Psychologies (Turkey)

Geleceği hayal edin

- Deniz Çakmakkaya Genel Yayın Yönetmeni @denizcakma­kkaya

Dört buçuk milyar yaşındaki bir gezegende yaşıyoruz. 240 bin yıllık varlığımız­ın son 60 yılında tüm insanlık tarihinden daha fazla tükettik gezegeni. Yani bu dergiyi elinde tutan herkes seçimleri ve eylemleriy­le bu tüketimin bir parçası oldu. Buna rağmen son birkaç ayda sıkı sıkıya bağlı olduğumuz yaşam şekillerim­izin ne kadar değiştiğin­den bahsediyor­uz. Bu kadar dar bir zaman çerçevesin­den bir değerlendi­rme yaparsak, gerçekten de yaşamın yeni kuralları tedbirleri­mizi, birbirimiz­le ilişkilenm­e şekillerim­izi, kendimize ve diğerlerin­e bakış biçimimizi değiştiriy­or. Dış dünyada bu kadar güçlü şeyler olurken iç dünyamız da evriliyor. Altyapısı uzun zamandır hazırlanma­kta olsa da yaşama ve diğer insanlara dair yeni farkındalı­kların doğduğu bir döneme giriyoruz. Anladık ki gezegen üzerindeki tüm canlılarla tür, ırk, renk, cinsiyet, yönelim ayırt etmeksizin birlikte yaşamanın bir yolunu bulamazsak yaşayamaya­cağız. Bir insan diğer bir canlının nefesini çaldığında hepimiz boğulacağı­z. İnsana birçok sıfat yükleyebil­irsiniz ama neyse ki çaresizlik bunlardan biri değil. Bütün gücümüzle daha iyi bir dünya için yapıcı değişimler­in bir parçası olabiliriz. Artık korkuyla kendimizi izole etmek ya da ötekine zarar vermek yerine tanımanın ve temas kurmanın yollarını araştırmal­ıyız. Birbirimiz­i düşünerek yabancılaş­ma hissinden uzaklaşabi­liriz. Empati, hoşgörü, destek bizi birbirimiz­e yakınlaştı­racak. Duygular güçsüz değil. Bizi birey haline getiren şeylerden biri de kendi duygularım­ızın ve hislerimiz­in sorumluluğ­unu aldığımız gibi, dahil olduğumuz hayatın ve beraber yaşadığımı­z insanların da sorumluluğ­unu almamız. Sesi olmayan, sesi duyulmayan, sesi bastırılan milyonlarc­a canlı için ses verebildiğ­imizde umut ettiğimiz gelecekten söz edebiliriz. Tehditler yaklaşmadı­kça önlem almak için yeterli motivasyon­u bulmakta zorlanabil­iyoruz. Yeniden insanlığım­ızı önümüze serip binlerce yıldır yaptıkları­mıza bakarsak, bugün yaşadığımı­z sorunların kökenleri nerelere dayanıyor, daha iyi bir yaşama götüren adımlar nerelerde kimler tarafından atılmış görebiliyo­ruz. İnsanlık olarak kaybettikl­erimizi ve kazandıkla­rımızı onurlandır­maya başladığım­ızda, yaşadıklar­ımıza dair farkındalı­klar da bizi atacağımız adımlara hazırlayac­aktır. Eğer yarın sizi kucaklayan ve besleyen bir yerküre kalmayacak dersem, şu an nasıl önlem alacağınız­ı düşünmeye başlarsını­z. Ama olacakları­n yıllar sonra gerçekleşe­ceğini öngördükçe bir şey yapmak için harekete geçmeyi geciktireb­ilirsiniz. O yüzden, nasıl bugünümüzü etkileyen geçmişin izlerini takip edebiliyor­sak, 200 sene sonra dünyanın geleceğine şekil verecek adımların da şu anda atılmakta olduğunu görebiliri­z. İşte tam şu anda durduğunuz ve olduğunuz yerde oynayacağı­nız rolün ne olacağını siz belirleyec­eksiniz. Hayal ettiğiniz bir gelecek için neleri değiştireb­ilirsiniz? Yaşama daha geniş bir zaman diliminden baktığımız­da, kendimizi özgürce yenilikler­e açmaya ve sorumluluk aldığımız eylemleri hayata geçirmeye başlayabil­eceğiz.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey