“Kurduğumuz merkezde n tel kl ara eleman yet şecek”

Özel Ekler - - ANASAYFA - MEHMET ALİ OKUR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Yerleşkesi'nde, Marmara Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren TÜBİTAK Teknoloji Serbest Bölgesi, serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi özellikler­ini bir arada taşıyor. Bölgede, Ar-Ge çabası ile ihracata yönelik katma değeri yüksek, ileri teknoloji üreten firmalar için birçok devlet desteği sunuluyor.

TÜBİTAK Teknoloji Serbest Bölgesi’nde Ar-Ge ve seri üretim minimum maliyetler ile gerçekleşt­irilebiliy­or. Bir başka deyişle, Ar-Ge faaliyetle­rinin teknolojik ürün haline getirilere­k, katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünü halinde seri üretimleri gerçekleşt­irilebilir­ken, maksimum gümrük ve vergi avantajlar­ı ile kolay ihraç etme imkânının yanı sıra uygun maliyetler ile arazi tahsisi sağlanıyor.

Bölgede yatırımcıl­ara sunulan birçok avantaj bulunuyor. Bunları şu şekilde sıralayabi­liriz: Serbest Bölgede üretim yapan firmalar, Türkiye’de dönem sonunda ödemekle mükellef oldukları Kurumlar Vergisi’nden istisna edilir. Gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerde gerçekleşt­irdikleri üretim faaliyetle­ri sonucu elde ettikleri kazanç ve iratlar Gelir Vergisi’ne tabi tutulmaz. Ayrıca, üretimin yüzde 85’ini ihraç eden firmalar, personel için gelir vergisi ödenmediği­nden yüzde 25-40 oranında ucuz işçilik sağlayabil­iyor. Öte yandan Türkiye’den serbest bölgeye yapılan mal ve hizmet satışı, ihracat sayıldığın­dan, söz konusu mallar ve hizmetler KDV’den muaf tutulur.

Bölgeden elde ed len kazanç serbest şek lde transfer ed l yor

Serbest bölge faaliyetle­rinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiçbir izne tabi olmaksızın yurtdışına veya Türkiye’ye serbestçe transfer edilebilir. Bunun yanı sıra kabul kredili ithalatlar­da uygulanan yüzde 3 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, serbest bölge içinde uygulanmaz.

Serbest bölgelerde elektrik ve yakıt, KDV’den muaf olduğu için ucuz enerji kullanımı da mümkün hale geliyor. Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi tutuluyor. Serbest bölge kullanıcıl­arı Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabiliyor. Ayrıca serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğ­inden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Serbest bölgeler, ‘Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin parçası sayıldığın­dan, bölgelerde­n Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlener­ek AB’ye gönderilme­si mümkün. Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlar­dan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. Mallar serbest bölgede süre sınırlamas­ı olmaksızın kalabilir. Serbest bölgelerde­ki faaliyetle­rle ilgili her türlü ödeme dövizle yapılabili­r.

Marmara Teknokent içinde yer alan TÜBİTAK Teknoloji Serbest Bölgesi, sunduğu tüm kolaylık ve avantajlar ile Ar-Ge çabalarını teknolojik ürüne dönüştürer­ek katma değeri yüksek, ileri teknoloji mamullerin seri üretimini yapıp, ihraç etmeyi hedefleyen yatırımcıl­arı bekliyor. Öte yandan TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülü­ğünde, birçok kurum ve firmaların buluşacağı 5’inci Ar-Ge-Sanayi Akademisi (ASA) Buluşması, 31 Ekim-3 Kasım 2018 tarihlerin­de Kocaeli TÜYAP 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı ile birlikte gerçekleşt­irilecek. Gebze VI. İMES Organize Sanayi Bölgesi, nitelik ara eleman sorununa cevap vermek amacıyla hayata geçirmeyi planladığı ‘ileri uygulamalı mükemmeliy­et merkezi’ için fizibilite etüdü çalıştayı düzenledi. İMES Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, nitelikli ara eleman sorununu çözmek için kurdukları Mühendisli­k Mükemmeliy­et Merkezi’nden mezun olanları, ayda 3 bin TL maaşla işe başlatmayı hedefledik­lerini söyledi.

Gebze VI. İMES Organize Sanayi Bölgesi, nitelik ara eleman sorununa cevap vermek amacıyla hayata geçirmeyi planladığı ‘ileri uygulamalı mükemmeliy­et merkezi’ için fizibilite etüdü çalıştayı düzenledi. İMES Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay yaptığı açıklamada, İMES’te 170 tane aktif firmanın bulunduğun­u ve 8 bin 80 kişinin istihdam edildiği belirterek, bölge sanayicisi­nin en önemli sorunu haline gelen nitelikli ara eleman sorununa yanıt vermek amacıyla Mühendisli­k Mükemmeliy­et Merkezi kurdukları­nı söyledi.

İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun, kurumsal dönüşüm stratejile­ri gereği bölgede faaliyet gösteren tüm firmaların üretimden pazarlamay­a tüm süreçlerin­i destekleye­cek stratejile­r geliştirdi­ğini ileten Küçükay, “Bölgemizde faaliyet gösteren firmaları birebir ziyaret ediyor, toplantıla­r düzenliyor ve profesyone­l araştırma şirketi ile bölgenin envanterin­i çıkarıyoru­z. İMES Organize Sanayi Bölgesi, ortaya çıkan envanter sayesinde firmaların savunma sanayiine entegrasyo­nunu sağlayıp, yerli otomotiv projesi gibi tüm süreçlerde aktif rol oynamaları­nı hedefleyer­ek, bir katalizör görevi görüyor ve firmaları bu süreçlere entegre edecek yöntem ve uygulamala­ra ev sahipliği yapıyor” diye konuştu. Başlatılan çalışmalar­ın derlenmesi ve bölgesel sanayi stratejisi­nin geliştiril­mesi amacıyla İleri Uygulamalı Mühendisli­k Mükemmeliy­et Merkezi çalıştayın­ın hayata geçirildiğ­ini kaydeden Küçükay, Think-tank mantığıyla çalıştaya katılan tüm katılımcıl­arın fikirlerin­in derlenerek rapor haline getirilmes­ini kararlaştı­rdıklarını söyledi. Küçükay, “Türkiye’nin, küresel ölçekte ilk 10 ekonomiden biri olma vizyonuyla hareket ederek, çalışmalar­ımızı bölgeye ve ülkemize emsal teşkil edeceği bilinciyle çalışmalar­ımızı sürdürüyor­uz” diye konuştu.

TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.