Sektör Ekleri

Teknolojik yetkinlik uluslarara­só rekabet edebilirli­ği güçlendiri­yor

-

Kazanılan teknolojik yetkinlik ve ürün gamındaki çeşitlilik sektör oyuncuları­mızın uluslarara­sı pazarlarda çok önemli bir rekabetçi konumu kazanmasın­ı sağladı. Türkiye savunma sanayii ürünleri ihracatınd­a ilk 10 ülke arasında yer almaya başladı ve savunmada en büyük 100 firma arasına 7 firmasının girmesini sağladı.

YAZIMA üyesi olduğumuz Avrupa Savunma, Güvenlik ve Havacılık Sanayicile­ri Derneği’nin (ASD) yaptığı bir çalışmadan alıntı yaparak başlamak istiyorum. Demokrasi ve özgürlük ülkelere verilen bağışlanan bir olgu değildir. Ülkelerin bir şekilde iç ve dış düşmanları var ve bu düşmanlar bazen güç kullanmakt­an geri durmaz. Savunma sanayii; silahlı kuvvetlere ülkeleri, bu tehditlere karşı savunması için gerekli unsurları temin eder. Bu nedenle savunma sanayii halkın özgürlük ve güvenliğin­e en önemli katkıyı sağlar.

Silahlı kuvvetler karşılaştı­kları tehdit ile mücadele etmede ihtiyaç duydukları teçhizat ile teçhiz edilirlers­e kendilerin­e verilen görevleri en üst seviyede yerine getirebili­rler. Bu teçhizat spesifik askeri ihtiyaçlar­a uygun olmalı (bazen talebe göre hazırlanmı­ş olmalı) ve potansiyel düşmana karşı operasyone­l üstünlük sağlayacak yeterli teknolojik üstünlükte olmalıdır. Sadece güvenilir, yenilikçi olan ve teknoloji bilgi birikimine ve savunma sanayii deneyimine sahip firmalar bu teçhizatı tasarlayıp geliştireb­ilir ve üretebilir­ler.

Bu; politika, yetenekler ve endüstri arasında kendine özgü bir olgudur. Eğer askeri güç ile desteklenm­iş ise güvenlik ve dış politikada etkin olunabilir. Silahlı kuvvetleri­n yetenek ve yetkinliği; state of art teçhizata erişebildi­ği ve bunları görev aldığı operasyonl­arda kullanıp görevi başarı ile sonuçlandı­rdığında kredilendi­rilir. State of Art teçhizat; ilişkin teknolojiy­e sahip, rekabetçi savunma sanayicile­ri tarafından geliştiril­ip üretilebil­ir. Savunma ürünlerine yönelik duyarlılık, özgürlük görevinin kritik önemi nedeni ile devletin dominant role oynadığı tek ve satın alıcısının olduğu tamamen kamusal bir olgu. Sonuç olarak müşteri (Hükümet) ülkesinde gelişen, gelişecek savunma sanayinin genişliğin­i ve derinliğin­i tayin edendir.

Bir ülkenin ihtiyacı olan askeri teçhizatın­ı kendinin üretmesi veya ithalat yolu ile karşılamas­ı pekçok unsurun değerlendi­rilmesi ve dengelenme­si sonucu kararlaştı­rılır.

Savunma teçhizatın­ın ithali veya bir yabancı ülke partneri ile ortaklıkla edinimi her zaman sadece ekonomik veya teknolojik kriterlere dayanmayab­ilir. Savunma tedariki ve ortaklık kararı stratejik ve politik çıkarlara dayanabili­r. Sonuçta bir güven ve politik ortaklık/ikili ilişkiler tesis edilmiş ise teçhizatta da bir ortak kriter oluşturulm­asına çaba harcanır (NATO organizasy­onunda yer alma NATO standartla­rında teçhizat edinme örneği)

Her şeye rağmen ihtiyaçlar­ın karşılanma­sının güvencesi, tasarım yeteneğini­n ve entellektü­el hakların kendine ait olmasındad­ır. Bu sahiplik ihtiyaçlar­ın karşılanma­sında bağımsızlı­ğı sağladığı gibi savunma sistemleri­ne ve teknolojil­erine derinliğin­e hakim olma ve anlamayı getirecekt­ir. Böylece kullanımda etkinlik ve modernize etme-yenileme faaliyetle­rinde bağımsızlı­k yetisi kazanılmış olacaktır ve diğer ülkelerin bu çabayı engelleme ve izne bağlama durumunu ortadan kaldıracak­tır. Bu silahlı kuvvetleri­n operasyon kabiliyeti ve savunma sanayinin endüstriye­l bilgi birikimini­n birbiri ile yakın ilişikisi olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak ülkelerin özgürlük ve güvenlikle­rinde savunma yeteneğini­zin anahtar rolü tasarım, geliştirme, üretim ve ömür devri destek yeteneğini­zin yerli ve milli oluşu ile doğrudan ilişkilidi­r.

2000’li yılların başlarında yukarıda tanımlanan hususlarda­ki tespitleri yapan Savunma Sanayii Başkanlığı (O zamanki Savunma Sanayii Müsteşarlı­ğı) MSB ve Genel Kurmay Başkanlığı’nın destekleri ile yeni bir strateji ve aksiyon planı ortaya koydu.

TEKNOLOJİK YETKİNLİK VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞ­İ FİRMALARIN ULUSLARARA­SI PAZARLARDA REKABETÇİ KONUMUNU GÜÇLENDİRD­İ.

TANIMLANAN PLANLAR, YERLİLİK ORANINI YÜZDE 70’LERE YÜKSELTTİ

Bu plana göre Tsk’nın ihtiyaçlar­ının karşılanma­sında öncelikler tanımlandı. Tanımlanan bu plan son derece başarılı sonuçlar vermiş olup Tsk’lerinin ihtiyaçlar­ının karşılanma oranını yüzde 20’lerden yüzde 70’lere yükseltti. TSK ve Güvenlik Kuvvetleri­mizin yurt içi terör mücadelesi ile sınır ve sınır ötesi terörle mücadelede ezici bir üstünlük sağlamasın­ın arkasında savunma sanayimizi­n bugün ulaştığı seviyenin yadsınamaz bir rolü bulunuyor.

Yine kazanılan bu teknolojik yetkinlik ve ürün gamındaki çeşitlilik sektör oyuncuları­mızın uluslarara­sı pazarlarda çok önemli bir rekabetçi konumu kazanmasın­ı sağlamıştı­r. Türkiye, savunma sanayii ürünleri ihracatınd­a ilk 10 ülke arasında yer almaya başladı ve savunmada en büyük 100 firma arasına 7 firmasının girmesini sağladı.

 ??  ?? Hüseyin BAYSAK Savunma ve Havacťlťk Sanayii İmalatçťla­r Derneği (SASAD) Genel Sekreteri
Hüseyin BAYSAK Savunma ve Havacťlťk Sanayii İmalatçťla­r Derneği (SASAD) Genel Sekreteri

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey