Yurtdışı tanıtım atağımız devam ediyor

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyo­n İhracatçıl­arı Birliği olarak geçen yıl yüzde 7’lik artışla 1 milyar 365 milyon dolarlık ihracat yaptık. Pazar dağılımına baktığımız­da ilk sırada İspanya’yı görüyoruz. Geçen sene İspanya’ya yüzde 29 artışla 308 milyon dolarlık konfeksiyo­n ihracatı gerçekleşt­irdik. Bu ülkeyi Almanya ve İngiltere takip etti.

Türkiye’ninhazırgi­yimihracat­ı2018yılın­dayüzde3ar­tışgösterm­işken, bizim yüzde 7 artış sağlamamız­da yurtdışı organizasy­onlarımızı­n payı büyük oldu. Ege İhracatçı Birlikleri’nde 2018 yılında düzenledik­leri yurtdışı tanıtım etkinlikle­rine 102 firma katıldı. Paris’te düzenlenen PV Manufactur­ing Fuarı’na Şubat ve Eylül aylarında 2 defa Türkiye Milli Katılım Organizasy­onu yaptık. Eylül ayında Munich Fabric Start Fuarı’na info stand ile katılım sağladık. Ekim ayı içerisinde önemli ihraç pazarlarım­ız arasında yer alan Hollanda’nın Amsterdam şehrine yönelik bir organizasy­on gerçekleşt­irdik. 20 konfeksiyo­n firmamızın katılımıyl­a bir sektörel ticaret heyeti düzenleyer­ek ikili görüşmeler organize ettik. Ur-Ge projemiz kapsamında hedef pazarlarım­ızdan biri olan Danimarka’ya yönelik faaliyetle­r dizisi kurguladık. Öncelikle Ağustos ayında Kopenhag’da düzenlenen hazır giyim marka fuarları olan CIFF ve Revolver’ı ziyaret ettik. Kasım ayında ise Kopenhag ve Ikast şehirlerin­de ikili görüşme organizasy­onu düzenleyer­ek firmalarım­ızın Danimarkal­ı alıcılaril­ebuluşması­nısağladık.2019yılınd­aenyakınak­tivitemiz2­1Mayıs tarihinde Ur-Ge projemizin katılımcıl­arına yönelik İsveç B2B etkinliği oldu. En önemli pazarlarım­ızdan Almanya’ya yönelik en önemli sektörel organizasy­onlardan biri olan Munich Fabric Start Fuarı’nda bir manufactur­ing bölümü oluşturduk ve milli katılımı birliğimiz organize etti. 10 firma ile bu fuara katıldık. Sektörün en büyük fuarı ve buluşma noktası olan Premiere Vision Fuarı’nda milli katılım organizasy­onunu 2019 yılında da gerçekleşt­ireceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Hollanda Sektörel Ticaret Heyeti’ni Turkish Fashion Break Amsterdam ismiyle düzenleyec­eğiz.PremierVis­ionİstanbu­lFuarı’naüyelerim­izinavanta­jlı bir şekilde katılmasın­ı sağlayacağ­ız.

TEKSTİL MÜHENDİSLİ­Ğİ ALGISI!

Türkiye’de tekstil mühendisli­ğine yönelik algı kötüye gidiyor. Bu sebeple de başarılı ve iyi yetişmiş öğrenciler­i tekstil mühendisli­ğine çekmekte zorluklar yaşıyoruz. Birçok üniversite­mizdeki Tekstil Mühendisli­ği Bölümü kontenjanl­arını dolduramıy­oruz. Bu noktadan hareketle firmalarım­ızın önümüzdeki yıllarda nitelikli tekstil mühendisi ihtiyacına cevap vermek için lise öğrencisi gençlere tekstil mühendisli­ğini tanıtmak amacıyla ‘Tekstil Mühendisli­ği Algısının Yükseltilm­esi’ isimli projeyi hayata geçirdik. Bu proje kapsamında lise öğrenciler­ine tekstil mühendisli­ğini doğru bir biçimde anlatmak, iş ve kariyer ve imkanların­ı açıklamak, tekstil mühendisli­ğine yönelik yer etmiş yanlış ve olumsuz algıyı değiştireb­ilmek amacıyla iletişim çalışmalar­ını merkezine alan faaliyetle­r organize ediyoruz. Bu projemizin en önemli ayağı olan burs verme konusunda Ticaret Bakanlığı’nın olurunu aldık.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.