URGE’yi en iyi uygulayan OST M

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Ekonomi Bakanl Müste ar brahim enel, Müste ar Yard mc s Tar k Sönmez, hracat Genel Müdürü Özgür Volkan A ar, hracat Genel Müdür Yard mc s Mehmet Ali K l çkaya, Kobi ve Kümelenme Dairesi Ba kan Muhammed Ali Yurdupak URGE destekleri hakk nda isti arelerde bulunmak ve yürütülen projeler hakk nda bilgi almak üzere OST M’de küme yöneticile­riyle bir araya geldi.

Toplant da; Küme Yönetici ve koordinatö­rleri, tamamlanan ve devam eden URGE projeleri hakk nda bilgi verdi. Küme yöneticile­ri, URGE destekleri­nin uluslarara­s rekabetçil­ikte KOB ’lere önemli avantajlar sa lad n vurgulad . Yöneticile­r, URGE projeleri sayesinde ilk defa ihracat yapan KOB ’ler oldu u gibi ihracat rakamlar n katlayarak art ran KOB ’ler oldu una da dikkat çekti. Kümeler ayr ca URGE destekleri­nden beklentile­rini de dile getirdi.

“Dinamik bir yap ya sahibiz”

OST M Yönetim Kurulu Ba kan Orhan Ayd n, Bölgede kümelenme modelini hayata geçirmeden önce Avrupa’daki örneklerin­i inceledikl­erini anlatt . Kümelenme modelini dünyada geli mi ülkelerin kalk nma da kulland klar n vurgulayan Ayd n, “Rekabet analizi yaparak OST M’in rekabetçi sektörleri­ni tespit ettik. Analiz onucunda ortaya ç kan sektörler; i ve in aat makineleri, medikal, enerji, savunma ve havac l k, kauçuk oldu. Daha sonra geli en olaylara birlikte rayl sistemler ve haberle me teknolojil­eri sektörleri­nde de kümelenme modelini hayata geçirdik.” dedi. Küçük i letmelerin dinamik ve esnek yap lar n n sa lad avantajlar­a dikkat çeken Ayd n, “Türkiye’nin sorunlar n n çözümünün bu i letmelerde oldu una inan yorum. Tabiki küçük kalmayacak­lar büyüyecekl­er. Giri imcilik ve istihdam yönüyle gerekse ülkemizin kriz a amalar nda dayanma gücü anlam nda küçük i letmelerin çok daha önemli oldu unu vurgulamak istiyorum. OST M OSB olarak bütün yenilikler­i bölgemize ta ma konusunda dinamik bir yap ya sahibiz.” mesaj n verdi. Orhan Ayd n, Ekonomi Bakanl destekleri­ni etkin bir ekilde rmalarla bulu turduklar n ifade ederek, destek ve çal malar ndan dolay Ekonomi Bakanl yetkililer­ine te ekkür etti.

“Daha çok destek olmak istiyoruz”

OST M OSB Bölge Müdürü Adem Ar c , 5 tanesi devam etmekte olan toplamda 14 URGE projesi yürüttükle­rini belirtti. Bölgede rmalara katk vermek ad na URGE gibi birçok projeyi destekledi­klerini ifade eden Ar c , “URGE projelerin­e destek olduk, olmaya da devam ediyoruz imkanlar m z ölçüsünde. Biz rmalar m za daha çok destek olmak istiyoruz. Daha çok faaliyet yapabilme ve daha rmay faaliyetle­rimize dahil etmek istiyoruz. OST M olarak sizlerle yürüttü ümüz i birlikleri­nden son derece memnunuz.” de erlendirme­sini yapt .

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslarara­sı Rekabetçil­iğin Geliştiril­mesi (URGE) destekleri kapsamında yürütülen projeleri değerlendi­rmek üzere OSTİM’e gelen Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, “Bu modelin en iyi anlaşıldığ­ı, en iyi uygulandığ­ı yerin OSTİM olduğunu görüyorum.” dedi.

En k ymetli alan ihtiyaç analizi

Ekonomi Bakanl Müste ar brahim enel, URGE Projelerin­in isti aresini yapmak ve eksikleri giderme noktas nda kir al veri i yapmak istedikler­ini vurgulad . “OST M’in bizim için çok ayr bir yeri var.” diyen enel, 2010 y l nda URGE mevzuat haz rl klar nda OST M’de toplant yapt klar n hat rlatarak sözlerine öyle devam etti: “Sahadaki çal malar OST M Ba kan m z Orhan Ayd n’dan dinlemi tik. O günkü ihtiyaçlar çerçevesin­de gördük ki; ciddi bir organizasy­on kabiliyeti kapasitesi var. Ama biz her eyi devlet olarak yapma, kontrol etme arzusunda oldu umuzdan baz kabiliyetl­eri kapasitele­ri kullanam yoruz. Oradaki olu an kirle biz ilk defa i birli i kurulu u kavram n geli tirdik. Bizim mevzuat m za da i birli i kurulu u kavram bu ekilde girdi.”

KOB ’lerin bürokratik süreçler olmadan devlet destekleri­nden faydalanab­ilmeleri için i birli i kurulu u kavram n geli tirdikleri­ne dikkati çeken enel, “Biz rmalar üzerindeki bürokrasi yükünü, i birli i kurulu lar na ta m olduk. birli i kurulu lar üzerine ta rken de onlar üzerine çok ciddi külfet olu turmamas için çal t racak personele de istihdam deste i sa lamay öngördük. Bu modelin en iyi anla ld , en iyi uyguland yerin OST M oldu unu görüyorum.” dedi.

URGE’nin en k ymetli alan n n ihtiyaç analizi

oldu unu dile getiren deneyimli bürokrat, “Görüyorum ki OST M kümelerind­e en fazla ra bet gören alan ihtiyaç analizi alan . Dolay s yla URGE’nin en iyi anla ld , en iyi uyguland yer buras olarak de erlendireb­iliriz.” yorumunu yapt .

Bakanl k olarak Türkiye’nin uluslarara­s ticaretten daha fazla pay almas n hede ediklerini ifade eden brahim enel, sözlerine öyle devam etti: “Bunun içinde gerekli olan sadece üretmek de il, rekabet edebilir hale gelmek. htiyaç analizinin de ç k noktas budur, rmalar m z n kurumsal ihracatç olmalar na yard mc olmak. KOB ’lerimizin röntgeni çekilerek nerde ne eksi i var, hangi eksi inin tamamlanma­s gerekiyor? Bunu sa land ktan sonra pazara ç k p var olabiliriz. htiyaç analizinde ben ilk defa 400 bin dolar n yetersiz oldu unu duydum. Bu bizim için bir uyar olmal . Burada e er bir s k nt varsa buran n önü sonuna kadar aç lmal .”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.