Ankara'ya 6 vagon daha teslim edildi

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Ankara Büyük ehir Belediyesi, metro hatlar nda kullan lmak üzere ihalesi yap lan 324 vagon ihalesi kapsam nda 6 yeni vagonun daha telsim al nd n aç klad .

Macunköy Metro letmesi Depo Tesisleri’ne indirilen 6 vagonun; K z lay-Koru, Bat kent-Törekent ile Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi’nde hizmet veren metro hatlar nda kullan laca bildirilen aç klamada, EGO yetkililer­ince Ba kent’te her gün yakla k 500 bin yolcunun seyahat etti i bilgisi verildi.

Toplamda 183 vagon

Metro vagonlar n n Ula t rma Denizcilik ve Haberle me Bakanl taraf ndan EGO’ya teslim edildi ini vurgulayan yetkililer, metro vagonlar na ili kin u rakamlar payla t :

“Bakanl k taraf ndan metro hatlar nda kullan lmak üzere toplam 324 adet (3 vagonun birle mesinden olu an 108 tren seti) vagonun ihalesi gerçekle tirildi. hale sonras nda üretimi tamamlanan 177 vagon (59 tren seti) daha önce EGO’ya teslim edildi. Son olarak 6 vagonun daha araç losuna eklenmesiy­le bu say , 183’e ç km oldu. Geriye kalan 141 arac n (49 tren seti) üretimi tamamland kça EGO Genel Müdürlü ü taraf ndan teslim al nacak.”

Yerlilik art Türkiye’ye örnek olmu tu

Bakanl n söz konusu 324 arac n al m na ili kin 2012 y l nda açt ihalede; Anadolu Rayl Ula m Sistemleri Kümelenmes­i (ARUS) ve sektör STK’lar n n giri imleriyle Türkiye’de bir ilk gerçekle tirilerek yüzde 51 yerlilik art getirilmi ti. Al nan karar o dönem Türkiye için milat olarak kabul edilirken geçen zaman içerisinde i i alan rman n bu arta yeteri kadar uymad ele tirileri getirilmi ti.

Bilindi i üzere rayl sistemlerd­e büyük at l mlara sahne olan Türkiye’de, bu alanda kaliteli üretim yapan yerli üreticiler ülke içi ve yurtd ndaki birçok projede ba ar l çal malara imza at yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.