O*ñ5ñìñ0&ñ/ñ.7( 7(0(/ 6$ï/$0 $7,/0$/,p

.DXÁXN VHNWÐUÖQGH \ÜOGÜU LQDQÁOD mÖUHWHQn ILUPDQÜQ JHQÁ \ÐQHWLFLVL

Özel Ekler - - ANASAYFA -

GLØHU DPFDPOD EHUDEHU RUWDNODĀD GHYDP HWWLUGLN ŅUPDPà]à =DPDQ LOHUOHGLN¨H NLĀLOLN ELU HNLS ROGXN 6DWàĀ DØàPà] E½ \½G½ ßVWDQEXOģG­D $%'ģGH PDØD]DODU D¨WàN

7¶5.ñ<(n'( %ñ5ñ1&ñ $9583$n'$ ñ/. ¶¡7(

]½OG½Ø½P WHN ELU NRQX YDU )L\DW RGDNOà WHGDULN KHUNHVH ND\EHWWLUL\RU EH QLP ½UHWWLØLP [ ½U½Q \àOGàU ½UHWPLĀLP YH LOJLOL NDPX NXUXPXQXQ WHGDULN¨LVL\LP DPD KHU DOàP V½UHFLQGH KL¨ELU WHFU½EHVL ROPD\DQ LON GHID ½U½Q½ J·UHQ ELU ŅUPD

NXUXĀ XFX]D YHUGL GL\H LĀL DOà\RU YH WHVOLP HGHPL\RU

%HQ ND\EHGL\RUXP LĀL DODQ ŅUPD ND\EHGL\RU U½Q½ WHVOLP HGHPHGLØLQ GHQ NHQGLVL GH PDDOHVHI JHUL G·Q½OPH] ELU \ROD JLUL\RU LKDOH \DVDNOàVà ROX\RU %X LKDOH\L D¨DQ NDPX NXUXPX ]DPDQ YH SDUD ND\EHGL\RU 2 W½U LĀOHUGH ELUD] GDKD WHFU½EH\H ·QHP YHULOPHOL +HU ĀH\LQ SDUD RGDNOà ROPDGàØàQà ·]HO VHNW·U½Q ·ØUHQGL ØL JLEL NDPXQXQ GD ·ØUHQPHVL JHUHNL\RU

o*ñ5ñìñ0&ñ/ñ. +(0 ¡2. .2/$< +(0 '( =25p

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.