Savunmada milli katk yüzde 65’e ç kt

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Ankara Ticaret Odas ’n n (ATO) ubat ay Ola an Meclis Toplant s ’nda konu an Ba bakan Binali Y ld r m, Ankara'n n yollar n, h zl tren hatlar n n bulu tu u bir merkez haline geldi ini söyledi.

Ankara metrolar n , art k yap lamayan, kaderine terk edilen projeleri, kendisinin Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl döneminde devrald n hat rlatan Ba bakan Y ld r m, “46 kilometre metro hatt n k sa sürede tamamlad k, sonra buna 10 kilometre Keçiören de ilave oldu. Daha ihtiyaç var m ? Var. Onlar n da projeleri yap l yor, önümüzdeki y llarda yap lacak. 1-2 ay içinde Ankara'da SincanKaya aras 'Ankaray' diye tabir etti imiz, Ba kentray projesi de hayata geçecek. Bu biraz uzad ama bu projenin yap m ndan çok mahkemeler­i sürdü. Yap m süresi diyelim 2,5 y lsa mahkeme süresi 3,5 y l sürdü. Nihayet o da bitmek üzere. Bunlar da tamamland nda art k 'H zl tren geliyor, banliyö hatt dursun. Banliyö geliyor, h zl tren Sincan'da dursun.' i i ortadan kalk yor. Birçok hat var, baz yerlerde 6 tane hat oluyor, rahat bir ekilde çal acak." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, “Savunma sanayimizi­n milli ve yerli katkısını yüzde 23'lerden yüzde 65'e çıkarttık. Yapacak çok işlerimiz var. Bitmiş değil.” dedi.

“Ak l terine yat r m yapmam z laz m”

Ara t rma Geli tirme Merkezleri­nin önemli hale geldi ini anlatan Y ld r m, "Bizim, daha fazla ak l terine yat r m yapmam z laz m. Teknolojis­i yüksek, katma de eri yüksek. Tabiri caizse yükte ha f pahada a r i lere daha çok kafa yormam z laz m. Ara t rma Geli tirme Teknoloji Merkezleri, üniversite­ler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl m z bu konuda yerli otomobilde­n tutun yerli uyduya var ncaya kadar ve teknoloji katma de eri yüksek ürünlere var ncaya kadar ciddi programlar üzerinde çal yor.” de erlendirme­sinde bulundu. “Ara t rmac lara imkan sa layan

çok güzel kaynaklar, fonlar n oldu unu kaydeden Ba bakan Y ld r m, bu alanda en büyük kayna n insan oldu unu söyledi. Petrolü olanlar, gaz olanlar mutlak üstünlü ü var ama bunlar n ömrü var, geliyor geçiyor. Bizim insan kapasitemi­z, bu esas nda petrolden daha k ymetli. Önemli olan bunu yerli yerinde kullanmak." diye konu tu.

Y ld r m, yeni sistemin en önemli özelli inin milletin tabanda birle tirmesi oldu unu belirterek, unlar söyledi: "Yüzde 50'den fazla destek alamayan ülke yönetimine geçemiyor. Bu da ne demektir? Milli hede er, ülkemizin gelece i u runda baz eylerden fedakarl k edip, bir araya gelebilmen­in art oldu unu gösteriyor. Bizi bir araya getirecek olan nedir? Bayra m zd r, devletimiz­dir, milletimiz­dir ve 780 bin kilometrek­are vatan topra m zd r. Bunun d ndakiler bizim zenginli imiz. Yani Arap, Kürt veya ba ka bir etnik gruptan olmaya biz karar vermiyoruz ama bizi birle tiren de erlerimiz bu topraklard­a bize yüzy llar boyunca hakimiyet kuran de erlerimizd­ir.” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.