O*OREDO íLUNHWOHU ROXíPDOÜp

Özel Ekler - - ANASAYFA -

SDYXQPD 6DQD\LL %DĀNDQà ßVPDLO 'HPLU 7½UNL\H QLQ VDYXQPD YH KDYDFàOàN DODQàQGD EHOOL ELU LYPH \D NDODGàØàQà ND\GHWWL %LU GL]L R\XQFX nun, unsurun, faktörün bunda etkin ROGXØXQX ·Q½P½]GHNL \àOODUGD EH OLUOHQHFHN VWUDWHMLGH GH N½UHVHOOHĀHQ G½Q\DGD 7½UNL\H QLQ N½UHVHO J½¨ RO PDVà \ROXQGD EHOLUOL DGàPODUàQ DWàOPD Và JHUHNWLØLQ­L EHOLUWHQ %DĀNDQ 'HPLU ĀX J·U½ĀOHUL SD\ODĀWà

ĥ%X WRSODQWàGD HQG½VWUL\HO LĀ ELUOL ØL NDYUDPàQD YXUJX \DSDFDØà] %XQX \DSPDN L¨LQ VDQD\L HNRVLVWHPL­PL]LQ JHQLĀ ELU ¨HU¨HYHGH VDGHFH VDYXQPD YH KDYDFàOàN GHØLO \HWNLQOLNOH­ULQH LK WL\D¨ RODQ KHU DODQGD WHNQRORMLQ­LQ LPDODWàQ HQG½VWUL\HO NRQXODUàQ KHU ELU EDFDØàQGD \HWNLQ GHULQOLØL RODQ G½Q \D ¨DSàQGD V½UHNOL NDOLWH\L WXWWXUPXĀ ĀLUNHWOHU ROXĀWXUDEL­OPHVL ¨RN ·QHP WD Āà\RU %XQX JHU¨HNOHĀWLUHE­LOPHN L¨LQ GH EX HNRVLVWHP L¨LQGH ¨RN \·QO½ ¨RN DPD¨Oà ELU LĀ ELUOLØL RUWDPà ROXĀWXUPDN HVDVWàU

%X LĀ ELUOLØL YH NRRUGLQDV\RQ IDD OL\HWLQLQ VDGHFH ½ONHPL] L¨LQGH NDO PDPDVà YH \HWNLQOLNOH­UL\OH ·QH ¨àNDQ ĀLUNHWOHUL­PL]LQ \DSàODQPDOD­UàQ G½Q\D L¨LQ GH ELU DØ ROXĀWXUDUD­N EX NDOLWHOH UL\OH N½UHVHO ·O¨HNWH KL]PHW YHUHELO PHOHULQLQ VDØODQPDVà ¨RN ·QHPOL 6D YXQPD \DQàQGD KDYDFàOàØà­Q GD ·QHPOL ELU IDNW·U ROGXØXQX J·UPHN JHUHNL \RU %X DQODPGD GD N½UHVHO ·O¨HNWH WHGDULN ]LQFLULQL

\DUDWPDQàQ ·QH

PL ELU NH] GDKD

J½QGHPH JHOPLĀ

ROX\RU Ħ

6DYXQPD YH

KDYDFàOàN VDQD\L

VLQLQ XODĀWàØà UD

NDPODUà KDWàUODWDQ

'HPLU N½UHVHO

WHGDULN ]LQFLULQGH

\HU DOPDQàQ EX UD

NDPODUàQ ROXĀPDVà YH \XNDUà ¨HNLOPH VLQGHNL URO½QH YXUJX \DSWà 6HNW·UGH ROXĀDFDN \HWNLQOLNOH­ULQ HQHUML XODĀàP KDEHUOHĀPH VDØOàN JLEL ELU¨RN DODQ GD ¨RN JHQLĀ NDWNàODU YHULOHELOH­FHØLQL V·\OH\HQ %DĀNDQ 'HPLU ĀX KXVXVOD UàQ DOWàQà ¨L]GL

%X V½UH¨WH NDOLWH\L V½UHNOL WXWWX UDQ WHNQRORMLN GHULQOLN L¨LQ V½UHNOL ¨DOàĀDQ $U *H YH U *H \H ·QHP YHUHQ EHOLUOL DODQODUGD G½Q\D ¨DSàQ GD HQ ·QGH ĀLUNHWOHU DUDVàQGD \HU DODQ \DSàODUàQ RUWD\D ¨àNDUWàOPDV­à HVDVWàU ßĀ ELUOLØL J½QOHULQGH EX W½U EDØODQWà ODUOD JOREDO G½Q\DGD \HU DODQ ĀLUNHW OHULPL]LQ ROXĀPDVà EL]LP L¨LQ HVDV DPD¨ODUGDQ ELULVLGLU %X DQODPGD EDĀ NDQOàØàPà] E½Q\HVLQGH EDĀODWàODQ (Q G½VWUL\HO <HWNLQOLN 'HØHUOHQGLU­PH YH 'HVWHNOHPH 3URJUDPà QàQ (<'(3 ·QHPOL ELU URO R\QD\DFDØàQD LQDQà\R UX] 6DQD\LFLOHULPL]L XOXVODUDUD­Và RU WDPGD GD URO DODELOPHN DGàQD EX SURJ UDPà GHØHUOHQGL­UPH\H ¨DØàUà\RUXP %X SURJUDP VRQXFXQGD ·Q½P½]GHNL \àOODUGD ¨RN ·QHPOL ĀLUNHWOHUL­PL]LQ RUWD\D ¨àNDFDØàQD .2%ß OHULQ \HQL ELU LYPH \DNDOD\DFDØàQD LQDQà\RUX]

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.