T.C. İZMİR 13. İCRA DAİRESİ DÜZELTME İLANI

Sabah - - Dunya Raporu -

CUMARTESİ GÜNÜ Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de 2016/4442 Esas

İzmir ili Bornova İlçesi Erzene Mahallesi, Papaskuyusu Mevki 263 ada, 7 parsel, 195.00m2 yüzölçümlü arsanın tam payının satılmasına ilişkin Müdürlüğümüzce düzenlenen 30.11.2018 tarihli satış ilanı

yayınlanmış olup gazatede yayınlanan tarihli taşınmaz satış ilanımızda bulunan taşınmaz imar durumu bilgilerinde değişiklik olmuş olup Bornova Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 22320024115.02.01-E.58741 Sayılı ve 05.12.2018 tarihli yazısı ile taşınmazın imar durumu:

“Söz konusu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onama sınırı dışında kalmakta olup İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onama sınırları içinde kalmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre parsel “Tarım Arazisi “ve “Doğal Sit Alanı “gösteriminde kalmaktadır.

Söz konusu parsel, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına göre “Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanlar “gösteriminde kalmaktadır. İlgili parsel planda “17.12.2002 gün, 10162 sayılı Kurul Kararıyla 1.Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenen, ancak sit derecesi yeniden irdelenene kadar uygulaması durdurulacak alan “sınırı içinde bulunmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce 27.04.2018 tarih ve 76073 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanan İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 17.01.2018 tarihli ve 359 no.lu kararına göre, Söz konusu karar kapsamında kalan parseller ile sit alanı dışına çıkarılan ancak yürürlükteki İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında halen doğal sit alanı olarak plan kararı bulunan parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 24.10.2017 tarihli ve E.18545 sayılı yazısı ile uygulamaların, “ÇDP’ nin 8.17.7.4 uygulama hükmünde belirtildiği üzere çevre düzeni planında değişikliğe gerek olmaksızın koruma amaçlı imar planları ve ilgili Koruma Bölge Komisyonu kararları, sit statüsü kaldırılan alanlarda ise mevcut arazi kullanım kararları ve bu kararlar için ÇDP’nin ilgili hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülebileceği “bildirildiğinden,

30.11.2018 ilgili parsel sit alanı dışında kalmaktadır. 1/25.000 ölçekli ÇDP Plan notları kapsamında işlem yapılabilmektedir. SABAH GAZATESİ’nde 15 ARALIK 2018 söz konusu parsel için ekte yer alan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar İşleri Şube Müdürlüğünün 25.04.2012 tarihli ve 1202/26502 sayılı yazısı uyarınca, yapılaşmaya ilişkin plan hükümlerinin geçerli olabilmesi için söz konusu parselin kamu eline geçmiş bir yola cephesinin olması zorunludur. ( İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı İmar Planı Uygulama ve Etüd Şube Müdürlüğü’nün 22.05.2014 tarihli ve 51681141-804-106 sayılı yazısında Cebel Arazilerin yol olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir )

Söz konusu parsel 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararları ve Plan Uygulama Hükümleri geçerli olup, Çevre Düzeni Planlarının ölçeği gereği ve planın sayısal olmaması nedeniyle, plana ilişkin bilgiler, parsellerin bu plan üzerinde yaklaşık olarak işaretlenmesine göre düzenlenmektedir. Söz konusu parselin işaretli olduğu plan örneği ile parselin isabet ettiği fonksiyona ait plan notları yazımız ekinde yer almaktadır.

Tarım alanlarında yapılacak ifrazlarda 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca; 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa tabi arazilerde yapılacak ifrazlarda 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılması gerekmekte olup ilgili kurumlardan görüş alınması gerekmektedir. “şeklinde bildirilmiştir. Taşınmazın güncel imar durumu bu şekildedir. Müdürlüğümüzce 30.11.2018 tarihinde düzenlenen ve SABAH GAZATESİ’nde 15 ARALIK 2018 CUMARTESİ GÜNÜ yayınlanmış olan Taşınmaz Satış ilanındaki taşınmazın imar durumunun bu şekilde düzeltilmesine karar verilmiştir.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4442 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze buşvurmaları ilan ve ihtar olunur. 21/12/2018

(Basın : 929433)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.