Yılın ikinci yarısına yüksek kur ve faiz damga vurdu

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Reel sektörün finansman problemini­n devam etti i 2018 y l nda ekonomiyle ilgili damgas n vuran olay ku kusuz döviz kurundaki hareketlil­ik oldu. Y l n ikinci yar s nda h zla yükseli e geçen dolar, bir ara 7.40 seviyesine kadar yükselirke­n, euro da 8 lira s n r n a t . Dövizde ya anan bu hareketlil­ik e zamanl olarak faizin de yükselmesi­ne yol açt . Ticari kredilerde y ll k yüzde 40’a kadar ula an faiz oran , mevduatta ise yüzde 25 seviyeleri­ni gördü. Kur ve faiz yüksek seyrini bir süre daha devam ettirdikte­n sonra özellikle son çeyrekte yükseldi i kadar olmasa da kurda önemli dü ü gözlendi. 31 Aral k’ta dolar 5.29, euro ise 6.05 liradan sat ld .

Y l içinde ya anan

geli meler, do al olarak ithalatta frene bas lmas na yol açarken, ihracat n 168 milyon dolar n üzerine ç karak Cumhuriyet tarihinin rekorunu k rmas n sa lad . Ayn ekilde 2018 y l nda ihracat n ithalat kar lama oran nda da rekor k r ld .

Bu dönemde cari i lemler aç 27 milyar 633 milyon dolara gerileyere­k y l kapat rken, ilk iki çeyrekteki h zl büyüme, üçüncü çeyrekte yerini yava lamaya b rakt ve bu çeyre in büyüme oran yüzde 1.6 olarak ölçüldü. Son çeyrekte ekonomi beklentile­rin üzerinde yüzde 3 küçülürken, y l n tamam ndaki büyüme oran yüzde 2.6 olarak ölçüldü.2018 y l nda bütçe aç önceki y la göre yüzde 52.6 artarak 72.6 milyar liraya yükseldi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.