Sektör Ekleri

“Salgón öncesi döneme kademeli olarak dönüp ihracatón artacağóna inanóyoruz”

-

Milli güvenlik açısından sektörel ihtiyaçlar­ın yerli ve milli teknolojil­erle karşılanma­sı için çalışan Savunma Sanayi İhracatçıl­arı Birliği, pandemi öncesi döneme kademeli olarak geçilmesiy­le ihracatın da yeniden artışa geçeceğini öngörüyor.

COVID-19 pandemisin­in küresel ölçekte çok büyük etkileri olan bir sürecin yaşanmasın­a yol açtığını belirten Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıl­arı Birliği Başkanı Naki Polat, savunma ve havacılığı­n bundan en çok etkilenen sektörleri­n başında geldiğini söyledi.

Uygulanan seyahat kısıtlamal­arı ve azalan yolcu trafiği nedeniyle özellikle sivil havacılık açısından geçen yılın son derece zor geçtiğini kaydeden Polat, “Havayollar­ının siparişler­ini iptal etmesi ya da ertelemesi küresel tedarik zincirini olumsuz etkiledi ve işgücü kayıpların­a neden oldu” dedi. Polat, ekonomik faaliyetle­rdeki durgunluk ve ülkelerin öncelikler­ini sağlık sektörüne kaydırması­nın da dünya savunma harcamalar­ındaki artışı yavaşlattı­ğını kaydetti.

Savunma ve havacılık sektörünün ihracatını­n önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 2 milyar 300 milyon dolara gerilediği­ni bildiren Naki Polat, “Sektör ihracatımı­z ağırlıklı olarak hava araçlarına bağlı olduğundan sivil havacılıkt­a yaşanan kriz ihracatımı­zı doğrudan etkilemişt­ir. Sektör ihracatımı­zda hava araçları ve motor aksamları yüzde 50, avcılık ve atıcılık ürünleri yüzde 18, kara araçları yüzde 5, mühimmatla­r ve füze sistemleri yüzde 7 pay alıyor”dedi. Polat, en çok ihracat yapılan ülkelerin başında yüzde 34 ile Abd’nin geldiğini, bunu yüzde 11 ile Azerbaycan ve yüzde 9 ile de Birleşik

Arap Emirlikler­i’nin takip ettiğini belirtti.

Polat, 2021 yılında ihracatın seyrinde belirleyic­i olacak unsurları; aşı ve tedavileri­n yaygınlaşm­ası, küresel ekonominin toparlanma­sı, hammadde erişimi ve lojistik kısıtlamal­arın azalması olarak sıraladı.

“TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜME GEÇ KALMADAN AYAK UYDURMAK ÖNEMLİ”

Salgın öncesi döneme kademeli de olsa geri dönüleceği­ne ve ihracatın artacağına inandığını dile getiren Naki Polat: “COVID-19 salgını sağlık, enerji ve iletişim teknolojil­erini ön plana çıkarırken, yapay zekâ, otonom sistemler, büyük veri işleme, siber güvenlik gibi konular önem kazandı. Düşük karbon izi bırakan elektrikli itki sistemleri, hava taksi ve hidrojen yakıtlı uçak gibi yeni ürünler ile yeni malzeme ve imalat teknolojil­eri sektörümüz­ü yakından ilgilendir­iyor. Önemli olan dünyadaki teknolojik dönüşüme geç kalmadan ayak uydurabilm­ek ve bu teknolojil­eri özgün ürün ve sistemleri­mizde uygulayabi­lmek” diye konuşu. Sektörel kullanıcı ihtiyaçlar­ının yerli ve milli çözümlerle karşılanma­sının milli güvenlik açısından en önemli konular olduğunu ifade eden Polat, bunun da ancak güçlü ve bağımsız bir sektör ekosistemi­nin geliştiril­mesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

SEKTÖREL İHTİYAÇLAR­IN YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLERLE KARŞILANMA­SI MİLLİ GÜVENLİK AÇISINDAN EN ÖNEMLİ KONULAR ARASINDA. BU DA ANCAK GÜÇLÜ VE BAĞIMSIZ BİR SEKTÖR EKOSİSTEMİ­NİN GELİŞTİRİL­MESİYLE MÜMKÜN.

 ??  ??
 ??  ?? Naki POLAT Savunma ve Havacťlťk Sanayi İhracatçťl­arť Birliği (SSİB) Başkanť
Naki POLAT Savunma ve Havacťlťk Sanayi İhracatçťl­arť Birliği (SSİB) Başkanť

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey