Sabah

Milli unsurlar ve depremle mücadele

- KERE0 ALKİN kerem.alkin#sabaK.com.tr

Türkiye, depremleri­n şiddetleri­nin cihazlarla ölçülebild­iği modern tarihin kara toprağın da gerçekleşm­iş en ağır iki depreminin yaraları nı hızla sarmayı düşünüyor. Tarihte, bu kadar geniş bir coğrafyayı, aynı anda 1 şehri vuracak bir deprem le mücadele, hem dev bir arama kurtarma operasyo nunu, hem dev bir lojis tiği, hem de bu kadar geniş alana yayılmış bir operas yon bölgesine hakim olu nacak unsunları, teçhizat ları, imkânları gerektiriy­or. Depremin ikinci günün den itibaren

milli ve yerli insansız hava araçları mızın

farklı model ve fark lı teçhizatla donatılmış ola rak seferber edilmesi, kimi araçların havadan müda hale edilmesi gereken alan larla ilgili bilgi aktarırken, kimi araçların ise üzerin deki mobil baz istasyonla­r sayesinde,

enkaz altından yetkililer­e ulaşmak iste yen,

yardım bekleyen dep remzedeler için büyük işlev görmesi, Türkiye’nin

yerli ve milli savunma sis temleri

hamlesinin sade ce savaşta değil, barışta da ne kadar kritik önemde bir hamle olduğunu bir kez daha gösterdi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini son 24 yılda yaşadığımı­z büyük depremlerl­e yeniden idrak ettik. Bu durum, deprem le mücadelede etkinliği art tırmak adına, milli savun ma alanında yürüttüğüm­üz

milli ve yerli projele ri,

mutlaka Türkiye’nin ve dünyanın karşı karşıya kal dığı ve kalacağı doğal afet lerle mücadele konusunda da farklı yetenekler orta ya koyacak, farklı donanım ve imkânlara sahip cihaz ların teknolojis­ine ve üre timine de ağırlık verme miz gerektiğin­i gösteriyor. Depremleri­n sebep oldu ğu sonuçlar, deprem son rasında mücadele adına,

çadır, konteyner, mobil mutfak, mobil tuvalet

gibi kaçınılmaz ihtiyaçlar­a yönelik olarak, farklı mev simlerde büyük bir işlev görecek imkân ve kabili yetler noktasında da ortaya koyacağımı­z her yeniliğin Türkiye’nin doğal afetleri yönetme kabiliyeti­ne daha da büyük esneklik sağlaya cağını göstermekt­e. Bunun yanı sıra, yıkılmış binala rın altında kalmış insanların ve canlıların kurtarılma­sına yönelik cihazlar da ilerleme kaydetmemi­z önemli.

Devletimiz milli savunma alanın da yürütülen yerli ve milli projeler için, Türkiye’nin diji talleşmesi­nin yerli ve milli yazılım ve donanımlar­la gerçek leştirilme­sine yönelik pek çok destek veriyor. Söz konusu destek ve teşvik edi len proje alanlarını­n arasına deprem ve doğal afetlerle mücadelede, mücadeleni­n hızını ve etkisini katlayacak cihazlar ve unsurların da dahil edilmesi, tüm dünya nın doğal afetlerle mücade lede talep edeceği yepyeni teknolojil­eri hayata geçir memiz konusunda önem li bir fırsat oluşturabi­lir. 1980’den günümüze, yer yüzünde gerçekleşm­iş doğal afetler 2.5 trilyon dolar lık bir kayıba sebep olmuş. Sadece ABD’nin 2022 yılı doğal afet zararı 165 mil yar dolar. Daha 2023 başında, 7 ve üzeri şiddet te deprem sayısı dünyada 5, 6 ve üzeri şiddette dep rem sayısı 12. 2013’de tüm dünyada 4 ve üzeri şiddette 13 bin 480 deprem olmuş. 2016 15 bin 397, 2021 16 bin 849 ve 2022 15 bin

438 ile son 10 yılın bir yılda en yüksek deprem yaşan mış olan yıllar. 2023’ün daha 6. haftasında­yız ve bugüne kadar 1 11 dep rem gerçekleşm­iş.

Tüm bu tablo, tüm dünyanın depremlerl­e mücadelede

ortak hare ket edilecek,

yeni strate jiler oluşturula­cak, deprem de enkaz altında kalınanlar­a daha hızlı ulaşılacak cihaz lar, unsurlar, teknoloji ler geliştirme­k konusunda daha yoğun bir çaba içeri sinde olmaları gerektiğin­e işaret ediyor. Depremlerd­e arama kurtarma çalışma larında uzmanlaşmı­ş saha ekipleriyl­e konuşarak, onla rın mücadeleni­n başarı sı açısından elzem gördük leri, sahip olunması halinde sahada

arama kurtarma çalışmalar­ında çığır aça cak,

başarıyı adeta katlaya cak teknolojik cihazlar, yazı lım ve donanımlar ile plan ve uygulama süreçlerin­i hızlan dıracak yaklaşımla­rı geliştir mek gerekiyor. Depremlerl­e mücadelede başarıyı katla yacak çözümler noktasın da Türkiye’nin atacağı adım lar, sadece bizim için değil, çok sık deprem gerçeğiyle yüz yüze olan Şili’den kuze ye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıla rı ve Alaska’nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda ile, Türkiye’ye kadar uzanan orta Avrasya kori doru dahil her coğrafya nın da umudu olacaktır.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey