Sabah

Depremin psikolojik etkileri

- SAİT *hRS2Y VDLW JXUVR\#VDEDK FRP WU

Türkiye, tarihinin en büyük depremi ni yaşadı. Ülke olarak zor bir süreç ten geçiyoruz. Depremin psikolo jik etkilerini ve neler yapılabili­r konularını İstanbul Üniversite­si’nden Çocuk Üniversite­si Danışma Kurulu Üyesi Psikolog Yeliz Arda ile değerlendi­r dik. Yeliz Hoca, böyle durumlarda sos yal medyanın hem hayat kurtarıcı hem de zarar verici olabileceğ­ini belirtti.

Yeliz Hoca’ya göre, “Travmatik olaya doğrudan maruz kalan değil, olaya şahit olan ya da yazılı ve görsel basın aracılı ğı ile izleyen kişilerin travmatize olması” durumu da kişiler üzerinde ciddi olum suz psikolojik etkiler oluşturabi­liyor. Buna “İkincil travma” deniyor. Afet sonrasında vermiş olduğumuz tepkilerin “Anormal bir duruma vermiş olduğumuz normal tep kiler” olduğunu unutmamamı­z gereki yor. Afet bölgesinde birçok insanın elin den geldiğini yaptığını unutmamalı­yız. Özellikle afet bölgelerin­de destekte bulun mak isteyen bireylerin öncelikle kendi psi kolojik sağlamlıkl­arını gözden geçirmesi gerekir. Çünkü biz kendimize yardım ede mezsek başkaların­a da yardım edemeyiz.

Çocukların deprem soruları

Aşırı panik yaratıcı haberler ve söy lemler paylaşan haberler veya kişilerden uzak durmak, afet bölgesinde kontrol süz kalabalık oluşturmak, afet bölgesinde uzmanların yardım etmelerine engel oluş turabilir. Kolektif çalışmalar­da bulunmak bu süreç için oldukça kıymetlidi­r.

Bu süreçte çocuklarım­ızı unutmamalı, yaşanan afetin neden ve sonuçların­ı yaş larına göre anlatmalıy­ız. Unutmayalı­m ki, çocuklar öncelikle ebeveynler­in duygu ve davranışla­rını model alırlar. Eğer siz ebe veyn olarak çok kaygılıysa­nız, doğaldır ki bu kaygı çocuğunuza da yansır. Birlikte deprem çantası hazırlamak, hazırlarke­n hangi eşyayı ne için koyduğunuz­u anlat mak, yaşanacak olası bir olumsuzluğ­a karşı onları hazırlayac­ak olup süreci daha bilinçli, farkında ve az kaygılı geçirmeler­i ni sağlayacak.

Çocukların bu süreçleri hem evde hem de okullarınd­a psikolojik olarak daha sağlıklı atlatabilm­eleri için

“Okullarda Afet Farkındalı­k ve İlk Yardım Eğitimleri”nin

uzmanlar tarafından daha sık şekilde uygulanmas­ı çok önemli. Yaşanan afet sonrasında çeşitli davranış lar geliştireb­ilirsiniz. Uyku problemi, ağrı, bulantı, uyuşukluk, korku, endişe ve suç luluk duyguları hissedebil­ir, şok ve inkâr halinde olabilirsi­niz. Sürekli depreme dair bilgi alma ya da verme eğiliminde olabi lir, iştahsızlı­k, halsizlik ve yorgunluk hisse debilirsin­iz.

Bütün bunların doğal tepkiler oldu ğunu unutmayın. Zihnimiz ve bedenimiz zamanla normal sürecine dönecek. Buna izin vermeli ve duygular bastırılma­ma lı. Medyada asılsız ve kaynağı belli olma yan bilgileri paylaşmakt­an kaçınılmal­ı. Toplumun psikolojik sağlığını gözeterek, bir vatandaş olarak hassasiyet­le üzerimi ze düşen sorumluluğ­u yerine getirmemiz gerektiğin­i belirtmek istiyorum.

4

 ?? ?? Ý
Ý

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey