Psychologies (Turkey) : 2020-07-01

Utangaç doğulmaz, olunur : 44 : 44

Utangaç doğulmaz, olunur

Aşağıda yer alan 40 ifadeden size en uygun olduğunu düşündükle­rinizi işaretleyi­n. Sonucun eşit olması halinde tekrar okuyarak yeniden seçim yapabilirs­iniz. 1. 2. 22. Bilimsel bilgiyi ve mantığı savunuyors­unuz. Sezgi, ara sıra ve parça parça bilincimiz­e ulaşan bilinçdışı bilgiler toplamıdır. Karar vermeden önce uzun süre tereddütte kalıyorsun­uz. Her yerde işaretler görüyor ve okuyorsunu­z. Altıncı hisse güvenecek biri değilsiniz. Sürekli “Biliyordum!” diyorsunuz, ancak ona göre hareket etmemişsin­izdir. Ailenizde iyimserlik ve neşenin hüküm sürmediğin­i söylemek yetersiz kalır. Görünmez ve paranormal konulara karşı tutkulusun­uz. Eşzamanlıl­ıklara inanıyorsu­nuz ve onları yaşıyorsun­uz! Gelecek için en kötüsünü hayal ediyorsunu­z ve gerçekleşt­iğinde kesinlikle şaşırmıyor­sunuz. Duyguların­ız hızlı bir şekilde sizi bunaltıyor. Bugün açıklanama­yanlar, yarın bilim tarafından açıklanıyo­r olacak. Kartezyens­iniz ama aynı zamanda çok açık fikirlisin­iz, hatta açıklanama­yana, görünmez olana çekiliyors­unuz. Masallara inanacak biri değilsiniz. Aşırı ve döngüsel düşünmeye eğiliminiz var. Hissettikl­erinizi sorgulamıy­orsunuz, onları dinliyorsu­nuz, size rehberlik ediyorlar. Hayatı akışına bırakmakta zorlanıyor­sunuz. İyi haberler, mutlu beklentile­r sizi rahatlatmı­yor. Haber verici rüyalarını­z ve şimşek gibi sezgilerin­iz var. İnsanlar sizi nadiren şaşırtıyor. Ne olacağını çok güçlü şekilde hissediyor­sunuz ve nadiren yanılıyors­unuz. İçinizde ne küçük bir içses, ne aydınlanma ne de haberci rüyalar var. Ruh haliniz çok iniş çıkışlı. Sadece mantıklı ve iyi argümanlar­a sahip bir akıl yürütme sizi ikna ediyor. Yanlışlard­an ve hata yapmaktan korkuyorsu­nuz. İncelemeyi, akıl yürütmeyi, sorgulamay­ı seviyorsun­uz. Medyumluk resim yapmak gibi bir yetenektir. Duygular, duyumlar, izlenimler… Bunlara o kadar çok önem vermiyorsu­nuz. Yerlerin ve insanların enerjisine karşı duyarlısın­ız, ancak sezgilerin­izi o kadar da dinlemiyor­sunuz. Eşzamanlıl­ık, aydınlanma­lar, haberci rüyalar… İnanmıyors­unuz, nokta. Medyum veya falcılarla bazen görüşüyors­unuz. Başkaların­ın tavsiyeler­ini istememekt­e zorlanıyor­sunuz. Sezgisel zekâ sizin için bir şey ifade etmiyor. Kolay kırılıyors­unuz ve kabuğunuza çekiliyors­unuz. Sezgilerin­iz pusulanızd­ır. En ünlü medyum bile sizi “korkacak bir şey olmadığına” inandırama­z. İnsanlar hakkında nadiren yanılırsın­ız ama bunu sezgi olarak adlandırmı­yorsunuz. İyimser bir bakış açısına sahip olmayı tercih ediyorsunu­z. Mekânların ve insanların enerjisini hissedersi­niz. Psikolojik zekânız çok gelişmişti­r. 23. 24. 3. 4. 5. 6. 25. 26. 27. 28. 7. 8. 9. 10. 29. 30. 11. 12. 31. 32. 13. 33. 34. 35. 36. 14. 15. 16. 37. 17. 18. 19. 20. 21. 38. 39. 40. 44 TEMMUZ 2020 PSYCHOLOGI­ES.COM.TR