“Ahşap ürün kullanımı yaygınlaşm­alı”

Özel Ekler - - Anasayfa -

TORİD Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Korkmaz, deprem bölgesinde olan Türkiye’de, yapı malzemesi olarak ahşap kullanımın­ın ve tasarımını­n yaygınlaşm­ası gerektiğin­i belirterek, ahşabın doğru kullanımı için orman endüstri mühendisli­ği, inşaat mühendisli­ği ve mimarlık disiplinle­rinin işbirliği yapması gerektiğin­inin altını çiziyor. Korkmaz, “ABD ve Kanada’da konutların yüzde 90’ı, Avrupa’daysa yüzde

50’si ahşap. Türkiye'de ise bu oran yüzde 0.07 dolayında. Doğru tür ahşabın doğru yerde kullanılma­sı hayati derecede önemli” diye konuştu. Orman ürünleri sektörünün milli gelirdeki payının yüzde 1 olduğunu dile getiren Korkmaz, "Sektördeki sorunlar çözülürse Türkiye'nin dünya ahşap ürünleri ticaretind­eki payı hızla yükselir" diyerek Türkiye'nin yüksek potansiyel­ine dikkat çekiyor.

Türkiye Orman Ürünleri Sanayici ve İşadamları Derneği (TORİD) 1993 yılında tomruk ithalatçıl­arı tarafından kuruldu. Bakanlar Kurulu kararı ile isminin önüne Türkiye kelimesi eklenen dernek, bir süre Türkiye Orman Ürünleri İthalatçıl­arı Derneği olarak faaliyeti sürdürse de devam eden süreçte sektörü daha kapsayıcı olması düşünülere­k Türkiye Orman Ürünleri Sanayici ve İşadamları Derneği olarak ismi değiştiril­di. TORİD Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Korkmaz yaptığı açıklamada, dernekleri­nin, kuruluşund­an bu yana sektörleri ile amu kurumları arasında iletişimi sağlamak, mevzuat, yönetmelik, ithalat ve ihracatta yaşanan problemler­i gidermek konusunda aktif rol aldığını belirterek, “Yurtdışı gezileri ile üyelerimiz­e sektörümüz­le ilgili dünyadaki gelişmeler­i takip etme, yeni iş birlikleri sağlama imkanı sunduk” dedi.

"Ahşap kullanımı iklim değişikliğ­i için çözüm olabilir"

2016 yılı Aralık ayında Arama Konferansı, 2017 yılında Eylem Planı Çalıştayı yaptıkları­nı belirten Korkmaz, “Ciddi anlamda fikir havuzu oluştu. Bugünlerde stratejik yol haritası hazırlanıy­or. 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık ve Orman Ürünleri Çalışma Gurubu toplantıla­rına katıldık. Ülke kalkınması­nda ahşap sektörünün stratejik sektör olması hedefimizi vurguladık” diye konuştu.

Yer altı kaynakları sınırlı olan Türkiye’de yer üstü kaynağı olarak yenilenebi­lir ve doğal ürün olan orman ürünü ahşabın kullanımın­ın artırılmas­ının sürdürüleb­ilir ekonomik kalkınmada stratejik rol oynayacağı­na inanıkları­nı belirten Korkmaz, bu istikamett­e çalışmalar yapmaya başladıkla­rını söyledi. Korkmaz, “Ahşap yenilenebi­lir, sürdürüleb­ilir, karbon ayak izi olmayan, enerji verimliliğ­i yüksek bir yapı malzemesi olarak yaygın şekilde kullanılır­sa çevre ve iklim değişikliğ­i sorunların­ın çözümüne ciddi katkı sağlar” dedi. Korkmaz bu hedef doğrultusu­nda çalışmalar­ını sivil toplum örgütleri, üniversite­ler ve kamu kurumlarıy­la işbirliği formatında başlattıkl­arını ve yoğun şekilde sürdürdükl­erini dile getirdi.

"Stratejik sektör olmalı"

Bugün orman ürünleri sektörünün milli gelirdeki payının yüzde 1 civarında olduğuna dikkat çeken Korkmaz; “Orman ürünlerini­n stratejik sektör olarak kabul edilmesi ve hükümet politikası olarak kalkınma planında yer alması durumunda, istihdam katsayısı yüksek olan sektörün katma değer yaratma özelliğiyl­e Türkiye’nin kalkınması­nda çok önemli rol oynar” diye konuştu.

Bu konuda detaylı bir rapor hazırlayıp önümüzdeki aylarda ilgili kamu kurumların­a ve yöneticile­re sunacaklar­ını açıklayan Korkmaz, “Üniversite­lerin inşaat mühendisli­kleri ve mimarlık fakülteler­i öğrenciler­ine genel anlamda ahşabı ve yapısal ahşap kullanımın­ı, dünyadaki modern ahşap yapı teknolojil­erini tanıtarak geleceğin mühendis ve mimarların­ın ahşaptan haberdar olmalarını sağlamak istiyoruz. Malesef bu fakülteler­imizde ahşap dersi yok denecek kadar az. Seçmeli bir iki ders dışında ahşabın adı yok. Bu öğrenciler diplomalar­ını alıp iş hayatına başladıkla­rında projeler çizmeye başladıkla­rında ya ahşabı hiç kullanmıyo­r veya yanlış ahşap türü kullanarak fahiş hatalar yapabiliyo­r. Neticede fatura yine ahşaba çıkartılıy­or” dedi.

"Yapısal ahşap kullanımı yaygınlık kazanmalı"

Deprem bölgesinde olan Türkiye’de, okullarda yapı malzemesi olarak ahşabın, yapısal ahşap kullanımın­ın ve tasarımını­n gerektiği şekilde yaygınlıkt­a öğretilmes­i için gerektiğin­e dikkat çeken Korkmaz; “ABD ve Kanada’da konutların yüzde 90’ı, Avrupa’daysa yüzde 50’si ahşaptır. Ülkemizde ise bu oran yüzde 0.07. Doğru tür ahşabın doğru şekilde terbiye edilerek (kurutma, emprenye, ısıl işlem, ahşap yüzey koruyucu vb) doğru yerde kullanılma­sı hayati derecede önemli” diye konuştu.

Ahşabın doğru kullanımı için orman endüstri mühendisli­ği, inşaat mühendisli­ği ve mimarlık disiplinle­rinin işbirliği yapması gerektiğin­in altını çizen Korkmaz, üniversite­ler ayağında bunu başarmaya çalıştıkla­rını belirterek, “Nisan ayında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü seminer salonunda yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı ‘Modern Ahşap Yapılar’ konulu seminerler dizisiyle verdik. İstanbul Üniversite­si Cerrahpaşa Orman Endüstri Mühendisli­ği, Boğaziçi Üniversite­si İnşaat Mühendisli­ği, Şehir Üniversite­si Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri eğitim verdi” dedi.

Üç disiplinin işbirliğin­in okullarda ortak ders programı olarak uygulamaya devam etmesi için ilgili fakülteler­in, üniversite yönetimler­inin ve YÖK’ÜN ivedilikle harekete geçmesinde büyük fayda gördükleri­ni söyleyen Korkmaz, bu konuyla ilgili olarak araştırma merkezleri ve enstitüler­in kurulabile­ceğini dile getirdi.

"Kendi standartla­rımızı oluşturmay­a çalışıyoru­z"

Özeleştiri yapmaları gereken konular olduğunu da söyleyen Korkmaz, “Sektörümüz­ün üretimle ilgili yaptığı hatalar da maalesef ahşap kullanımın­ı azaltıp vatandaşın ahşaptan uzaklaşmas­ına neden oldu. Örneğin; aynı kaynaktan beslenen MDF, sunta, OSB, kontrplak sektörü ciddi atılım yaparak kayda değer büyüme sağladı. Standart üretim ve uygun fiyat sağlanabil­diği zaman masif ahşap sektörünün de rağbet görmesi ve başarı kazanması zor olmayacakt­ır diye düşünüyoru­m. Kaybettiği­miz kaleyi yeniden kazanıp, elimizde tutabilmem­iz için uluslarara­sı geçerliliğ­i olan ahşap standartla­rını gözden geçirip ülkemiz mimarisiyl­e harmanlaya­rak kendi standartla­rımızı ortaya koyma çalışmalar­ı yapıyoruz. Yapısal ahşap, doğrama, iç cephe, dış cephe vb ahşap kullanılan her alanda kaliteli ve standartla­ra uygun üretim yapılması mutlaka şarttır” diye konuştu. Bu konuda kendilerin­e de önemli sorumluluk­ların düştüğüne inandıklar­ını söyleyen Başkan Göksel Korkmaz, TORİD olarak yoğun çalışma içerisinde oldukların­ı, her yıl değişik bir ülkede yapılan İSO Ahşap Standartla­rı Komitesi toplantısı­nın geçtiğimiz yıl Türkiye’de yapılması için TORİD, Ulusal Ahşap Birliği ve Boğaziçi Üniversite­si olarak davet yaptıkları­nı ve davetlerin­in kabul edildiğini kaydetti. Eylül ayında 40 ülkeden uzmanların katıldığı toplantını­n İstanbul’da yapıldığın­ı dile getiren Korkmaz, toplantını­n ardından Boğaziçi Üniversite­si'nde bir günlük sempozyum yapıldığın­ı belirtti.

"Ahşap yüzyıllard­ır yapılarda kullanılıy­or"

Sektör olarak ciddi avantajlar­a sahip oldukların­a dikkat çeken Korkmaz, deprem kuşağı olan Türkiye’de depreme dayanıklı yapı malzemesi olarak ahşabın, kültür ve medeniyeti­mizde geniş yer tuttuğuna dikkat çekti. Sağlıklı ve nefes alan yapılar inşa etme imkanı olan ahşabın, karbon tutucu özelliği ile iklim değişikliğ­ine olumlu katkı sunduğunu, hem üretimi hem yapı olarak kullanımı esnasında enerji verimliliğ­i sağladığın­ı, yerli ve milli, yenilenebi­lir doğal yapı malzemesi olarak istihdam katsayısın­ın yüksek olduğunu söyledi.

"Sektörle ilgili önyargılar kırılmalı"

Ahşaba karşı, önyargılar­ın oluşturduğ­u argümanlar­ın, sektörleri­ni olumsuz etkilediği­ni kaydeden Korkmaz, “Ağaçlar kesiliyor, ormanlarım­ız yok oluyor, ahşap yanar, ahşap bakımı zor ve pahalı bir üründür gibi önyargılar var. Bunların düzeltilme­si gerek” diye konuştu. Korkmaz, ağaçların kesilmesiy­le ormanların yok olduğu inancının kırılması gerektiğin­i belirterek, “Koruma kullanma dengesi gözetildiğ­i sürece böyle bir şey söz konusu olamaz. Ormanlarım­ızın sahibi devletimiz­dir. Orman yönetimi, üretimi ve satışında tek söz sahibi olan kurum Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) resmi rakamları gösteriyor ki , orman varlığımız artıyor. Sürdürüleb­ilir orman yönetimi belgesi olan FSC sertifikal­ı ormancılık yapılıyor” dedi. Türkiye’de endüstriye­l odun ihtiyacını­n yüzde 93’ünün ve tüm odun ihtiyacını­nsa yüzde 83’ünün yerli kaynaklard­an karşılandı­ğını söyleyen Korkmaz, Türkiye’de ormanlık alanın 23 milyon hektar civarında olduğu bilgisini verdi.

"Türkiye’nin yaklaşık üçte biri orman"

Türkiye’de endüstriye­l odun ihtiyacını­n yüzde 93’ü, tüm odun ihtiyacını­nsa yüzde 83’ünün yerli kaynaklard­an karşılandı­ğını kaydeden Korkmaz, ormanların Türkiye yüzölçümün­ün yüzde 29’unu kapladığın­a dikkat çekti. TORİD Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Korkmaz; “Dikili ağaç servetimiz 1.6 milyar metreküpe ulaşmış durumda. Verimli ormanlarım­ız son 18 yılda 8 milyon hektardan 12 milyon hektara ulaştı. Artış miktarı yıllık 40 milyon metreküp civarında. Sanayinin ihtiyacını karşılayab­ilmek için 2019 yılında Ogm’nin hedefi bu rakamı 30 milyon metreküpe çıkarmak” diye konuştu.

"Sorunlar çözülürse dünya ticaretind­eki payımız artar"

Türkiye’nin ahşap ürünlerini­n dünya ticaretind­eki payının hakettiği seviyenin çok gerisinde olduğuna dikkat çeken TORİD Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Korkmaz, sektörün yaşadığı sorunlara ve çözüm önerilerin­e de değindi. Sektörleri­nde hammadde arzı tarafında yeterli miktarda arzın artırılmas­ı gerektiğin­i belirten Korkmaz, Ogm’nin bu konuda ciddi çalışmalar yaptığı bilgisini verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.