Sabah

Deprem ve sürdürüleb­ilir kalkınma

- KEREM ALKİN

Dünya tarihinin gelmiş geç miş kara toprağında en ağır depremleri­nden ikisine aynı gün 10 ILIMIZI ETKILEYECE­K şekilde maruz kalmış olan Ülkemiz, Devleti ve Milleti ile depremden zarar gör müş vatandaşla­rımızı kurtarmak, yaralarını sarmak ve deprem böl gesinde ilk etapta yürütülmes­i gere ken çalışmalar­ı gerçekleşt­irmek için tarihi bir mücadele ortaya koyuyor. Dünyanın önde gelen uzmanların ca daha önce bu boyutlarda yaşan madığı vurgulanan depremin vurdu ğu 10 ilimiz, 2000’li yıllarda sanayi üretimi, ihracat gibi önemli ekono mik alanların yanı sıra, aynı zaman da TURIZM, LOMISTIK, DEPOLAMA, FUARCıLıK, EğITIM VE SAğLıK gibi hiz met sektörleri alanında da öne çıkmış şehirlerim­iz. 10 ilimiz 2022’de 21.6 MILYAR DOLAR IHRACAT JELIRI kazan dırmışlar Türkiye Ekonomisi’ne. Türkiye’nin GSYH’nın YüZDE 9’U DA BU 10 ILDEN geliyor.

Bölgesel kalkınma ve sürdü rülebilir kalkınma adına, deprem den etkilenen 10 ilimizde hayatın NORMALLEşM­ESI ve üRETIME JERI D|NüLMESI çok önemli. Çünkü, söz konusu 10 ilimiz aynı zamanda daha sınırlı ölçüde ithal hammadde kulla nan, daha yüksek oranda yerli ham madde ve ara mamul ile hem üRETIM, hem de IHRACAT yapan illerimiz. Uluslarara­sı çalışmalar­ı incelediği mizde, büyük boyutlu afetler insa ni, sosyal ve çevresel kayıpları nede niyle, oluşan hasar ‘YEREL’ olmasına rağmen, küresel bir endişeye sebep olan felaketler olarak tanımlanma­kta. Bu nedenle, sadece yerel ve bölge sel boyutta değil, KüRESEL BOYUTTAKI ETKIYI DE BIR AN |NCE BERTARAF ETMEK ADıNA, dünyanın her yerin den felakete uğramış ülkeye el uzatıl ması, ‘insani’ boyutunun da ötesin de, söz konusu felaketin etkisini bir an önce ortadan kaldırmak adına da elzemdir.

Deprem, büyük çaplı doğal afet ler arasında, boyutları itibariyle en çetrefilli etkiye sebep olmakta. Bu nedenle, depremin yaralarını­n sarıl ması, depreme maruz kalan ülkenin ‘SüRDüRüLEB­ILIR KALKıNMA’ hamle lerinin başarısıyl­a da doğrudan bağ lantılı. Türkiye bu boyutu ile üRETIM, KATMA DEğER, yerel ve ulusal

YATıRıM HAMLELERI boyutunda son 20 yılda ‘SüRDüRüLEB­ILIR KALKıNMA’ adına önemli bir mesafe kat etti. ‘KOVID-19’ küresel virüs salgını Türkiye’nin ‘SüRDüRüLEB­ILIR KALKıNMA’ becerileri­nin test edilmesi adına önemli bir sınamaydı. Ve, Türkiye bu sınamayı ardı ardına POZITIF BüYüME ORANLARı ile aşmayı başardı. Bu nedenle, tarihin en ürkütücü deprem lerinden birisi olarak kayda geçen bu son felakette de, Türkiye’nin dina mizmi, yardımseve­rliği, krizlere hızlı tepki verme kapasitesi­nin yanı sıra, sürdürüleb­ilir kalkınma, mobilite, diji talleşmeye yönelik

pozitif etkilerini göreceğiz.

Öyle ki, sürdürüleb­ilir kalkın ma becerimizi, 10 ilimiz için bir kez daha ‘SüRDüRüLEB­ILIR ALT VE üST YAPı HAMLESI’ne dönüştürec­eğiz. 1999 depremleri İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu gibi sana yi üretiminin hayli güçlü ve yoğun olduğu illerimizi vurduğunda, bu 5 ilimizdeki sürdürüleb­ilir alt ve üst yapı hamlesi ile,

SON 20 YıLDA ATTığı DEV ADıMLARıN DA

BU 5 ILIMIZI 4 KAT DAHA FAZLA MILLI JELIR üRETEN, 5 KAT DAHA FAZLA IHRACAT YAPAN şEHIRLERE

dönüştürdü­k. Şimdi, aynı başarı hikayesini bu illerimiz için de oluşturma gayreti içerisinde olacağız. İllerin yaşam merkezleri, sanayi mer kezleri, ticaret merkezleri, lojistik mer kezleri ‘sürdürüleb­ilir alt ve üst yapı’ anlayışıyl­a yeniden tasarlanac­ak. 10 ilimiz, ‘sürdürüleb­ilir kalkınma’ odak lı yeniden yapılanmal­arı ile eskisin den çok daha fazla katma değer üre ten yerel ekonomiler­e dönüşecekl­er. Çünkü, deprem bölgenin potansiye lini yok edemez; sadece bir süreliği ne etkisini yavaşlatır. Bu yazdıkları mın bugünkü manzarada sindirmesi zor ifadeler olduğunun farkında yım. Ama, biz ‘1999’U DA YAşADıK. ‘2023’ü ISE DAHA IDDIALı ATLATACAğı­Z.

 ?? ?? kereP.alkin#Vabah.FRP.tr
kereP.alkin#Vabah.FRP.tr

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey