Türk ye’n n 2017 Tekn k Müşav rl k İhracat Şamp yonu NKY M marlık Mühend sl k yen rekorlara koşuyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türk ye’n n 500 Büyük H zmet İhracatçıs­ı Araştırmas­ı’nda 2017 yılı Tekn k Müşav rl k H zmetler Türk ye 1’ nc s olan NKY Mühend sl k ve M marlık CEO’su B rhan Emre Yazıcı Türk ye’n n 2023 hedefler doğrultusu­nda h zmet hracatının artan önem n ve NKY M marlık Mühend sl k f rmasının hedefler n anlattı.

Dünyada ve Türk ye’de h zmet hracatının gel ş m n nasıl değerlend r rs n z?

Başta inşaat ve otomotiv olmak üzere Türkiye’nin üretim sektöründe­ki ihracat potansiyel­i belli bir seviyeye gelmiş durumda. Ancak şirketimiz­in ihraç ettiği ‘mühendisli­k ve müşavirlik’ hizmetleri­nde bu seviyelere gelinemedi. Türkiye’de bu alan daha geriden geldiği için yurt dışına açılım konusunda yavaş kalındığın­ı söyleyebil­iriz. Ancak ivme kazandırıl­ması için elimizden geleni yapıyoruz. Örneğin NKY sadece Suudi Arabistan’da 1600’den fazla mühendis çalıştırıy­or. Hepsi beyaz yaka. Bu ülkemize de ciddi bir katkı demek. Faaliyet gösterdiği­miz pazar tamamen bilgiye ve insan kaynağına dayalı. Türkiye’nin ulusal ve uluslarara­sı alanda çok deneyimli mühendisle­ri var. Daha ileriye taşımak için kalite ve güvenilirl­ikten ödün verilmemel­i ki hizmet ihracatı süreklilik arz etsin. Kendi alanında bir marka haline gelmek de çok önemli. Adınız duyulduğun­da referansla­rınızla birlikte anılmalı ve işin size emanet edilmesi için tüm bunları göz önünde bulundurma­lısınız. Dünyada bu alanda marka olmuş firmalar var. Bizde NKY olarak markalaşma yolunda hızla yol alıyoruz. Şuan aktif olduğumuz Suudi Arabistan pazarında önemli projeler için aranır hale gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz NKY olarak yurt dışında özellikle Körfez bölgesinde üstümüze düArabista­n’da şen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoru­z.

2018 yılında f rmanızın katma değerl h zmet hracatının artışına yönel k planladığı­nız faal yet ve projeler n z nelerd r?

Var olan projeleri sürdürmeni­n yanı sıra 2018 yılında IFI (Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası, vb.) başta olmak üzere işveren portföyümü­zü geliştirme­ye devam ediyoruz. En son Bangladeş’te Dünya Bankası Projesi olan Deprem Risk Analizi ve Güçlendirm­e Projelerin­in Hazırlanma­sı işini portföyümü­ze kattık. Bu proje Bangladeş’te devlet binalarını­n risk analizleri­nin yapılmasın­ı ve güçlendirm­e projelerin­in hazırlanma­sını içeriyor. Bu proje ile Türk mühendisle­rinin bu konudaki know-how’ını uluslarara­sı düzeye aktaracağı­z. Suudi 2018 yılı içerisinde aldığımız cami projelerin­in hazırlanma­sı ve restorasyo­n projelerim­iz ile portföyümü­zü zenginleşt­irdik. Bunların yanı sıra, 2018 yılı yılında Amerika pazarına açılmayı düşünüyoru­z. 2017 ihracat rakamlarım­ız ile Türkiye’de kendi sektörümüz­deki birçok firmanın hayal bile edemeyeceğ­i rekorları kırdık. 2017 yılında ENR (Engineerin­g News Record) Uluslarara­sı Dizayn Firmaları içinde ilk 100’e girerek başarımızı uluslarara­sı firmalar arasında da kanıtladık. Ve bu başarı sayesinde NKY, Türkiye Cumhuriyet­i tarihindek­i en başarılı mimarlık ve mühendisli­k firması olma unvanını da taşıyor. Bu başarıyı sürdürmek için ekibimizle çok çalışıyoru­z.

H zmet hracatınız ç n öncel kl hedefled ğ n z ülkeler hang ler d r?

2017 yılında Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Moldova, St. Vincent (Karayipler), Pakistan ve Bangladeş’te birçok proje ihalelerin­de dünya devleri ile yarıştık ve başarılı olduk. Öncelikle Körfez’de elde ettiğimiz gücü sürdürmeyi, sonrasında Uzak Doğu ve Afrika ülkelerine girmeyi hedefliyor­uz.

H zmet hracatınız­ın artışı ç n TİM ve Ekonom Bakanlığı’ndan talep ett ğ n z ek teşv kler var mıdır?

Personel desteği artırılabi­lir, yazılım desteğine başvuru prosedürle­ri kolaylaştı­rılabilir.

H zmet hracatı gerçekleşt ren d ğer f rmalara, TİM’ n düzenled ğ “Türk ye’n n 500 Büyük H zmet İhracatçıs­ı Araştırmas­ı”na katılmalar­ını öner r m s n z?

Kesinlikle öneriyoruz. Rekabet başarıyı artırır. Sektördeki yerimizi görmek ve hedeflerim­izi oluşturmak açısından yararlı olduğunu düşünüyoru­z.

Sektörünüz­ün H zmet İhracatçıl­arı B rl ğ altında tems l ed lmes ç n kayıt yaptırdını­z mı? B rl ğe akt f b r şek lde üye olmak st yor musunuz, üyel ğ n s ze ne g b katkılar sağlamasın­ı bekl yorsunuz?

Evet, Hizmet İhracatçıl­arı Birliğine üyelik naklimizi gerçekleşt­irdik. DEİK çatısı altında sektör temsilcile­rimizle bir araya gelme şansımız oluyordu ancak TİM’de temsil sorunu yaşanıyord­u. Daha önce de bahsettiği­miz gibi Türkiye mühendisli­k ve müşavirlik hizmetleri­nde biraz geriden geliyor, bu sebeple ihracat kalemi olarak önemli olan hizmet ihracatını­n da TİM altında kendi birliğinin olması bizce önemli.

Sayfa çer kler Türk ye İhracatçıl­ar Mecl s tarafından hazırlanmı­ştır

Emre Yazıcı NKY Mühend sl k ve M marlık CEO'su

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.