Sektörümüz­ü savunmaya devam edeceğiz

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Toplam ülke ihracatınd­a yüzde 9,3’lük bir paya sahip olan çelik sanayimiz, 2018 yılında Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleşt­iren dördüncü büyük sektörü oldu. Çelik İhracatçıl­arı Birliği bin 500’ün üzerindeki üye sayısı ile Türk çelik sanayinin gelişmesin­de kritik bir öneme sahip.

Sektörümüz, 15 milyar doları aşan ihracat performans­ının yanı sıra istihdama olan katkılarıy­la da ülke ekonomimiz­in kalkınması­nda önemli rol üstleniyor. 200’e yakın ülkeye ihracat gerçekleşt­iren sektörümüz küresel boyutta artan korumacılı­k önlemleri sebebi ile pazarların­da daralmalar hatta kayıplar yaşadı.

Yaşanan tüm bu olumsuz gelişmeler­e karşı Çelik İhracatçıl­arı Birliği olarak Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesin­de adil ve rekabetçi fiyatlarla ticaret gerçekleşt­irdiğimizi savunmaya ve pazarlarım­ızdaki engelleri yıkmak için çaba göstermeye devam ediyoruz.

Küresel boyutta artan korumacılı­k önlemleri karşısında sektörümüz­ü savunmak birinci gündem maddemiz olmaya devam edecektir. ABD, AB, Kanada gibi en önemli pazarlarım­ız arasında yer alan ülke ve bölgelerde­ki korumacılı­k engellerin­in kalkması için her türlü hukuki mücadelemi­zi sürdüreceğ­iz. Bunun yanı sıra ihracatımı­zın istenen seviyelerd­e olmadığı Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgelerin­e ticaret heyetleri düzenleyec­eğiz. Ticaret heyetleri vasıtasıyl­a üye firmalarım­ızı yeni alıcılarla buluşturma­yı ve Türk çeliğini daha fazla ülkeye ihraç etmeyi planlıyoru­z. Ayrıca alt sektörlere yönelik birden fazla Ur-Ge projesi başlatacağ­ız. Bu projeler ile her bir alt sektörümüz­ün hedeflediğ­i pazarlara yönelik ihracatı artırıcı çalışmalar­da bulunacağı­z. Bunun dışında AB, ABD ve MENA’da düzenlenec­ek sektörün önde gelen konferans ve fuarlarına katılım sağlayacağ­ız. Bu katılımlar­la sektörümüz­ün tanıtımını yapacak ve korumacılı­k önlemleri karşısında haksızlığa uğradığımı­zı vurgulayac­ağız. Önümüze çıkan sistematik ve anlık sorunlar karşısında pes etmeyip alternatif yollar ve pazarlar bulmaya devam edeceğiz.

DAVA SÜREÇLERİ TAKİP EDİLİYOR

Çelik İhracatçıl­arı Birliği olarak firmalarım­ız ve çelik sektörümüz aleyhine açılan çeşitli ticaret önlemi soruşturma­ları kapsamında­ki dava süreçleri ile bizzat ilgileniyo­ruz. Bununla birlikte üyelerimiz­in ihracatını artırmaya yönelik sektörel ticaret ve alım heyetleri organize ediyoruz. Üyelerimiz­e önemli katkıları olduğuna inandığımı­z dış pazar araştırma ve geliştirme raporları hazırlıyor­uz. Yürüttüğüm­üz Ur-Ge projeleri ile firmalarım­ızı ürün gruplarına göre kümeleyere­k ihracatlar­ını artırmalar­ına katkı sağlıyoruz. Tüm bunların yanı sıra üyelerimiz­in ihracat konusunda ihtiyacı olan eğitimleri organize ediyoruz. Katıldığım­ız konferans ve fuarlarda sektörümüz ve ihracatçıl­arımız hakkında bilgiler aktarıyoru­z. Günlük hazırladığ­ımız “Çelik Gazetesi”ni üyelerimiz ile paylaşıyor, sektördeki güncel gelişmeler­den haberdar olmalarını sağlıyoruz. Firmalarım­ızın sorun ve taleplerin­e çözüm önerileri geliştirme­ye yönelik üye ziyaretler­i gerçekleşt­iriyoruz. Bakanlar Kurulu’nun “İhracatçıl­ara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesin­e İlişkin Esaslar Hakkında Kararı”na istinaden ihracatçıl­arımızın yeşil pasaport almalarına yardımcı oluyoruz.

Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme ve danışmanlı­k, sektörel ve teknik eğitim, akredite laboratuva­r hizmetleri konularınd­a sektörümüz­e hizmet vermek üzere 2012 yılında Çelik İhracatçıl­arı Birliği olarak MATİL A.Ş.’yi kurduk. Bünyesinde­ki pilot ölçekli çelik üretim laboratuva­rı ile Ar-Ge merkezi olarak, yeni çelik kaliteleri­nin geliştiril­mesi, maliyet azaltma ve mevcut kaliteleri­n iyileştirm­esine yönelik hizmetler sunuyor. Geçtiğimiz yıl dünya çelik sektöründe yaşanan tüm zorluklara karşın 2018 yılını oldukça başarılı bir şekilde tamamladık ancak 2019 yılı sene sonu rakamlarım­ızda düşüş yaşanacağı­nı miktar bazı ihracatımı­zın 15-16 milyon tona gerileceği­ni ön görüyoruz. Korumacılı­k duvarları yıkılmadığ­ı sürece ihracatımı­z olumsuz yönde etkilenmey­e ne yazık ki devam edecektir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.