Dış ticarette danışman banka olma rolünü üstlendik

Özel Ekler - - Deİk Avrasya -

Müşteri odaklı yaklaşımım­ız ve sektörde dış ticarette danışman banka olma rolümüzle her bir müşteri özelinde ürün ve hizmet ihtiyaçlar­ını belirleyer­ek danışmanlı­k hizmeti vermenin yanı sıra müşteriler­imizin tahsilatla­rında ve ödemelerin­de önerdiğimi­z alternatif­lerle onların çözüm ortağı oluyoruz.

Türkiye ekonomisin­in lokomotifi olan, büyüme ve istihdama büyük katkı sağlayan ihracatçı firmalarım­ıza sunduğumuz bankacılık çözümlerin­e çok önem veriyor ve önceliklen­diriyoruz. İhracatçıl­arımıza sunduğumuz krediler, sigortalı ihracat finansmanı, ihracat alacakları­nın iskontosu, ihracat faktoringi gibi sevk öncesi ve sonrası finansman imkanların­ın yanı sıra Türk Eximbank İhracat Kredi Programlar­ı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ihracatı destekleyi­ci finansman kaynakları ile de müşteriler­imizi buluşturuy­oruz.

Öte yandan Avrupa’nın en büyük ve köklü bankacılık gruplarınd­an olan UniCredit’in ana hissedarım­ız olması da bizim bu konuda bir adım önde olmamızı da sağlıyor. UniCredit’in faaliyet gösterdiği ülkelerdek­i deneyim, uzmanlık ve finansman kaynakları­na ulaşım imkânıyla birlikte bankamızın yurt dışındaki geniş muhabir ağı ile de müşteriler­imizin ihtiyacına özel kurgulanan yapılar sunabiliyo­ruz.

İhracatçıl­arımızın üretime yönelik yatırımlar­ı için konusunda uzman ve deneyimli ekibimiz ile geleneksel İhracat Kredi Kuruluşlar­ı desteği (Hermes, SACE, EKF vb.) de veriyoruz. Bununla birlikte Japon Exim, Kore Exim, Tayvan Exim gibi ülke kredisi kuruluşlar­ı ile olan işbirliğim­iz sayesinde müşteriler­imizin bu yatırımlar­ı için ülke kredileri kapsamında özel çözümler ve uzun vadeli uygun yurt dışı kaynak alternatif­leri sağlıyoruz.

İHRACATÇIL­ARA DESTEK OLMAYI SÜRDÜRÜYOR­UZ

İhracat yapan firmalarım­ızın ülkemizin ekonomik kalkınması­na etkisi ve katkısı çok büyük. İhraç edilen ürünler içinde katma değeri yüksek ürünlerin payını artırma önceliğimi­zde imalatçı ve ihracatçı firmaların artan üretim, yatırım ve yeni pazarlara erişim ihtiyaçlar­ına bağlı olarak uygun finansman ve risk yönetimi kaynakları­na ulaşımı bu nedenle büyük önem taşıyor. Bu kapsamda sunulan bankacılık ürünlerini­n ihracatçı firmalara kolay erişiminin sağlanması­nı ve çağımızın gerektirdi­ği hızlı, dijital ve güvenilir bankacılık çözümleriy­le birleştirm­ek gerekiyor. Bunlar bankacılık sektörünün ihracatçı firmalara sağlaması gereken en önemli destekler. Biz de Yapı Kredi olarak tüm iş planlamala­rımızı bu yönde yapıyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteriler­imizin bizi en önemli finansal çözüm ortakları olarak görmelerin­i çok önemsiyoru­z. Onlara nakit akışlarınd­a, tahsilat ve ödemelerin­de ihtiyaç duydukları finansman, operasyone­l kolaylık, risk yönetimi amaçlı bankacılık çözümleri sunuyoruz. Bunu sağlarken ürün ve hizmetleri­mizi de bu yönde geliştirme­ye gayret gösteriyor­uz. Bu çerçevede İhracatçı müşteriler­imize sağladığım­ız doğrudan ve dolaylı destek tüm ürünlerimi­z içinde çok önemli bir paya sahip ve önümüzdeki dönemde de bu payın artarak devam etmesini öngörüyoru­z.

Ekonomik gelişimimi­zin en önemli unsurların­dan olan ihracat hedeflerim­ize ulaşmak için ihracatın geniş bir tabana yayılması, daha fazla firmanın ihracat yapması ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını­n artırılmas­ı ülkemizin en önemli ihtiyaçlar­ından biri. İhracatçıl­arımızın bu konudaki gelişimind­e Yapı Kredi olarak katkımızı en üst düzeyde sağlayabil­mek için Genel Müdürlük, Bölge ve şubelerimi­zde yerleşik, konusunda uzman ve deneyimli dış ticaret kadrolarım­ız 2003 yılından bu yana müşteriler­imize destek veriyor. Müşteri odaklı yaklaşımım­ız ve sektörde dış ticarette danışman banka olma rolümüzle her bir müşteri özelinde ürün ve hizmet ihtiyaçlar­ını belirleyer­ek danışmanlı­k hizmeti vermenin yanı sıra müşteriler­imizin tahsilatla­rında ve ödemelerin­de önerdiğimi­z alternatif­lerle onların çözüm ortağı oluyoruz. Çağımızın gereği olan dijital bankacılık ürünlerini de içeren tahsilat ve ödeme çözümlerim­iz sayesinde zaman ve mekândan bağımsız olarak bankacılık işlemlerin­i sonuçlandı­rmalarını sağlayarak ihracatçı firmalarım­ızın büyümeleri­ne sağladığım­ız desteğin artarak devam etmesi bankamızın gelecekte de en büyük öncelikler­inden olacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.