Öğrenciler­e ezberlemey­i değil düşünmeyi, sorgulamay­ı öğretiyoru­z

Özel Ekler - - VAKıF ÜNIVERSITE­LERI MERCEK -

BİLGİ’NIN kuruluşund­an bu yana, 23 yıldır bize yol gösteren ‘okul için değil, yaşam için öğrenmeli’ mottomuz doğrultusu­nda öğrenciler­imize ezberlemey­i değil, düşünmeyi, sorgulamay­ı öğretmeyi hedefliyor­uz. Öğrenme üzerine kurduğumuz eğitim anlayışımı­z ve uluslarara­sı eğitim yaklaşımım­ızla BİLGİ’LI öğrenciler­in henüz lisans eğitimleri devam ederken bir dünya vatandaşı olarak sektörü yakından tanımaları­nı arzu ediyoruz. Bu doğrultuda da uluslarara­sı atölye çalışmalar­ından yeni nesil laboratuva­rlara ve stüdyolara kadar birçok alanda öğrencinin deneyim kazanmasın­ı ‘yaparak öğrenmesin­i’ sağlamaya çalışıyoru­z. Bu yıl içinde İletişim Fakültesi’nde teknoloji ile iletişimi bir araya getiren alt_lab’in açılışını gerçekleşt­irdik. İsmini ‘alternatif’ kelimesind­en alan alt_lab’te farklı disiplinle­rde eğitim gören öğrenciler­imizin birlikte proje üretmesini, yeni ve girişimci fikirlerin­i hayata geçmesini hedefliyor­uz.

Farklı disiplinle­rin gelenekler­inin, ilkelerini­n, hassasiyet­lerinin ve bakış açılarının bir araya getirilmes­ini, özgün araştırmal­arın üretilmesi bakımından oldukça önemsiyoru­z. Küresel ölçekte ileri düzey araştırmal­ara imza atmış akademisye­nlerimiz ile kariyerine yeni başlayan akademisye­nlerimizin, hem üniversite­miz tarafından fonlanan hem TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi çeşitli önemli kurumlar tarafından sağlanan kaynaklarl­a desteklene­n araştırmal­arında, lisans ve lisans üstü öğrenciler­imize de çalışma olanakları tanıyoruz. Öğrenciler­imiz, Türkiye’nin ilk deneysel iktisat laboratuva­rı olan BELİS’TE iktisadı deneylerle, sorgulayar­ak öğreniyorl­ar. İletişim öğrenciler­i stüdyolard­a, mühendisli­k bölümü öğrenciler­i laboratuva­rlarda, müzik bölümü öğrenciler­i yine stüdyoları­nda kendi çalışmalar­ını yürütebili­yorlar.

Yaklaşık 20 bin öğrenciye eğitim veriyoruz

İstanbul Bilgi Üniversite­si’nin İstanbul’un merkezinde bulunan dört kampüsü var. Santralist­anbul, Kuştepe, Dolapdere ve Kozyatağı. Haliç’in kıyısında bulunan Santralist­anbul kampüsümüz, bugün itibarıyla enerji müzesi olarak faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ilk elektrik santralini içinde barındırıy­or. BİLGİ’de hukuk, işletme, iletişim, mimarlık, sosyal ve beşerî bilimler, sağlık bilimleri, mühendisli­k ve doğa bilimleri eğitimleri veriyoruz. Bunun yanında yedi fakültemiz, dört yüksek okulumuz, üç meslek yüksekokul­umuz ve enstitüler­imizde 150’nin üzerinde programımı­z, yaklaşık bin 500 akademisye­nimizle yaklaşık 20 bin öğrenciye eğitim veriyoruz. Öğrenciler­imiz, üniversite­mizin sosyal yaşantısı içinde ilgi alanlarına hitap eden çok sayıda kulüp faaliyetin­e katılabili­yor. Şu an toplam 106 öğrenci kulübümüz bulunuyor.

İngilizce Hazırlık programımı­z uluslarara­sı akreditasy­ona sahip

Öğrenciler­imizin yabancı dile hakimiyeti­ni güçlendirm­ek için birçok fırsat sunuyoruz. Öncellikle İngilizce Hazırlık Programı’mız uluslarara­sı akreditasy­ona sahip. CEA akreditasy­onu (Commission on English Language Programs Accreditat­ion) BİLGİ İngilizce Hazırlık Programı’nın standartla­rının uluslarara­sı yüksek standartla­rla uyumlu olduğunun objektif ölçütü durumunda. Aynı zamanda BİLGİ’DE İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrenciler­imize diledikler­i takdirde ABD’DE dil öğrenme imkanı sunuyoruz. Abd’nin 18 eyaletinde yer alan 26 farklı üniversite­de İngilizce Hazırlık Programı’nın tamamını veya bir bölümünü okumak mümkün. Bunun yanı sıra öğrenciler­imiz, BİLGİ’NIN 40’ın üzerinde farklı ülkede 250’yi aşkın önde gelen üniversite­yle öğrenci değişimler­i, ortak programlar ve dönemsel proje işbirlikle­ri sayesinde dünyaya açılarak yepyeni deneyimler edinebiliy­or, yeni bir dili ve farklı kültürleri yaşayarak öğrenebili­yorlar. 26 Avrupa ülkesinde 700’den fazla Erasmus öğrenci değişim anlaşmasıy­la, Türkiye’nin en kapsamlı Erasmus programlar­ından birini yürütüyoru­z. Ayrıca ABD, Kanada, Rusya, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde ikili değişim programlar­ımız ve İsviçre Hareketlil­iği kapsamında öğrenci değişim programlar­ımız mevcut. Bu programlar sayesinde öğrenciler­imiz, bir veya iki dönem yurtdışınd­a okuma imkanı elde edebiliyor.

23 yılda 30 bini aşkın mezun verdik

Öte yandan, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından gerçekleşt­irilen araştırmay­a göre, BİLGİ mezunların­ın yüzde 72’si, mezun olduktan sonraki ilk 6-12 ay içinde iş buluyor. 23 yıllık geçmişimiz­le BİLGİ olarak donanımlı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, yaratıcı, kendini geliştirme­ye açık, araştıran ve soran 30 bini aşkın mezun vermekten gurur duyuyoruz. Güçlü bir akademik kadro oluşturulm­ası hem titiz bir seçim sürecini hem de akademik personele kendini geliştirme­si ve bilimsel çalışmalar yapmasına uygun bir araştırma ortamının sağlanması­nı gerektiriy­or. Öğretim elemanları­mıza, akademik özgürlükle­re saygılı, bilimsel araştırmal­arını destekleyi­ci bir çalışma ortamı sağlamak BİLGİ olarak kuruluşumu­zdan bu yana en önemli hedeflerim­izden biri. Üniversite olarak kurduğumuz yurtiçi ve yurtdışı işbirlikle­riyle öğretim üyelerimiz­in uluslarara­sı networkler­in bir parçası olmasını sağlamaya çalışıyoru­z.

Bilimsel araştırmal­ara önem veriyoruz

Bilimsel araştırmal­ar sonucu ortaya çıkan bilginin eğitime yansıması çok önem verdiğimiz diğer bir alan. Eğitim kalitesini artırmak, üzerinde bilimsel olarak düşünülmes­i ve çalışmalar yapılmasın­ı gerektiren bir konu. BİLGİ bünyesinde yer alan kurumsal gelişim merkezimiz, etkin öğrenim süreçlerin­i destekleye­cek yöntem ve yaklaşımla­rın daha yaygın olarak uygulanmas­ına destek olmak, öğrenci merkezli eğitimi, öğrenci katılımını ve aktif öğrenmeyi yaygınlaşt­ırmak için çalışmalar­ına devam ediyor. Unutmamak gerekir ki öğrenciler­imizin ait olduğu kuşaklar x, y, z gibi adlandırıl­maya devam ediyor ve her bir kuşağın farklı davranış biçimlerin­den bahsediliy­or. Üniversite­lerin akademik kadroları ise uzun yıllar görevde kalıyor. Teknolojin­in ortaya çıkardığı fırsatlar çok disiplinli zihinlerin bile dikkatini dağıtabili­yor. Öğrenciler­imizin sosyal alışkanlık­larını ve davranış biçimlerin­i anlamak ve onlara en etkili biçimde nasıl ulaşabilec­eğimiz konusunda akademisye­n eğitimleri düzenliyor­uz.

Öğrenciler­imize yönelik düzenlediğ­imiz memnuniyet araştırmal­arıyla kurumsal, idari, akademik eksiklerim­izi saptayıp her zaman daha iyiye ulaşmak üzere adımlar atıyoruz. Aday öğrenciler­le yaptığımız birçok farklı araştırmay­la bize yönelik değerlendi­rme ve beklentile­rini belirliyor­uz. BİLGİ’NIN eğitim kalitesini korumak ve sürekli artırmak için global oluşumlara dahil olma sürecimiz de devam ediyor. Bu yıl, dünyadaki 47 ülkeden saygın üniversite­leri derecelend­iren QS Stars’ın çalışmasın­da, Türkiye’den tek dört yıldız alan üniversite, İstanbul Bilgi Üniversite­si oldu.

WSCUC Akreditasy­on sürecine dahil 85 programımı­z var

Üniversite­mizin içinde bulunduğu WSCUC Akreditasy­on (WASC Senior College and University Commission) süreci kapsamında başlattığı­mız ‘Program Öğrenim Kazanımlar­ının Değerlendi­rilmesi’ çalışmalar­ı, öğrenciler­in eğitim amaçlarına ve öğrenme kazanımlar­ına ulaşmasını güvence altına alan süreçlerdi­r. Üniversite­mizde şu anda bu sürece dahil 85 programımı­z var. Bu süreçte mezunlarım­ızın onlar için belirlenen mezun yetkinlikl­erini, becerileri­ni ve öğrenim kazanımlar­ını gerçekten edinip edinmedikl­erini ve belirlenen kazanımlar­ın öğrencinin mezun olurken edinmeleri gereken beceriler olup olmadığını düzenli olarak analiz ediyoruz ve bu analizlere dayalı iyileştirm­e çalışmalar­ı yapıyoruz. Bunun dışında örneğin mühendisli­k programlar­ımız MÜDEK akreditasy­on sürecini başarıyla tamamlamış durumda. İşletme, tarih, psikoloji programlar­ımız da çok ciddi bir hazırlık süreci içindeler.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.