O<DSDELOLUL] LQDQPDPÜ] JHUHNL\RUp

Özel Ekler - - ANASAYFA -

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Karabük Üniversite­si Mühendisli­k Fakültesi’nde mühendis adaylarına seslendi: “Bizim mühendisle­rimiz, dünyadaki diğer mühendisle­re göre daha yetenekli. Yapabiliri­z. Bütün olay buna inanmamız gerekiyor.”

DUDE½N QLYHUVLWHV­L 5D\Oà 6LVWHPOHU .XO½E½ 0LOOL 6DQD\LQLQ .DOHVL 267ß0 YH 7½UNL\HģGH 5D\Oà 8ODĀàP 6HNW·U½ NRQXOX NRQIHUDQV G½]HQOHGL 0½KHQGLVOLN IDN½OWHVLQGH G½]HQOHQHQ HWNLQOLNWH 267ß0 <·QHWLP .XUXOX %DĀNDQà 2UKDQ $\GàQ P½KHQGLVOLN IDN½OWHVL ·ØUHQFLOHUL\OH ELU DUD\D JHOGL $\GàQ ·ØUHQFLOHUH \HUOL YH PLOOL ½UHWLPLQ ·QHPLQL DQODWWà

o0RWRU \DSPDGDQ Ð]JÖU ROPD íDQVÜQ \RN p

267ß0ģGHNL ¨DOàĀPDODU KDNNàQGD ELOJL YHUHQ $\GàQ ĥ%L] NHVLQOLNOH ½UHWLP ROPDGDQ NDONàQPD ROPD\DFDØàQD LQDQà\RUX] ONH\L NDONàQGàUP­DN L¨LQ ELOJL\H GD\DOà ½UHWLPL \DSà\RU ROPDPà] OD]àP Ħ GHGL

2UKDQ $\GàQ 267ß0ģGH LĀ YH LQĀDDW PDNLQHOHUL PHGLNDO VDYXQPD YH KDYDFàOàN HQHUML UD\Oà VLVWHPOHU NDX¨XN YH KDEHUOHĀPH WHNQRORMLO­HUL VHNW·UOHULQGH ROXĀWXUXOD­Q N½PHOHQPHOHU­OH \HUOL YH PLOOL ½UHWLP L¨LQ ¨DOàĀWàNODU­àQà DQODWWà 7DVDUàQàP ·QHPLQH GLNNDW ¨HNHQ %DĀNDQ $\GàQ ĀX YHULOHUL SD\ODĀWà ĥ1½IXVXQ \½]GH ģà ¨DOàĀDQODUG­DQ ROXĀX\RU <½]GH ģX ½UHWHQOHUGH­Q \½]GH ģL GH WDVDUOD\DQODUGDQ ROXĀX\RU $PD WDVDUODPD NDELOL\HWL RODQ WDVDUOD\DQODU JHOLULQ \½]GH ģLQL DOà\RU UHWHQOHU \½]GH ½UHWLPGH ¨DOàĀDQODU GD JHOLULQ \½]GH ģXQX DOà\RU Ħ

<HUOL YH PLOOL ½UHWLPLQ JHUHNOLOLØ­LQLQ DOWàQà ¨L]HQ $\GàQ V·]OHULQH Ā·\OH GHYDP HWWL ĥ.HQGLQ \DSDPDGàØàQ V½UHFH ¨àNàĀ \RN %X WUHQGH D\Qà W½UELQGH D\Qà VDQWUDOGH D\Qà GHPLU ¨HOLNWH D\Qà .HQGLPL] \DSPDGDQ P½VWHPOHNH G½Ā½QFHVLQGHQ NXUWXODPD\à] (ØLWLP YHUHQ KRFDODU ·ØUHQHQ ·ØUHQFLOHU P½KHQGLVOHU KHSLPL]H J·UHY G½Ā½\RU %XQX \DSDFDØà] %XQX \DSPDGàØàPà] V½UHFH ·]J½UO½N \RN 0RWRUX \DSPDGDQ EX FRØUDI\DGD ·]J½U ROPDQ LPNDQVà] 7DQNàQD PRWRU \DSDPà\RUVDQ EX FRØUDI\DGD ·]J½U ROPD ĀDQVàQ \RN <DSDQODU QDVàO \DSWà" $\Qà WHUPRGLQDP­LN NLWDEàQà RNXPX\RU PX\X]" $\Qà PXNDYHPHW NLWDEàQà RNXPX\RU PX\X]" 1HGHQ EL] \DSDPD\DOàP <DSDELOLUL] —ØUHQFL KRFD VDQD\L NDPX \·QHWHQOHU VL\DVHW¨LOHU KHSLPL] ELU DUD\D JHOHFHØL] ˆDED VDUI HGHFHØL] Ħ

o2GDNODQPD­PÜ] JHUHNL\RUp

7½UN P½KHQGLVOHUL­Q G½Q\DGDNL GLØHU P½KHQGLVOHUG­HQ IDUNOà ROPDGàØàQà GLOH JHWLUHQ YH UD\Oà VLVWHPOHUG­H ½ONHPL]GHNL EDĀDUàOà SURMHOHUGH­Q EDKVHGHQ 2UKDQ $\GàQ ĥ2QODUàQ SDUPDNODUà WDQH GHØLO *·]OHUL WDQH GHØLO %L]LP P½KHQGLVOHUL­PL] G½Q\DGDNL GLØHU P½KHQGLVOHUH J·UH GDKD \HWHQHNOL <DSDELOLUL] %½W½Q ROD\ EXQD LQDQPDPà] JHUHNL\RU 2GDNODQPDP­à] JHUHNL\RU 5D\Oà VLVWHPOHUG­H EXQX EL] \DSWàN .D\VHUL %XUVD .RFDHOL 6DPVXQ \HUOL \DSàOGà 0DODW\DģGDNL WUDPE½V \HUOL \DSàOGà ßVWDQEXO YH LQĀDOODK EXQGDQ VRQUDNLOHU­LQ WDPDPà \HUOL \DSàODFDN Ħ LIDGHOHULQ­L NXOODQGà 267ß0ģLQ SHN ¨RN ½QLYHUVLWH\OH LĀ ELUOLNOHUL JHOLĀWLUGL­ØLQL DQODWDQ .DUDE½N QLYHUVLWHV­Lģ\OH GH LĀ ELUOLØLQH KD]àU ROGXNODUàQ­à YXUJXOD\DQ $\GàQ ĥ—ØUHQFLOHUL­PL]L GH ·QHPVL\RUX] %L]H LKWL\DFàQà] ROXUVD VWDM NRQXVXQGD LĀ EXOPD NRQXVXQGD EL] HOLPL]GHQ JHOHQL \DSDUà] *½F½P½]½Q \HWWLØL HOLPL]LQ GHØGLØL NDGDU VL]H \DUGàPFà ROPD\D KD]àUà] 6L]LQOH LĀ ELUOLØLQH KD]àUà] 5D\Oà VLVWHPOHU E·O½P½Q½]½Q ROPDVà EL]LP L¨LQ D\Uà ELU GHØHU Ħ PHVDMàQà YHUGL

o$586 SD]DUD GDPJD YXUDFDNp

$QDGROX 5D\Oà 8ODĀàP 6LVWHPOHUL .½PHOHQPHVL $586 .RRUGLQDW·U½ 'U ßOKDPL 3HNWDĀ 7½UNL\HģGH 5D\Oà 8ODĀàP 6HNW·U½ EDĀOàNOà VXQXPXQGD G½Q\DGD YH 7½UNL\HģGH UD\Oà VLVWHPOHUL­Q J½QFHO GXUXPX YH N½PH-

QLQ NXUXOXĀ DĀDPDODUà KDNNàQGD ELOJL YHUGL

5D\Oà VLVWHP SD]DUàQàQ KHU JH¨HQ \àO DUWWàØàQD GLNNDW ¨HNHQ 3HNWDĀ ĥ.½UHVHO UD\Oà VLVWHP SD]DUà KDFPL \àOODUà DUDVàQGD PLO\DU (XUR \àOODUà DUDVàQGD PLO\DU (XURģOXN ELU KDFLP YDU 5D\Oà VLVWHP LKWL\D¨ODUà V½UHNOL DUWà\RU YH VL]LQ LĀ LPNDQODUàQ­à] GD V½UHNOL DUWà\RU Ħ GHGL

$586ģXQ NXUXOGXNWD­Q VRQUD UD\Oà VLVWHPOHUG­HNL \HUOL YH PLOOL ½UHWLP DUWàĀàQD NDWNàODUàQ­à GLOH JHWLUHQ ßOKDPL 3HNWDĀ ĥ2WRPRELOG­H ROPD\DQ PLOOL PDUNDODUàP­à] ĀX DQGD UD\Oà VLVWHPOHUG­H ¨àNPàĀ GXUXPGD %X GDKD GD DUWDFDN YH KHGHņHULQG­H PLO\DU (XURģOXN SD]DUD $586 YH ½\HOHUL GDPJDVàQà YXUDFDN Ħ PHVDMàQà YHUGL

0KHQGLV DGD\ODUö 267ù0 UD\Oö VLVWHPOHU \HUOL YH PLOOL UHWLP NRQXODUöQG­D VRUXODU VRUGX

$586 .RRUGLQDW|U 'U ùOKDPL 3HNWDû VHNW|UH \|QHOLN \DWöUöPODUö YH IöUVDWODUö UDNDPODUOD |]HWOHGL

267ù0 KH\HWL .DUDEN SURJUDPö NDSVDPöQGD .DUDEN hQLYHUVLWH­VL 5HNW|U 3URI 'U 5HILN 3RODW¶ö GD ]L\DUHW HWWL

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.