“B Z TET KLEYEN B R HABERD ”

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Elektronik harp konusunda Türkiye’de ciddi bir bilgi birikimi ve son derece ba ar l ve muvaffak olmu irketler var, biz de bunlardan biriyiz. Drone tehdidi güncel bir tehdit. Drone’lar çok kullan l , faydal , güzel oyuncaklar ama ayn zamanda çok da ciddi tehditler.

Bütün dünyada u an drone geli tirilmesi için çok ciddi Ar-Ge çal malar olmakla beraber ayn zamanda bunlar etkisiz hale getirmek için de ciddi çal malar mevcut. Fakat bunlar bizi bu ürünü geli tirmek için tetiklemed­i.

Bizi tetikleyen ey bir haberdi. Türk Silahl Kuvvetleri­nin Suriye s n r ndaki birlikleri­nin üzerinde drone uçuruldu u ve yukar dan patlay c mühimmat at ld na dair bir haber gördük. Biz de memleketim­izin bir elektronik mühendisi olarak buna kar bir tedbir alamaz m y z, üretemez miyiz ya da niye bunu üretmeyeli­m dü üncesiyle böylesi bir çal maya girdik.

Piyasadaki rakiplerim­ize göre çok ciddi manada teknolojik üstünlü ümüz söz konusu. Dünyada bu ebatta, bu etkinlikte, bu kadar saat çal an cihaz say s yok denecek kadar azd r. Bu manada ülkemize hizmet etmek istiyoruz, devletimiz­in, milletimiz­in, kamu kurumlar n n, tedarikçis­i olma arzusunday z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.