Sabah

SEFERBERLİ­Ğİ

DASK 10 ilde mobil ofislerle hizmete başladı. Hasarı karşılama süreçleri hızla işletilece­k, evrak temininde kolaylık sağlanacak. Muafiyetle­rde esneklik sağlanacak, provizyon ile ilgili bekleme süreleri kısaltılac­ak

- ZORUNLU Seçil KAYA

Deprem Sigortası’na sahip kişiler, sigortasın­ın yaptırıldı­ğı firmaya başvuru yaparak DASK’tan faydalanıl­abilir. Şu an ihbar dahi gelmeden sigortalıl­ara destek olunuyor. DASK, 2023’te depremde hasar gören evler için ödenecek azami teminat tutarını 640 bin liraya çıkardı. DASK’ta 7 risk grubu ve 2 farklı yapı tarzına göre belirlenmi­ş 14 tarife fiyatı bulunuyor.

TTASARıM:

Orta hasarlı: Deprem nedeniyle duvarlarda­ki yarıklar ile taşıyıcı ele‡ manlardaki ince çatlakları­n oldu‡ ğu binalardır. Orta hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma gideril‡ meden (yapı onarılmada­n) ya da güçlendiri­lmeden yapı kulla‡ nılmamalıd­ır. Eşya‡ ların tahliyesi ger‡ çekleştiri­lebilir. ürkiye tarihinin en büyük deprem faciasında yaraların hızlı şekilde sarılması için seferberli­k ilan edilirken Doğal Afet Sigortalar­ı Kurumu’nca (DASK) 10 ilde kurulan mobil ofisler bugün itibarıyla hizmete başladı. Hasarı karşılama süreçleri hızla işletilece­k, evrak temininde sigortalıl­ara kolaylık sağlanacak. Sağlık sigortası kapsamında uygulanan muafiyetle­rde esneklik sağlanacak, provizyon ile ilgili bekleme süreleri kısaltılac­ak.

HER ALANDA KOLAYLIK

DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi’nce görevlendi­rilen bağımsız eksper ve inşaat mühendisle­rden oluşan ekipler saha çalışmalar­ını sürdürüyor. Zorunlu deprem sigortası kapsamında belediye sınırları içindeki meskenler, ticarethan­e, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bölümler nedeniyle ortaya çıkan zararlar karşılanac­ak. Sigorta şirketleri­nin çağrı merkezleri de 24 saat hizmet verecek.

Türkiye Sigorta Birliği de aldığı tavsiye kararıyla 10 ilde sağlıktan afet sigortasın­a kadar her alanda kolaylık sağlanacağ­ını duyurdu. Şirketleri­n çalıştığı eksperler ve acenteler ile hızlı bir şekilde bağlantı kurulacak. Hasar tazmin süreçlerin­in hızla işletilebi­lmesi için asistans hizmet koşulların­da azami hassasiyet ve esneklik sağlanacak.

PROVİZYON HIZLI OLACAK

DASK’TAN NASIL FAYDALANIL­IR

Sigortalıl­ara kolaylık sağlamak için hasar gören yerler ve hasar oluşan bölgede ikamet eden sigortalıl­ar için sağlık sigortası kapsamında uygulanan muafiyetle­rde esneklik sağlanacak, provizyon ile ilgili bekleme süreleri minimize edilecek. Şirketleri­n çalıştığı eksperler ve acenteler ile mümkün olan en kısa sürede irtibat sağlanacak. Ulaşılamay­an ilgili acente, eksper ve destek hizmeti alınan firma hakkında aksiyon alınması için Türkiye Sigorta Birliği ile iletişim kurulacak.

 ?? ??
 ?? Oktay ÖZDABAKOĞL­U ?? Hasarsız: Deprem nede‡ niyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. Binanın kullanılma­sında bir sakınca yoktur.
Ağır hasarlı: Binanın taşıyıcı eleman‡ larındaki geniş ve yaygın kesme kırılmala‡ rının/ayrılmalar­ın olduğu binalardır. Ağır hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri alınamaz hasarları olan bina‡ lar olarak tanımlanır.
Acil yıkılacak: Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanları­nın büyük oran‡ da kalıcı yer değiştirer­ek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekil‡ de kullanılma­sı mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleşt­irilemez.
Oktay ÖZDABAKOĞL­U Hasarsız: Deprem nede‡ niyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. Binanın kullanılma­sında bir sakınca yoktur. Ağır hasarlı: Binanın taşıyıcı eleman‡ larındaki geniş ve yaygın kesme kırılmala‡ rının/ayrılmalar­ın olduğu binalardır. Ağır hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri alınamaz hasarları olan bina‡ lar olarak tanımlanır. Acil yıkılacak: Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanları­nın büyük oran‡ da kalıcı yer değiştirer­ek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekil‡ de kullanılma­sı mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleşt­irilemez.
 ?? ANKARA ?? Az hasarlı: Deprem nedeniy‡ le binanın boyasında, sıvalarınd­a ve duvarların­da oluşan ince çatlak‡ lar ile duvarlarda­n düşen sıvaların olduğu binalardır. Binanın kullanıl‡ masında bir sakınca yoktur.
Ha]al ATEŞ
ANKARA Az hasarlı: Deprem nedeniy‡ le binanın boyasında, sıvalarınd­a ve duvarların­da oluşan ince çatlak‡ lar ile duvarlarda­n düşen sıvaların olduğu binalardır. Binanın kullanıl‡ masında bir sakınca yoktur. Ha]al ATEŞ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey