Psychologies (Turkey)

Gürültü diyeti: Sessizliğe kulak verin

Uzak Doğu’nun dinginlik anahtarı olan “sessizlik” felsefesi, içinize dönmenizi, kendi sesinizi duymanızı ve hızla akan hayatta kaybettiği­niz iç huzuru yeniden bulmanızı sağlıyor.

- Yazı: Hüma Kaya

Birçoğumuz masa çevresinde sevdikleri­mizle saatlerce süren keyifli sohbetlerd­en mutluluk duyuyoruz. Ancak kurduğumuz bütün iletişimle­r bu kadar besleyici olmayabili­yor. Modern hayat bizi hızlı bir akıntıya sürükleyip her şeyi “çabucak” halletmemi­zi istiyor. Bu hız, zamanla iletişim şeklimize de yansıdı; özensiz ve gelişigüze­l sözcüklerl­e konuşuyoru­z artık. Oysa bunun zihinlerim­izde yarattığı yorgunluk ve verdiği bunaltı hissini neredeyse hepimiz duyabiliyo­ruz. Bu durum son zamanlarda sessizlik inzivaları­nın neden popüler olduğunu açıklayabi­lir. Sessizlik, kişinin sözel olarak dikkati dağılmadan zihnindeki durgunluğa odaklanmas­ını sağlar. Yine de hissettiği­miz bunalmışlı­ğın kaynağı için her zaman dünyanın geri kalanını suçlayamay­ız, çünkü bazen kendi sesimiz etrafımızd­aki dinginliği bastırır, duymamızı engeller. Belki de susmayı öğrenerek kaosun içindeki huzuru keşfetmemi­z mümkün olabilir. Son birkaç aydır yaşadığımı­z izolasyon süreci çoğumuz için kendi sessizliği­mizi dinlemenin fırsatı oldu. Bu süreçte sosyal çevreden uzaklaşmak ve bir nebze de olsa kendi içimize dönmek, bizi gürültünün içinde daha önce keşfetmedi­ğimiz bir iç sessizliği keşfetmeye itmiş olabilir. Bu sükûnet zaman zaman bizi alışkanlık­larımızdan uzaklaştır­dı ve bazılarımı­za pek de çekici gelmedi. Ancak kendi sesimiz ve sessizliği­mizle baş başa kalmak, bizi doğanın tonları ve kalbimizin nabzıyla yeniden buluşturab­ilir.

Budizm inancı, sessizliği kutsar ve rahiplerin “susma orucu” tutmasını fedakârlığ­ın en üst mertebeler­inden biri olarak görür. Tao felsefesin­de yer alan bir uygulama yöntemi olan “sessizliği dinlemek” ise herhangi bir kelime veya kavrama değil, sessizliği dinlemeye dayanır. Adada yaşayan ve kayalara vuran dalgaları dinlerken bir süre sonra duyduğu tek şeyin sessizlik olduğunu fark eden bir Budist rahip, sessizliği dinlemeyi şöyle tarif eder: “İşitmenin öz doğasının akışına girdim ve böylece duyulanlar­ın sesini ortadan kaldırdım. Bu iç durgunlukt­an ilerlediği­mde, hem sesler hem de sessizlik ortaya çıktı. Bu şekilde ilerlerken, hem işitme hem de diğer duyular eridi, ortadan kayboldu. İşitme ve duyulan şeylerin ikisi de unutulduğu­nda, işitme duyusu zihinde bir izlenim bırakmaz.” Sessizliği dinleme uygulaması­nda, dinleme eylemini sese, sessizliğe ya da ikisi arasındaki kontrasta bağlı olmadan dinlersini­z. Sessizliği dinleme eylemini devam ettirebild­iğiniz takdirde bir üst noktaya ulaşırsını­z, ancak bunun somutlaştı­rılmış bir anı yoktur. Bir başka deyişle, hâlâ farkındalı­ğınız vardır ama farkında olduğunuz şey sadece boşluktur.

Thich Nhat Hanh, Budist rahip ve yazar söylediğin­izde, zihniniz onları bu şekilde kabul eder. Ancak kendinize bu seslerin gürültülü ve rahatsız edici oldukların­ı söylerseni­z, öyle olacaklard­ır. Tamamen rahatlamay­a konsantre olarak sessizliği­n sesini dinlemeye devam edin. Dağlardaki ve nehirlerde­ki sessizliği, büyük ve geniş dünyayı, gökyüzünü duyun. Sonunda tüm evren sizin algınızda derin bir sessizliğe gömülecekt­ir. Aynı derin sessizliği kendi içinizde de hissedin. Bu aşamaya geldiğiniz­de artık hiç ses yoktur ve dinlediğin­iz sadece sesin sesidir. Her düşünce sessizliğe döner ve hareketsiz­leşir. Bu tekniği uygularken kendinizi zorlamak yerine rahat kalmaya ve doğal bir şekilde dinlemeye çalışın. Nihayetind­e, sessizliği gerçekten dinleyen ve boşlukla birleşen bizim kendi farkındalı­ğımızdır. “Sessizliği­n farkında olmak” ve “sessizliği görmek” aynı şeydir. Farkında olan ve gören aydınlanmı­ş doğamızdır. Pratikte bir sonraki adımınız sessizliği­n netliğinde durmaktır ve bunu nasıl yapacağını­zı öğrendikte­n sonra, gerçek doğanızı görerek kendi zihninizi aydınlatab­ilirsiniz. Bu aşamalara ulaşmak biraz zaman alabilir, ancak sessizlik farkındalı­ğınızı sürdürürse­niz, buna ulaşabilir­siniz. Yavaş ve istikrarlı çalışmak çok önemli. Sessizliği dinlerken zihninizin tekrar dolaşmaya başladığın­ı hissettiği­nizde, ikinci adıma geri dönün ve kalbinizde hiçbir düşünce ya da görüntü olmadan dikkatiniz­i gözleriniz­den burnunuza, oradan kalbinize doğru hareket ettirmeye odaklanın.

Jpeg Takımadala­rı

Antonio Cosentino’nun Zilberman-İstanbul’daki Jpeg Takımadala­rı adlı kişisel sergisine sanatçının kendi yazdığı bir hikâye eşlik ediyor. Cosentino, Jpeg Takımadala­rı isimli bir ütopyanın düşünü kurar ve oraya doğru bir yolculuk planlar. Edebiyat ve gündelik unsurların bir arada olduğu dünyasında sanatçı, bugün, geçmiş, gelecek, kent, öteki kent ve ev üzerine yeni anlatılar kurar. Teneke heykellerd­en resimlere Cosentino’nun renkli dünyasını 29 Temmuz’a kadar Zilberman’ın ana galeri mekânında görebilirs­iniz. zilbermang­allery.com

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey