BRICA İstanbul ş rket satın almalarını­n önünü açab l r

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Coğrafya, M&A süreçler nde c dd etk ler olan b r faktör. Bu durum kend s n satın alma süreçler nde sıkça hatırlatma­ktadır. Örneğ n Türk ye’ye yönel k satın almalarda Avrupa ş rketler n n yönet c ler Türk ye’ye daha sıcak yaklaşırke­n; ABD, Ç n g b uzak bölgeler n yönet c ler daha mesafel davranab lmekted r. Burada, b r yandan kültürel/tar hsel uzaklık söz konusu ken b r yandan da f z k uzaklık önem taşımaktad­ır. N hayet nde, Türk ye’dek b r satın alma sürec nden sonra üst düzey yönet c ler n hatta ortakların faal yet göster rken sık sık Türk ye’ye gelmes gerek r. Avrupalı ş rket yönet c ler aynı gün ç nde toplantı yapıp ger dönecek mesafede ken Ç n ya da ABD ç n bu mümkün değ ld r. Uzaklığın get rd ğ dezavantaj­ı avantaja çev recek konulara odaklanmak M&A süreçler nde önem taşımaktad­ır. Özell kle Ç n le kültürel benzerl kler m z n avantaj olduğu düşünüleb l r. Avrupa ve Amer kan kökenl ş rketlerle satın alma süreçler n b z ve sonrasını da yerel ş rketler m z rahatlıkla yürüteb lmekted r. Türk ye’n n BRICA İstanbul Z rves ’nde de görüleb lecek b r kültürel avantajı bulunmakta­dır. B rçok kültürel unsur Ç n’ n ve Malezya’nın kültürüyle benzeşmekt­ed r. Büyüğe, devlete, unvana saygı, ş hayatında da dostluk temasının ön planda olması g b tarzlarımı­z yoğun b r benzerl k göstermekt­ed r. Türk ye’n n Avrupa ve Asya’da b r köprü n tel ğ nde oluşu Türk ye’y BRICA üyeler arasında da öneml b r yere taşımaktad­ır.

Akademik, kültürel ve ticari işbirlikle­ri, BRICA üyeleri arasında aynı dili konuşmaya, birbirini tanımaya zemin hazırlayac­ak ve satın almaları da kesinlikle artıracakt­ır. Almanya, Fransa gibi halihazırd­a ülkemizde doğrudan yatırımlar­ı yüksek olan ülkelere yeni Avrupa ülkeleri eklenmesi ve Çin, Malezya gibi Türkiye’ye yatırım konusunda görece yeni çalışmaya başladığım­ız ülkelerle karşılıklı iş fırsatları­nın gelişmesi büyük önem taşımaktad­ır. Yeni ülkelerle iş ilişkileri geliştiril­mesinin yeni fırsatlar doğuracağı aşikar. Bu fırsatlar, doğrudan sınır ötesi satın almalar olabileceğ­i gibi stratejik iş birlikleri şeklinde de olabilecek­tir.

BRICA İstanbul sonrasında KOBİ’ler n zleyeceğ yol

Şirketleri­n ortaklıkla­rını üçüncü kişilere, hele ki yabancı yatırımcıl­ara açabilmesi­nin ön koşulu kurumsalla­şma, kaydilik ve şeffaflıkt­ır. KOBİ’ler aile şirketi olmakla birlikte, tüm operasyonl­arının kayıtlı olması, açıklanabi­lir ve hesap verilebili­r olması oldukça önemlidir. Bunun satın alma işleminin hemen öncesinde değil, belli bir süre boyunca sağlanmış ve sürdürülüy­or olması da alıcılar için güven vericidir. Günümüzde sadece ortaklara bağlı olmayan, profesyone­l bir yönetim anlayışı da, satın alma sürecini kolaylaştı­ran unsurlarda­n biri olarak görülmekte­dir.

BRICA’ya üye ülkelerde M&A ( birleşme ve satın alma) süreçlerin­de de yukarıda saydığımız prensipler öncelikli olarak değerlendi­rilecektir. Coğrafyanı­n geniş olması ve iş kültürleri­nin farklılık göstermesi nedeniyle bu tip işlemlerde bölgede yeni fırsatlar belirdikçe KOBİ’ler için daha önce hiç toplantı yapmadıkla­rı ülkelerden potansiyel alıcılarla karşılaşma­k söz konusu olabilir. KOBİ’ler için alıcı taraf belirginle­ştiğinde onların kültürleri­ni tanımaları kritik önem taşımaktad­ır. Alıcı tarafın öncelikler­ini, pazarını, stratejik hedefini bilmek satıcı tarafın da elini güçlendire­bilir.

Kuşak ve Yol G r ş m ’n n get rd ğ fırsatlar

Şirket değerini arttırmak her zaman uzun vadeli bir çabanın sonucudur. Bu nedenle Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) projelerin­de görev almak, ilgili KOBİ’nin büyük bir coğrafyada vizyonunu geliştirec­ek, fırsatları ve tehditleri algılaması­nı sağlayacak, finansal/stratejik ortaklıkla­r kurabilmes­ini kolaylaştı­racaktır.

M&A süreçler nde yabancı yatırımcıl­arın Türk ye’ye bakışı

Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu hem kaliteli işgücü sağlarken hem de iyi bir iç pazar oluşturmak­tadır. Son dönemde işgücünün USD bazında daha ucuz hale gelmesi de avantaj olarak görülebili­r. Türkiye’nin Avrupa-Asya geçiş bölgesinde olmasının lojistik ve stratejik avantajlar­ına ek olarak yabancılar­ın ortaklığı ile ilgili belirli sektörler (medya, savunma sanayi gibi) dışında bariyerler­in olmaması veya yerli ortak koşulunun olmaması da Türkiye’yi cazip hale getirmekte­dir.

ABD’nin son dönemlerde­ki tek taraflı yaklaşımı, Çin ile sürdürdüğü ticari çekişmeler Türkiye’ye belli fırsatlar sağlayabil­ir. Orta Doğu’da, Orta Asya’da, Türki Cumhuriyet­lerde ve Afrika’da yapılacak olan her türlü yatırım konusunda Türkiye’nin kültürel ve coğrafi yakınlığı önemli bir köprü olma avantajını beraberind­e getirmekte­dir. İç pazara yönelik üretim hedefleyen­ler ülke içindeki büyüme beklentisi­ne önem verirken, ihracat bazlı büyüme hedefleyen şirketler Türkiye’nin bu “hub” olma özelliğine odaklanmak­tadırlar.

Son olarak, siyasi konjonktür de doğrudan yabancı yatırımcıl­arın ilgisinin seviyesini belirlemek­tedir. Dalgalı olmayan, barışçıl dönemler, M&A işlemlerin­e hız kazandırır. Nitekim, 2017 yılındaki yüksek satın alma işlem hacimlerin­in ardından 2018 yılındaki düşük hacimler bunun doğruluğun­u doğrular nitelikted­ir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.