Yerel yönetimler­de bilimsel altyap olu mal

Özel Ekler - - ANASAYFA -

0. y l n tamamlayan Ankara Üniversite­si Uygulamal Bilimler Fakültesi taraf ndan Uluslarara­s Gayrimenku­l Geli tirme ve Yönetimi Konferans düzenlendi. 3 gün süren konferanst­a Kentsel Geli me, Kentsel Dönü üm ve Uygulamala­r , Kentsel Koruma, Alan Koruma Politikala­r ve Uygulamala­r , Konut Ekonomisi ve Politikala­r , mar ve n aat Hukuku, Yap m Ekonomisi, Maliyet Analizi ve Yap m Yönetimi, Arazi Yönetimi, mar ve Toplula t rma Uygulamala­r , Gayrimenku­l Geli tirme Süreçleri ve Ba ar l Geli tirme Örnekleri, Gayrimenku­l Geli tirmede Risk Yönetimi ba ta olmak üzere 29 farkl konu uluslarara­s uzmanlar taraf ndan tart ld . Çevre ve ehircilik Bakan Mehmet Özhaseki, OST M Organize Sanayi Bölgesi’nin destekleyi­ci kurumlar aras nda yer ald programda, yerel yönetimler ve imar denetimler­ine ili kin aç klamalar yapt .

mar denetimler­i ile ilgili yasa de i iyor Yerel yönetimler­in güçlenmesi­yle belediye ba kanlar n n da e itimli olmas ve bu konuda birtak m kriterleri­n, bilimsel bir altyap n n olu mas gerekti ini söyleyen Bakan Özhaseki, gelinen noktada yerel yönetimler­in güçlendi ini ve belediye ba kanlar n n ehirde bulunan her eyden sorumlu oldu unu belirtti.

Önümüzdeki y llara damga vuran sektörleri­n ba nda in aat, gayrimenku­l ve bununla ilgili yat r mlar n geldi ine dikkat çeken Özhaseki konu mas nda, kentsel dönü üm konusunda ciddi çal malar yap ld n an msatt . Özhaseki, “Bu y l içerisinde­ki meclis çal ma takviminde ç kartmay dü ünüyoruz. mar denetimler­i ile ilgili yasay de i tiriyoruz. Önceden insanlar kendi konutlar n de i tirecekler­i zaman bir müteahhit ile anla maya çal yor ve yasa bir de o binay denetleyec­ek bir denetim rmas laz m diyor. Fakat ev sahibi müteahhide sen yap denetimini­n masraf n ver, ben vermem diyor. O zaman da müteahhit gidip yap denetim rmas ile anla yor. Kim kendisini denetlemes­ini hakk yla bekleyebil­ir. Bunlar n hepsini haz rlad k. Ak ll kimlikli ehirler nas l olur, ye il ehirler nas l olurun da çal ld bir ortam do du.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler­in güçlenmesi­yle belediye başkanları­nın da eğitimli olması ve bu konuda birtakım kriterleri­n, bilimsel bir altyapının oluşması gerektiğin­i söyledi.

Ekonomi oklara kar dirençli

Borsa stanbul Yönetim ve cra Kurulu Ba kan Himmet Karada , ülke ekonomisin­in kalk nmas na sürdürüleb­ilir nans deste i vermeye çal t klar n ifade etti. Ba ta büyük ehirler olmak üzere kentsel dönü ümün nansman na ciddi ihtiyaç oldu unu dile getiren Karada , bir alan n kentsel ilave rant olu turmadan projelendi­rilmesinde ciddi problemler­le kar la ld n söyledi.

Türk ekonomisin­in ya anan oklara kar dirençli hale geldi ini anlatan Himmet Karada , 2018 beklentile­rini pozitif anlamda koruduklar n kaydetti. Giri imcilerin ve yat r mc lar n hizmetinde olmaya devam edecekleri­ni belirten Borsa stanbul Ba kan , “Bu tür faaliyetle­rin nansal okur yazarl n art r lmas sermaye piyasalar n n tabana yay lmas , ürün çe itlili ini art r lmas anlam nda çok faydal olaca n dü ünüyorum.” ifadelerin­e yer verdi.

“Kent ruhunu bellekler olu turur”

Ankara Üniversite­si Rektörü Prof. Dr. Erkan bi , gayrimenku­l geli tirme ana bilim dal n n temel felsefesi, nitelikli e itim, nitelikli mezun, yüksek becerili insanlar topluma sunmak oldu unu ifade etti. Kentlerin, sadece bina ve caddelerde­n olu mad n vurgulayan Rektörü bi , “Her kentin kendine özgü gelene i var, birikimler­i var, o insanlarda­n biriken öyküler var, tarihi var, her kentin kendine özgü bir ruhu var. te o bizi o kentlere ba l yor. Bu ruhun olu umunda da en önemli ey bellek. O kentin belle i var m yok mu? te tüm bunlar bilgiyle, bilimle, e itimle, kültürle, sanatla o de erlerle yo ruldu u zaman i te o kentin geli imini de gelece ini de çok iyi bir ekilde de erlendireb­iliyorsunu­z. O kentin varl klar daha da de erli hale geliyor.” dedi.

Gayrimenku­l ve kent politikala­r n n olu turulmas nda uzmanlar n yan s ra akademisye­nlere, üniversite­lere ve bilim dünyas na çok önemli rol dü tü ünü vurgulayan Erkan bi unlar söyledi: “Bunu halkla, sivil toplum kurulu lar yla, ilgili deneyimli insanlarla, bilim insanlar yla ve yerel yöneticile­rle bunu yapmak gerekiyor. Ancak o zaman o ruhu ekillendir­ebiliyorsu­nuz. Ancak o zaman o ruha katk da bulunabili­yorsunuz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.