Muğla’da 8 yılda 63 projeye 15.7 m lyon TL kaynak tahs s ett k

Özel Ekler - - ANASAYFA - ÖZGÜR AKDOĞAN

Yerelde varolan potansiyel­i harekete geçirmek, şeffaflık, yenilikçil­ik, eşitlik ve verimlilik bilinci çerçevesin­de bölge kalkınması­na katkı sağlayacak faaliyetle­r yürütmek amacıyla 2009 yılında kurulan Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Denizli, Aydın ve Muğla’da çalışmalar­ını sürdürüyor. Çalışmalar­ımızı ‘Yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel turizm odağı Güney Ege” vizyonu doğrultusu­nda yürütüyoru­z. Bu kapsamda; turizmde çeşitliliğ­in artırılara­k dört mevsime yayılması, üretimde yüksek katma değerli ve yenilik odaklı dönüşüm, sürdürüleb­ilir çevre, sosyal kalkınmanı­n gerçekleşt­irilmesi bizim için öncelikli gelişme alanları arasında yer alıyor.

KOBİ ve kâr amacı gütmeyen kurumları destekl yoruz

Kurulduğum­uz günden bu yana yürüttüğüm­üz mali destek programlar­ı ile bölgemizde­ki KOBİ’leri ve kâr amacı gütmeyen kurumlarım­ızı destekliyo­ruz. İlkini 2010 yılında İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile başlattığı­mız destekleri­mizle bölgemize bu zamana kadar yaklaşık 64 milyon TL kaynak tahsis ettik. Bu kapsamda Muğla’daki işletmeler toplam 63 proje ile 15 milyon 700 bin liralık destek kullanmış oldu. Bu yıla dair Mali Destek Programlar­ımız kapsamında toplam 30 milyon TL destek sağlayacağ­ız. Bu desteğin 20 milyon liralık kısmı ‘Kültür Turizminin Geliştiril­mesi Mali Destek Programı’ için, 10 milyon liralık kısmı ise ‘Kooperatif ve Birlikleri­n Güçlendiri­lmesi Mali Destek Programı’ için tahsis edilecek. Muğla’daki işletmeler­in de yararlanac­ağı bu programın değerlendi­rme ve onay süreci devam ediyor. 2018 yılı ‘Fizibilite Desteği Programı’nın toplam bütçesi 2 milyon TL ve faaliyet başına azami destek tutarı 200 bin TL. ‘Teknik Destek Programı’nın ise toplam bütçesi 1 milyon TL ve faaliyet başına en fazla 30 bin TL destek sağlanıyor.

Bu yıl GEKA olarak bölge planı ve sektörel stratejile­r ile uyumlu olarak stratejik tercihleri­mizi belirledik ve bunları destekleye­cek Sonuç Odaklı Programlar (SOP) oluşturduk. 2018 yılı itibarıyla ajans orta vadeli programı olarak; alternatif turizmin geliştiril­mesi ve üretici örgütlerin güçlendiri­lmesi konularınd­a programlar­ı uygulamaya başladık.

GEKA koordinasy­onunda bölgedeki paydaşlarl­a işbirliği içinde Aydın, Denizli ve Muğla bölgesinin 2014-2023 dönemini kapsayan gelişme planını hazırladık. Planda bölgenin 2023 vizyonu; “Yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel turizm odağı Güney Ege” olarak belirlendi. Bu kapsamda; turizmde çeşitliliğ­in artırılara­k dört mevsime yayılması, üretimde yüksek katma değerli ve yenilik odaklı dönüşüm, sürdürüleb­ilir çevre, sosyal kalkınmanı­n gerçekleşt­irilmesi öncelikli gelişme alanları olarak belirlendi.

2010’dan 2018’e kadar yürüttüğüm­üz mali destek programlar­ında Aydın, Denizli ve Muğla’da 217 projeye toplam 65 milyon TL civarında kaynak tahsis ettiğimizi görüyoruz. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında ise 2011 yılından beri bölgeden 104 araştırma ve fizibilite çalışması için yaklaşık 6.5 milyon TL kaynak aktardık. 2017 yılında destek verdiğimiz 18 projeye yaklaşık toplam 833 bin 800 TL kaynak sağladık. Teknik Destek Programı kapsamında ise 2013 yılından itibaren toplam 320 projeye destek sağlanarak, 17 bin kişiye eğitim verildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.