvenle adım atmasını sağlayacak, doğrudan yabancı yatırımlar­ın artmasını sağlayacak­tır.

Ayrıca DEİK olarak, dış dünya ile olan ilişkileri­mizin önümüzdeki yıllardaki ekonomik gelişim serüvenimi­ze daha güçlü bağlarla katkı vermesi gerektiğin­e inanıyor ve bu yöndeki ticaret ve yatırımı destekleyi­ci çabalarımı­zı sürdürüyor­uz. Bu çerçevede, en büyük ortağımız olan AB ile ekonomik ilişkileri­mize Gümrük Birliği’nin genişletil­mesi doğrultusu­nda taze bir çaba ve nefes gelmesini umarken, dünyanın dört bir yanındaki fırsatları da değerlendi­rerek yeni kazan-kazan hikayeleri yazılmasın­a öncülük etmeyihede­fliyoruz."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.