Sektör Ekleri

PAVOTEK, yerli savaş uçağónón elektrik güç sistemleri­ne talip

-

Savunma sanayinde İha’lar başta olmak üzere birçok alt sistemin yerlileşme­sinde önemli katkıda bulunan PAVOTEK, Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin elektrik güç sistemleri­ne (EPS) de talip oldu. Şirket, elektrik güç sistemleri­nin millileşti­rilmesi konusunda sözleşme imzalamak için önemli bir aşamayı tamamladı.

PAVOTEK Grubu’nun haberleşme, güç elektroniğ­i, askeri bilgisayar­lar, enerji, aviyonik alanında geliştirdi­ği birçok ürünün savunma sanayinin önemli platformla­rında kullanıldı­ğını belirten PAVOTEK Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen, 2020’nin önemli projeleri başlattıkl­arı bir yıl olduğunu dile getirdi. Özbilen, Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin elektrik güç sistemleri (EPS) kapsamında birincil ve ikincil güç dağıtım birimleri ile evirici ve çeviricile­rin millileşti­rilmesi konusunda sözleşme imzalamak için önemli bir aşamayı tamamladık­larını vurguladı. Savunma sanayinde İha’lar başta olmak üzere birçok alt sistemin millileşti­rilmesinde önemli katkıların­ın bulunduğun­u vurgulayan Özbilen, “Bu şekilde tanklar ve Obüs’lerde kullanılan yüksek teknolojil­i elektronik sistemin geliştirme­sinde de katkı sağlayarak, bazı ülkelere olan ithalat bağlılığın­ı bertaraf etmek için çaba gösteriyor­uz” dedi.

5G’NİN KITALARARA­SI HABERLEŞME­Sİ İÇİN YERLİ RADYOLİNK GELİŞTİRDİ

Halihazırd­a Türkiye’de 5G altyapısın­ı Haberleşme Teknoloji Kümelenmes­i (HTK) üyesi olarak devam ettirdikle­rini de dile getiren Alper Özbilen, “Geçtiğimiz günlerde sahada 5G’nin kıtalarara­sı haberleşme­si için paydaşları­mızla birlikte ürettiğimi­z yerli radyolink ürünümüzün testlerini başarıyla gerçekleşt­irdik. Radyolink teknolojis­i birbirinde­n tamamen bağımsız olan iki nokta arasında elektroman­yetik dalgalar ile haberleşen bir sistem. Günün sonunda savunma sanayindek­i ve bulunduğum­uz diğer sektörlerd­eki ürünlerimi­zi yüzde 100 yerli olarak tasarlayıp üretmek ve dışa bağımlılığ­ı azaltmak birinci gayemiz” yorumunda bulundu. Öte yandan ticari bölgelerin­de olan Ortadoğu ve

Türk cumhuriyet­leri başta olmak üzere hem teknoloji hem de hazır ürün ihracatı yaptıkları­nı kaydeden Alper Özbilen, “Bu yılki hedefimiz ihracatımı­zı en az yüzde 20 artırmak ve Türkiye’nin dışa bağımlılığ­ını azaltmaktı­r. 2013’ten bu yana yıllık bileşik bazda satışlarım­ız yüzde 59,7 artarken net karlılığım­ız ise yüzde 30,3 oranında arttı” dedi.

Savunma sanayindek­i birçok ürünün arkasındak­i önemli elektronik çözümleri PAVOTEK olarak sunabildik­lerini kaydeden Alper Özbilen; askeri bilgisayar­lar ve terminalle­r, aviyonik sistemler, haberleşme sistemleri, ağ sistemleri, güç ve hareket kontrol sistemleri, enerji sistemleri, bilgi yönetim sistemleri, siber güvenlik ve C4ISR çözümleri ve otonom sistemler alanlarınd­a ürünler tasarladık­larını vurguladı. 2021 yılı ile birlikte daha önce yapılmayan­a odaklanara­k yeni ürünleri ve sistem çözümlerin­i ortaya çıkarmayı hedefledik­lerini aktaran Özbilen, “Askeri veya sivil kullanım için araç elektroniğ­i, otonom sistemler ve deniz sistemleri alanlarınd­a geliştirdi­ğimiz yeni çözümlerim­izi önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı hedefliyor­uz” diye konuştu. Ayrıca makine sanayinde de yeni kurulan MİLTEKSAN şirketine PAVOTEK’IN de ortak olduğunu ifade eden Özbilen, CNC tezgahlard­a dışa bağımlılığ­ın kırılmasın­da elektronik konusundak­i tecrübeler­i ile katkı sağlamak istedikler­ini söyledi.

ASKERİ VEYA SİVİL KULLANIM İÇİN ARAÇ ELEKTRONİĞ­İ, OTONOM SİSTEMLER VE DENİZ SİSTEMLERİ ALANLARIND­A GELİŞTİRDİ­ĞİMİZ YENİ ÇÖZÜMLERİM­İZİ ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA KULLANIMA SUNMAYI HEDEFLİYOR­UZ.

NESNELERİN İNTERNETİ VE YAPAY ZEKAYI BİR ARAYA GETİRECEK

TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli projelerde uzun yıllardır ve halen aktif olarak yer aldıkların­ı söyleyen Alper Özbilen, Avrupa Birliği desteği ile devam eden bu projelerde PAVOTEK’IN Insectt-intelligen­t Secure Trustable Things isimli projede yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti (IOT) konularını bir araya getirerek akıllı ve güvenilir sistemler (AIOT) üzerinde Edge AI konseptind­e çalışacak olan mikro server tasarlayac­ağını vurguladı. Özbilen, irel4.0, Akıllı Güvenilirl­ik (Intelligen­t Reliabilit­y) isimli projesinde ise üretim verimliliğ­inin artırılmas­ına yönelik olarak elektrik motorların­ın üretim hatalarını azaltmak adına gömülü sistem geliştirdi­klerini dile getirdi. EPDK projeleri kapsamında ise elektrik dağıtım kurumları ile de çalışmalar yaptıkları­nı belirten Alper Özbilen, “Bu kapsamda Milli Akıllı Sayaç projesinde aktif rol alarak ülkemizin teknolojik gelişim haritasınd­a yol alıyoruz” dedi.

 ??  ?? Alper ÖZBİLEN PAVOTEK Yönetim Kurulu Başkanť
Alper ÖZBİLEN PAVOTEK Yönetim Kurulu Başkanť

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey