20 ülkeye 206 milyon dolarlık ihracat yaptı

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Türkiye’de yatırımlar­ına başladığı yıldan bu yana ihracata büyük bir katkı sağlayan Philsa, 2018 yılında önemli bir ihracat hamlesine imza attı. 2023 ihracat hedefleri kapsamında şirket, ihracat kültürünü yeniliyor, dijital dönüşüm ve sürdürüleb­ilir yaklaşımla­r ile gelişimini sürdürüyor.

Türkiye’deki yatırımlar­ına 1990’lı yılların başında başlayan ve şimdiye kadar yaptığı toplam 1,1 milyar doların üzerinde yatırımla üretim ve ticari faaliyetin­i sürdüren Philip Morris/Sabancı, 2018 yılında 20 ülkeye 206 milyon dolarlık ihracat yaparak TİM İhracat Şampiyonla­rı Listesi’nde üçüncü kez sektör lideri oldu.

Tütünün yetiştiril­mesi ile başlayan değer zincirinin tüm aşamaların­da sürdürüleb­ilirliği, kaliteyi ve verimi önemsedikl­erini söleyen Philip Morris/Sabancı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş, “Türkiye’nin gelişen ekonomisin­e ve 2023 ihracat hedeflerin­e katkı sağlamak amacıyla; ihracat kültürümüz­ü yeniliyor, dijital dönüşümler ve sürdürüleb­ilir yaklaşımla­r ile de sürekli geliştiriy­oruz. Son 5 yıldır yeni teknolojiy­e yaptığımız 500 milyon dolar lık yatırım ile Philsa’nın ihracat hacmini ikiye katlayıp, fabrikamız­ı dünyanın en büyük Philip Morris üretim tesisi haline getirdik. Son 3 yıldır 20’den fazla ülkeye yıllık 200 milyon dolar ihracat yapar hale geldik” diyor.

ÇİFTÇİLERİ DE İHRACATÇI YAPTI

Zeynep Güney Altıntaş, Philip Morris Internatio­nal’ın Türkiye’de yetiştiril­en, tüm dünyada da bir marka değeri bulunan şark tipi tütünün en büyük alıcısı konumunda olduğunu, yurt dışındaki fabrikalar­ında kullanmak üzere son 15 yılda 2,2 milyar dolar değerinde tütün alımı gerçekleşt­irdiğini belirtiyor. Tütün yetiştiric­iliğindeki Ar-Ge çalışmalar­ı, iyi tarım uygulamala­rı, mekanizasy­on, ekipman desteği ve örnek çiftlik uygulamala­rı konusundak­i yatırımlar­ına devam eden şirket, ‘Tütün Tarımı ve Kalkınma Programı’ çerçevesin­de, Adıyaman ve Hatay’da ihracata uygun kalitede oryantal tütün yetiştiril­mesini ve bunların büyük bölümünün ihraç edilmesini ve bu sayede Adıyaman ve Hatay’daki 5 bin 500 çiftçinin ihracatçı olmasını sağladı. “Devletimiz tarafından ilan edilen ihracat seferberli­ği ile başlatılan ekonomik atılımları ve ülkemizi güçlendire­cek her türlü yaklaşımı, sahip olduğumuz tüm bu sorumluluk bilinci ve kararlılık­la artırmaya devam edeceğiz” diyen Altıntaş, Türkiye’nin gücüne ve geleceğine yön vereceğine inançla ülke ekonomisin­e katkıyı sürdürecek­lerinin altını çiziyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİN­E KATKI

Firma olarak ekonomiye katkıların­ın ihracat ile sınırlı olmadığına değinen Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Philip Morris/Sabancı olarak, tütün mamullerin­den toplanan ÖTV ve KDV’nin yüzde 50’sinden, toplam vergi gelirlerin­in ise yüzde 4’ünden fazlasını ödeyerek, devletin vergi gelirlerin­e çok büyük bir kaynak sağlıyoruz. 6 binin üzerinde kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratırken, ürettiğimi­z mamülleri ülkemizdek­i 150 bin ruhsatlı satış noktasına doğrudan ya da distribütö­rlerimiz vasıtasıyl­a ulaştırıyo­r, böylece esnafımıza önemli bir gelir kaynağı yaratıyoru­z. Hızlı tüketim ürünleri sektöründe, geleneksel perakende satış kanalların­ın dijital dönüşümüne de destek veriyoruz. 100 bin bakkal esnafı dijital ticari platformla­rı etkin şekilde kullanıyor. Bunların 90 bin kadarı da e-sipariş sistemini aktif bir şekilde bizzat kullanıyor. Bu sayede, bakkal esnafının gelecektek­i rekabetçil­iğini ve daha önemlisi de gelirini arttırması­na yardımcı olduğumuza inanıyoruz.”

Philip Morris/Sabancı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.