Sektör Ekleri

“Kobİ’leri alt sistem ve platform üreticisi konumuna taşóyacağó­z”

-

Üye firma sayısını bu yıl 300’ün üzerine çıkarmayı hedefledik­lerini belirten OSSA Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ, nitelikli firmaları OSSA ailesine kazandırac­aklarını belirtti. Ertuğ, “Yakın gelecekte KOBİ firmaları parça üreticisi konumundan alt sistem ve platform üreticisi konuma taşıyabilm­ek için çalışmalar­ımızı hızlandıra­cağız” dedi.

SAVUNMA ve havacılık sektörleri­nde faaliyet gösteren 35 yeni KOBİ firmasının 2020 yılında kümelenme bünyesine katıldığın­ı belirten OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmes­i (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ, şu anda toplam 270 üye firmanın bulunduğun­u söyledi. 2021 yılı hedeflerin­in ise bu sayıyı 300’ün üzerine çıkarmak olduğunu dile getiren Ertuğ, “Ancak aslında üyelik sayıları bizim için sadece nicelik belirten bir durum. Konunun önemli kısmı nitelikli firmaları OSSA ailesine kazandırab­ilmek. Yakın gelecekte KOBİ firmaları parça üreticisi konumundan; alt sistem ve platform üreticisi konuma taşıyabilm­ek için yoğun olarak çalışmalar­ımıza devam edeceğiz. Bu süreçte her zaman olduğu gibi üye firmalarım­ızın kalite sistemleri ve süreçlerin­in iyileştiri­lmesi için devlet destekli projelerim­iz ile eğitim ve danışmanlı­k faaliyetle­rimize ve firmalarım­ızın tanıtımlar­ına katkı sunabilmek ve ihracatlar­ını artırabilm­ek adına yurtdışı faaliyetle­rimize devam edeceğiz” dedi.

5. URGE PROJESİNE 26 ÜYE FİRMA KATILDI

2020 yılı içinde Ticaret Bakanlığı’na sundukları 5. URGE projesine 26 üye firmanın katılım sağladığın­ı kaydeden Ahmet Mithat Ertuğ, projenin firmalarda toplam 866 kişilik istihdam artışı sağladığın­ı, pazar sayısında yüzde 317 (63 yeni ülkeye ihracat) ve ihracatta yüzde 77'lik artış gerçekleşm­esine katkıda bulunduğun­u vurguladı. OSSA Kümelenmes­i’nin başta Ankara olmak üzere Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin’den toplam 270 üye firması ile 10 bine yakın çalışan ve 50’nin üzerinde faaliyet kolunu bünyesinde bulundurdu­ğunu söyleyen Ertuğ; “Kara, hava ve deniz platformla­rı için; Ar-ge/tasarım, yazılım, kompozit, elektronik, elektromek­anik, kablaj, talaşlı imalat, sac şekillendi­rme, yüzey geliştirme, test/kalibrasyo­n, kaplama/boya, optik sistemler, hidrolik sistemler, makine/ekipman üretimi ve insansız sistemler ile birçok nihai ürün ve alt sistemler üyelerimiz­in kabiliyet ve yetkinlikl­eri arasında” diye konuştu.

AR-GE HARCAMALAR­INDA İLK 10’A SAVUNMADAN 5 ŞİRKET

2020 yılında Ar-ge harcamalar­ına bakıldığın­da savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren 5 ana yüklenici firmanın listenin ilk 10 sırası içinde kendine yer bulduğunu söyleyen Ahmet Mithat Ertuğ, “KOBİ seviyesind­e de benzer şekilde sektörün ve ana yüklenicil­erin ihtiyaçlar­ı doğrultusu­nda ArGe çalışmalar­ına verilen önem gün geçtikçe artıyor. OSSA özelinde bakıldığın­da 115 üye firmamızın Ar-ge/tasarım kabiliyeti olduğunu görmekteyi­z. Bu sayı toplam üye sayımız olan 270’e oranlandığ­ında üye firmaların yaklaşık yüzde 43’üne denk geliyor” değerlendi­rmesinde bulundu. Ertuğ, COVID-19 pandemisi sürecinde de üye firmaların yatırımlar­ına devam ettiğini ifade ederek, “Firmalar hem savunma ve havacılık sanayi hem de ihtiyaçlar ve talepler doğrultusu­nda medikal sektöründe Ar-ge çalışmalar­ına hız kesmeden devam etti. 2021 yılı içinde de öncelikle ülkemizin ihtiyaçlar­ının yerli ve milli olarak karşılanma­sı ve ardından ortaya çıkarılan ürünler ile ihracatın sağlanması noktasında, üye firmalarım­ız Ar-ge yatırımlar­ını artırarak çalışmalar­ına devam etmeyi hedefliyor” dedi.

2020 YILINDA AR-GE HARCAMALAR­INDA SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN 5 ANA YÜKLENİCİ FİRMA LİSTENİN İLK 10 SIRASI İÇİNDE KENDİNE YER BULDU.

 ??  ?? Ahmet Mithat ERTUĞ OSTİM Savunma ve Havacťlťk Kümelenmes­i (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanť
Ahmet Mithat ERTUĞ OSTİM Savunma ve Havacťlťk Kümelenmes­i (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanť

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey