DUWWÜ

Özel Ekler - - ANASAYFA -

LVWLKGDPGD GD NHQGLQL J·VWHUPHNWHG­LU Ħ D¨àNODPDVàQG­D EXOXQGX

.DWPD GHðHUL DUWÜUDFDN SROLWLNDOD­U X\JXODQDFDN

7½UNL\HģQLQ VRQ D¨àNODQDQ YHULOHUH J·UH ELU \àO L¨LQGH WRSODP ELQ \HQL LVWLKGDP ½UHWWLØLQH LĀDUHW HGHQ 0XVWDID 9DUDQN VDQD\L VHNW·U½Q½Q \àOOàN ED]GD LVWLKGDPàQ­à RUDQVDO RODUDN HQ Kà]Oà DUWà UDQ VHNW·U ROGXØXQX ELOGLUGL 6H¨LPOHULQ DUGàQGDQ EHOLUVL]OLØLQ RUWDGDQ NDONPDVà QàQ NàVD G·QHP L¨LQGH \DWàUàPODUà­Q Kà]OD DUWPDVàQàQ ·Q½Q½ D¨DFDØàQàQ DOWàQà ¨L]HQ 9DUDQN ĥ&XPKXUEDĀND­QOàØà +½N½PHW 6LVWHPLģQL­Q HNRQRPLQLQ ·Q½Q½ D¨DUDN GDKD Kà]Oà NDUDUODU DOàQDELOPH­VLQL YH NR RUGLQDV\RQXQ HWNLQ ROPDVàQà VDØOD\DFD ØàQà YXUJXODGà

%DNDQ 9DUDQN 7½UNL\HģQLQ Và¨UDPD \DSPD YDNWL JHOPLĀWLU 6à¨UDPD LVH WHN QRORML\L ½UHWHQ YH ½UHWWLØL WHNQRORML\L VD QD\LVL\OH EXOXĀWXUDE­LOHQ VDQD\LGH GLMLWDO G·Q½Ā½P½ \DNDOD\DQ ELU HNRQRPL HOL\OH ROXĀWXUXOD­ELOLU 6DQD\L YH 7HNQRORML %D NDQOàØà \HQL \DSàVà\OD JLULĀLPFLO­LØL $U *Hģ\L YH \DWàUàPODUà \RØXQ ELU ĀHNLOGH GHVWHNOH\HUHN ½UHWLPGH NDWPD GHØHUL DU WàUDFDN D\UàFD FDUL D¨àØàQ D]DOWàOPDVàQ­à VDØOD\DFDN SROLWLNDOD­U X\JXOD\DFDNWàU %DNDQOàØàPà] ½ONHPL]LQ Kà]OD Và¨UDPD \DSPDVà YH KDN HWWLØL \HUOHUH NDYXĀPDVà L¨LQ VDQD\LFLOHULQ \DQàQGD ROPD\D GH YDP HGHFHNWLU Ħ LIDGHOHULQ­L NXOODQGà

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.