Sektör Ekleri

Gökbey ve Atak hel kopterler n n s stem/alt s stem üret m ne tal p

-

Ar-ge b r mler n n Gökbey, Atak hel kopter ler nde ve Yüksek Hızlı Hedef Uçak’larda kullanılan ve şu an ç n g zl tutulan b r kaç farklı s stem n yerl leşt r lmes adına çalışmalar­ını gerçekleşt rd ğ n kaydeden Taha Küçükpazar­lı, “Tasarımı ve üret m tamamen f rmamıza a t olacak s stemlerden b r n se 2021 yılı ç nde bünyem ze kazandırma­yı hedefl yoruz” d ye konuştu. Bell 429 hel kopterler n n ç skelet s stem n n detay parça üret mler ve montajı le b rl kte tamamen tes sler nde üret p hraç ett kler n d le get ren Küçükpazar­lı, “Bell le b rl kte Safran ve Daher f rmalarının da öneml projeler nde stratej k b r ş ortağı olarak detay üret m ve montaj prosesler n gerçekleşt r yoruz” ded .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey