“Matematik ne işe yarar?” diyenlere en güzel cevap: Yaşlanmayan bir Zihin

Popular Science (Turkey) - - GELECEK - Dr. Burak Karabey*

Gözlem becerilerinin gelişimi bebeklik çağımızın başlangıcı ile başlar, özellikle okulöncesindemerakduyusununenüst düzeydeolmasıyladabeslenirvegelişir. Budönemdedetaylaradikkat,öğrenme hevesiveöğrenmebecerileriningelişimi çokyüksekseviyelerdeseyreder.Eğerbu merakduyusu,heves, öğrenmeyekarşıiçselmotivasyondoğruyönlendirmeileyaşayabilirveyayaşatılabiliriseizbırakanlar listesine girmeniz yüksek bir olasılık taşır.Buyazıdadikkatlicetakipedeceğiniz anahtarkelimeler“DoğruYönlendirmeve Disiplinlerarasıetkileşim”olmalıdır.

1936yılındadoğmuşolsaydınız,çocukluğunuzungeçtiğiyeryaşamınızaçısındançokönemliolurdu.Tarihinenbüyük veenölümcül(yaklaşık50milyoninsan) şiddetininiçerisindeolmakveçocukluk yıllarınısağlambirzihinleatlatmakpek de mümkün değildir. Robert, II. Dünya Savaşı yıllarında Kanada’nın küçük ve güzel şehirlerinden birisinde dünyaya geldi. Savaştan çok uzaklarda olan bu bölgedeokulöncesidönemdeçocukluğu güzel mahallesinde, nehir kenarında bolcaoyunlavegözlemlegeçti.Meraklı birçocuktuveokulabaşladığındabecerilerinin yüksek olduğu fark edildi ve ilkokulu4yılyerine3yıldabitirdi.Ortaokuldahemailesinedestekolmakhem deharçlıklarınıçıkarmakiçinöğleden sonraları,haftasonlarıveçoğuzaman yazlarımotellerdeçalışmayabaşladıve uzunyıllarbuşekildehayatıdevamedecekti.Lisedesınıfınınyaşolarakenküçüğüydü, okulunonuniçinarkadaşları vekızlardışındaçokbiranlamıyoktu. ÖğretmenleriRobert’ın IQseviyesinin yüksekolduğunubiliyorduancakilgisizliğindenötürütambirhayalkırıklığı durumundaydı.Ancakherşeyliseson sınıftabirdendeğişti. Sonsınıfta,İngiliz edebiyatıöğretmenionuinanılmazetkilediveyıllarsonraonabukadarborçlu olacağını asla bilemezdi. Öğretmeni Robert’aaşkileilgilibirkitapverdiama Robertbukitaptanhiçbirşeyanlamadı, dilioldukçaağırgeldiveöğretmeninin kendisini abarttığını düşündü. Bu kitaptan sonra kelimelerin anlamlarını öğrenmekleilgilibirmerakduygusuna kapıldı.Robertüniversiteyegitmeyide *DokuzEylülÜniversitesi Üstün/ÖzelYeteneklilerEğitimiAnabilimDalı hiçdüşünmemiştiancakaynıöğretmen sürekli ona destek olmaya çalıştı ve bir gün,onundoğalbiryeteneğiolduğunu ve üniversiteye gitmemesinin bu yeteneğebirihanetolacağınıarkadaşlarının önündetambirsaatboyuncaanlattı. O zamanlarüniversiteyegidebileninsansayısıyaşadığıyerdeçokazdıvehatta bir iki kişiden fazla değildi. Öğretmeninin onuiknaetmesiyleüniversiteyegitmeyekararverdiamaneokuyacağınıhala bilmiyordu.

Üniversitede herkesin girdiği beceri/yeteneksınavınakatıldıvebeklediğigibibirsonuçlakarşılaştı;Matematik veFizikalanındabaşarılıydı.Üniversitedekidanışmanıilegörüştüğündekendisinemuhasebeciolmasınıönerdi,çünkü danışmanınsöylediğinegörematematik ve fizikte kariyer yapmak için doktora yapmak gerekliydi. Gerçi o an kendisi doktoranınneolduğunubilebilmiyordu hattasonraamcasınasorupöğrenecekti. Ozamanlardatekbirşeyvardızihninde: “Birsavant(farklıalanlardabilgisahibi) olmakistiyorum”.Budüşünceylevekendisine kolay geldiğiiçinmatematikalanınıtercihetti. İlkyıllarındamatematikte

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.