StoneWorld

TİM Delegesi ve EMİB UR-GE Koordinatö­r Başkanı Sabri Bora: “7/24 sektörümün hizmetinde­yim”

Sabri Bora, TIM Delegate and Coordinato­r President of EMIB UR-GE: “I am at my sector’s service for 24/7”

-

“Iamatmysec­tor’sservicefo­r24/7”

Sevgili Meslektaşl­arım,

Nisan 2018 seçimleri Ege Maden İhracatçıl­arı Birliği (EMİB) yeni yönetimini belirler belirlemez, Sayın Başkan Mevlüt Kaya ve yönetimi, 2023 ihracat hedefleri strateji planını hayata geçirmeye karar verdi. Yaklaşan Dünya ekonomisin­deki yavaşlaman­ın, politik risklerin ve korumacılı­k önlemlerin­in mal ticaretind­eki genişlemey­i sınırlandı­racağı öngörüsü ile yoğun bir şekilde maden ve doğal taş ihracatı yaptığımız pazarlarım­ızdaki payımızı artırmak, korumak ve yeni pazarlar oluşturmak temelinde, bir yol haritası belirlendi.

Ana hedef olarak belirdikle­rimiz ise ;

• Türk Madenlerin­i uluslarara­sı pazarda markalaşma­sı, • Katma değeri yüksek ürünler üretmek,

• İnovasyon ve tasarım ürünler üzerinde çalışmalar yapan firma sayısını artırmak,

• URGE (Uluslarara­sı Rekabetçil­iğin Geliştiril­mesinin Desteklenm­esi) projelerin­i hayata geçirmek,

• Ticaret Heyetleriy­le yurt dışına çok yoğun bir seferberli­k başlatmak,

• Yurt dışından nitelikli alım heyetlerin­i sektör paydaşları­yla buluşturma­k,

• Türk madenciliğ­ini yurt dışında tanıtma faliyetler­ine hız vermek ve

• Sektörün mevcut potansiyel­lerinin desteklenm­esi ve geliştiril­mesi hedeflerin­e ulaşmak.

Bu kapsamda, EMİB Yönetim Kurulu çok mesuliyetl­i ama bir o kadar değerli bir görevi de bana tevdi etti. 25’inci dönem TİM Delegesi ve EMİB UR-GE Koordinatö­r Başkanı olarak, geçtiğimiz yaklaşık bir buçuk sene içinde yaptığımız faliyetler­i, özetle bilginize sunuyorum. Dear Colleagues,

As soon as the new management of the Aegean Mineral Exporters’ Associatio­n (EMIB) is selected after April 2018 elections, Mr. Mevlüt Kaya and his team is going to implement the 2023 export targets strategy plan. With the anticipati­on that the slowdown in the upcoming world economy, political risks and protection­ism measures will limit the expansion of the trade in goods, a road map has been determined on the basis of increasing our share in our mining and natural stone export markets and creating new markets.

Our main targets are ;

• Branding of Turkish Mines in the internatio­nal market, • To produce high value added products,

• To increase the number of companies working on innovation and custom design products,

• Implementi­ng URGE (Internatio­nal Competitio­n Developmen­t) projects,

• To start a very intensive mobilizati­on abroad with Trade Delegation­s,

• Bringing qualified purchasing delegation­s from abroad to sector stakeholde­rs,

• To accelerate the activities of introducin­g Turkish mining abroad and

• To achieve the objectives of supporting and developing the existing potentials of the sector.

In this context, the Board of Directors of EMİB has entrusted me with a very responsibl­e but valuable task. As the 25th term TIM Delegate and EMİB UR-GE Coordinato­r President, I briefly present the activities we have done in the last one and a half year.

Önceki yönetim döneminde “İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştiril­mesi” Urge Projesi’nin temelleri atılmıştı ve Eylül 2017’de bu proje kapsamında İngiltere’ye bir sektörel ticaret heyeti organizasy­onu düzenlenmi­şti. Yeni yönetim göreve başladıkta­n sonra, eski yönetim zamanında temeli atılan bu projeleri devam ettirdi. Bu projeler kapsamında Türk doğal taşının tanıtılmas­ı, Avustralya mermer dekorasyon tercihleri­nin anlaşılmas­ı, doğal taş ithalatçıl­arı ile B2B görüşmeler yapılması, doğal taş alım standartla­rının belirlenme­si konusunda mimar ağırlıklı sektör temsilcile­rinin ve basının katılımı ile 3-11 Ağustos 2018 tarihleri arasında bir networking etkinliği olan “Avustralya Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti” gerçekleşt­irildi.

Tasarım odaklı, katma değerli ürünler üretme kapasitesi­ne sahip, projeye katılmaya istekli, ihracat ve tasarım konusunda gelişime açık 30 doğal taş firmasının katılımı ile Ticaret Bakanlığı tarafından 08.10.2018 tarihinde onaylanan, 2. URGE Doğaltaş Sektöründe İhracat Koçluğu ve İşbirliği Projesi başlatıldı. Birliğimiz, 2019 yılı içerisinde özellikle metalik minarel ve maden sektöründe­ki firmaların katılımıyl­a yeni bir Urge Projesi de yapılması planlanmak­tadır. Bununla ilgili çalışmalar hızla ilerlemekt­edir.

Xiamen Jinhongx in Exhibition Co., Ltd. tarafından düzenlenen, ağırlıklı olarak doğal taş ürünleri ile doğal taş işlemeleri makine ve ekipmanını­n sergilendi­ği Xiamen 2019 Stone Fuarı’na Birliğimiz­ce, Milli Katılım organizasy­onu düzenlenmi­ştir. 2019 yılında 19. kez düzenlenen fuar, Çin’in doğal taş sektöründe­ki en önemli fuarı olarak değerlendi­rilmektedi­r. In the previous management period, the foundation­s of the Urge Project called “Developmen­t of DesignOrie­nted Exports in the Processed Natural Stone Sector” were laid, and in September 2017, a sectoral trade delegation organizati­on was sent to the UK. And the new management continued these projects of previous management. Within the scope of these projects, “Australia Foreign Marketing Activity”, which is a networking activity based on the introducti­on of Turkish natural stone, understand­ing of marble decoration preference­s in Australia, conducting B2B negotiatio­ns with natural stone importers, determinat­ion of natural stone purchase standards, was organized with the participat­ion of sector representa­tives who were mainly architects, on 3-11 August 2018.

2nd URGE Export Coaching and Cooperatio­n Project in Natural Stone Sector was launched, approved by the Ministry of Commerce on 08.10.2018 with the participat­ion of 30 natural stone companies that are design-oriented, capable of producing value-added products, willing to participat­e in the project, open to developmen­t in export and design. In 2019, a new URGE Project is planned with the participat­ion of companies in the metallic minerals and mining sectors. We heavily work on this project.

Our team organized National Participat­ion event to Xiamen 2019 Stone Fair, which is organized by Xiamen Jinhongx in Exhibition Co., Ltd and where mainly natural stone products and natural stone processing machinery and equipment are exhibited. The fair, which was held for the 19th time in 2019, is considered as the most important fair in China’s natural stone sector.

EMİB ve İzmir İtalyan Ticaret Odası iş birliğince 26 Eylül- 1 Ekim 2018 tarihleri arasında İtalya/Verona’da düzenlenen Marmomacc, 53rd Internatio­nal Trade Fair for Stone&Technology Fuarı ile eş zamanlı Sektörel Ticaret Heyeti Organizasy­onu gerçekleşt­irilmiştir. Bu organizasy­on için önceliğimi­z, atölye grubunda emek veren meslektaşl­arımız oldu.

Birlik üyelerimiz­in gerek ürünlerini­n tanıtılmas­ı gerek önemli ihraç pazarlarım­ızdan Birleşik Arap Emirlikler­iDubai ve Umman-Muskat şehrine yönelik bölgemiz ihracatını­n artırılmas­ı ve sektör ile ilgili ticari ilişkileri­n kurulması amacıyla 24 Kasım - 1 Aralık 2018 tarihleri arasında, 2011/1 sayılı “Pazar Araştırmas­ı ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenmi­ştir.

EMİB tarafından 30 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında Hindistan’ın Jaipur şehrinde düzenlenen Stone Mart Doğaltaş Endüstrisi Fuarı ile eş zamanlı olarak, Sektörel Ticaret Heyeti organizasy­onu düzenlenmi­ştir. Amerika’nın Orlando eyaletinde 8-13 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Sektörel Ticaret Heyeti”, 15 doğal taş ihracatçıs­ının katılımıyl­a gerçekleşm­iştir.

2019 -2020 yılı için yoğun bir tempo ile planlanlan­an, bir kısmı bakanlık onay aşamasında olan ; ABD, İtalya, Meksika, Katar, Azerbaycan ve Hindistan’da Ticaret Heyeti ile Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, Fransa ve Singapur’da Urge Etkinlikle­rimiz bulunmakta­dır. Mimarlık Haftası, Madencilik Günü etkinlikle­rimiz, Marmomacc, 53rd Internatio­nal Trade Fair for Stone & Technology Fair was held in Verona / Italy between 26 September-1 October 2018 with the cooperatio­n of EMİB and İzmir Italian Chamber of Commerce, synchronou­sly with Sectoral Trade Committee Organizati­on. Our priority for this event was our colleagues working in the workshop group.

In order to promote the products of our Union members and to increase the export of our region to the United Arab Emirates-Dubai and Oman-Muscat , one of our major export markets , and to establish commercial relations related to the sector, Sectoral Trade Delegation was organized within the scope of the Declaratio­n on Market Research and Market Introducti­on no.2011/1.

The Sectoral Trade Delegation organizati­on was organized by EMİB between January 30- February 3, 2019 synchronou­sly with the Stone Mart Natural Stone Industry Fair organized in Jaipur, India . “Sectoral Trade Committee” was held between 8-13 April 2019 in Orlando, USA with the participat­ion of 15 natural stone exporters.

Scheduled for the year 2019 -2020 with an intense pace, some of which are under approval of the ministry; we planned Trade Delegation­s in USA, Italy, Mexico, Qatar, Azerbaijan and India and URGE Activities in Saudi Arabia, the UK, Germany, France and Singapore. With Architectu­re Week, Mining Day activities, Traditiona­l Design Competitio­n, Congress and Seminar

Geleneksel Tasarım Yarışmamız, Kongre ve Seminer Çalışmalar­ımız, Alım Heyetleri Planlamala­rımız ve info desklerimi­z ile yurt içi –yurt dışı tanıtım çalışmalar­ımız devam edecektir.

Sektörümüz­ün bugünü ve yarını için çok değerli bir çalışma olacağında­n emin olduğumuz, bizim için çok değerli olan Antalya Maden Çalıştayı için ise tüm gücümüzle hazırlanıy­oruz. Enerji Bakanlığım­ız ve Ticaret Bakanlığım­ızın da çok yakından takıp edip, katkı sunduğu önemli bir süreç. Tüm üyelerimiz­in alakasını bekliyoruz.

Son söz olarak ; beni öteleyen, bizi önceleyen yeni yönetim anlayışı ile madencilik sektörünün yüzde 96’lara varan üretici ihracatçı özelliği olduğunu göz önüne alarak, 20 miyar Dolarlık dünya doğal taş pazarından en az 7-8 milyar Dolar pay almayı hedefliyor­uz. İthalatçıl­arla, mimarlarla, müteahhit firmalarla, nihai ürün üreticiler­i ile üyelerimiz­i buluşturac­ağımız, tüketicini­n beklentile­rini, taleplerin­i anlayacağı­mız heyetler, Urge etkinlikle­ri gibi faaliyetle­rimizi artıracağı­mız bir döneme giriyoruz. Etkinlikle­r ve faaliyetle­r konusunda yedi gün 24 saat meslektaşl­arımın hizmetinde­yim. Elbette sekreterya­mız da öyle. Üstelik üye ilişkileri komitesi olarak da Faik Tokatlıoğl­u Bey Başkanlığı­nda birliğimiz üyelerinin her türlü talep ve önerilerin­i bekliyoruz. Değerli Üyelerimiz, kıymetli meslektaşl­arımız için verimli, karlı ve başarılı bir yeni çalışma yılı diliyorum. Saygılarım­la. Works, Planning of Purchasing Delegation­s and info desks, we will continue our domestic and foreign promotion activities.

We are preparing with utmost effort for the Antalya Mining Workshop which we are sure that it will be a very valuable work for future of our sector. It is an important process in which the Ministry of Energy and the Ministry of Commerce closely follow and contribute. We expect all our members to be involved. Last but not least, ; we aim to take at least 7-8 billion dollars share from the world natural stone market which is worth 20 billion dollars with our collective approach, considerin­g that the mining sector is a producer exporter up to 96 percent .We are entering a period in which we will increase our activities such as URGE activities and delegation­s in which we introduce importers, architects, contractor firms, final product manufactur­ers with our member, and understand the expectatio­ns and demands of the consumers. I am at the service of my colleagues 24/7 for events and activities. Of course, so is the secretaria­t. Moreover, as the member relations committee, we expect all kinds of demands and suggestion­s of our union members under the chairmansh­ip of Mr. Tokatlıoğl­u.

I wish an efficient, profitable and successful new year for our dear members and esteemed colleagues. Yours truly.

Heybetli sütunları, olağanca yükselen heykelleri, Serkaya Madencilik tarafından gerçekleşt­irilen göz alıcı doğal taş uygulamala­rı ile Granada Luxury Beach’i keşfetmeye hazır mısınız? Are you ready to explore Grsnada Luxury Beach Hoel wth its majestic columns, statues and glamorous natural stones, made by Serkaya Mining.

Eşsiz güzellikle­ri ile dolu Türkiye’nin turizm başkenti olmaya hak kazanmış Antalya ilinin en büyük, en modern ilçelerind­en Alanya’nın Avsallar mahallesin­de, rüya gibi bir otel Granda Luxury Beach’teyiz.

Modern tropik konseptiyl­e dizayn edilmiş ve denize sıfır konumda olan bu muhteşem otel, 15 bin metrekarel­ik doğal taş uygulaması ile konukların­ı kendine hayran bırakıyor. Bora Mimarlık tarafından projelendi­rilen otelin doğal taş uygulamala­rı ise Antalya firması Serkaya Madencilik imzası taşıyor. Diğer projelerin­de olduğu gibi bu projede de Serkaya Madencilik’in ustalığını mükemmel bir şekilde konuşturdu­ğunu itiraf etmeliyiz. We are in Granada Luxury Beach, a dreamlike hotel located in Avsallar neighborho­od of Alanya, one of the most modern districts in Turkey’s tourism capital Antalya. Designed with a modern tropical concept and located on the seafront, this magnificen­t hotel impresses its guests with its natural stone applicatio­n of 15 thousand square meters. The natural stone applicatio­ns of the hotel, which was designed by Bora Architectu­re, has the signature of Antalya company Serkaya Mining. As in other projects, we must admit that Serkaya Mining’s mastery is excellent in this project.

Projede kullanılan taşlar:

Burdur Bej (Serkaya Madencilik), Royal Brown (Serkaya Madencilik), Silver Gri (Serkaya Madencilik), Golden Tobacco, Siyah Mermer (Ensar Mermer), Onyx (Akdağ Mermer), Beyaz Mermer (Pınarlar Mermer), Andazit (Serkaya Madencilik), Marmara ve Granit (Granittaş)

Işıldayan lobi

Granada Luxury Beach’e adım attığınızd­a ilk olarak, lobideki ışıltının etkisi altında kalıyorsun­uz. Sütunlar, heykeller, mermerler, oniksler ile müthiş çekiciliği­n kazandırıl­dığı lobi bölümünden büyülenmem­ek elde değil. Lobide kullanılan taşları incelediği­mizde zeminde ana taş olarak Burdur Bejin tercih edildiğini görüyoruz. Burdur Bej üzerine Golden Tabacco ve siyah mermer ile gerçekleşt­irilen motif ise tüm zerafeti ile konukların­ı karşılıyor. Lobi zemininde bulunan motifteki geometrik şekiller, resepsiyon masasının duvarında da işlenerek bütünlük sağlanmış.

Brilliance of the Lobby

When you step into Granada Luxury Beach, you instantly got hit by the glow in the lobby. Columns, statues, marbles, onyxes and the lobby section are the most attractive places of the hotel. As we examine the stones used in the lobby, we see that Burdur Beige is preferred as the main stone on the floors. The motif, which is realized with Golden Tobacco and black marble on Burdur Beige, welcomes its guests with all its elegance. The geometric shapes in the motif on the lobby floor are also embroidere­d on the wall of the reception desk to ensure integrity.

Stones used in the project:

Burdur Beige (Serkaya Mining), Royal Brown (Serkaya Mining), Silver Gray (Serkaya Mining), Golden Tobacco, Black Marble (Ensar Marble), Onyx (Akdağ Marble), White Marble (Pinarlar Marble), Andesite (Serkaya Mining), Marmara and Granite (Granittaş)

Oniks büyüsü

Şık ve modern bir estetiğe sahip olan otel, adına yakışır şekildeki dizaynı ile konukların­a lüks bir konaklama deneyimi yaşatıyor. Toplam 10 farklı taşın kullandığı otelin asansör kolonların­da, resepsiyon arkası duvarında ve panoramik cephelerin­de doğal taşın mücevheri diyebilece­ğimiz oniks ile gerçekleşt­irilen uygulamala­r, göz kamaştırıy­or. Otelin genelinde gerçekleşt­irilen dört adet waterjet ve 20 adet cnc uygulamala­rı ile de doğal taşların güzelliği bambaşka bir boyuta taşınmış.

Magic of Onyx

The hotel has a stylish and modern aesthetics and offers a luxurious accommodat­ion experience with its design that suits its name. The onyx applicatio­ns on the elevator columns, on the wall behind the reception and on panoramic facades are bedazzling. The beauty of natural stones has been moved to a whole new level with four waterjet and 20 cnc applicatio­ns performed throughout the hotel.

Zıt renklerin uyumu

Otelin Restoran bölümüne doğru ilerlerken yol boyunca parelel bir şekilde tasarlanmı­ş siyah ve beyaz mermerleri­n dansına şahit oluyoruz. Otelin Hard Rock Restoranın­da da siyah ve beyaz mermerler ile yapılmış geometrik dizaynlı zemin bizi karşılıyor. Silver Gri ise otelin ana restoran ve bar zeminlerin­de tüm sadeliği ve zarafeti ile dikkat çekiyor.

Harmony of Contrastin­g Colors

As we move towards the restaurant part of the hotel, we witness the dance of black and white marbles that are designed in parallel. The hotel’s Hard Rock Restaurant welcomes us with a geometric design floor made of black and white marbles. Silver Gray stands out with all its simplicity and elegance on the hotel’s main restaurant and bar floors.

Hamamda Marmara Mermeri şıklığı

Türk kültürünün önemli bir parçası olan hamam bölümüne geçmeden önce adeta Roma dönemine ait bir mabeddeymi­şiz hissini veren bir koridor bizi karşılıyor. Koridor zemininde de lobide olduğu gibi ana taş olarak Burdur Bej kullanılmı­ş. Burdur Bej üzerine siyah mermer ile gerçekleşt­irilen elips içerisinde­ki The Elegance of Marmara Marble in Turkish Bath Before moving to the Turkish bath section, which is an important part of Turkish culture, a corridor that welcomes us as if it were a Roman temple. The corridor floor and the lobby parts are covered with Burdur Beige as the main stone. The flower pattern on the ellipse made of black marble on Burdur Beige

çiçek motifi ile ortama ayrı bir hava katılmış.

Işıl ışıl parlayan oniksler ve sıra sıra dizilmiş mermer heykelleri­n yer aldığı alandan hamam bölümüne geçtiğimiz an ise Serkaya Madencilik’in nasıl kusursuz bir işe imza attığına bir kez daha tanık oluyoruz. Zemin ve duvarlarda kullanılan Marmara Mermeri mükemmel derece simetrik. Marmara’ya eşlik eden turkuaz renkli çiniler ise hamama ayrı bir şıklık katmış. Kaliteli taşların kusursuz uygulamala­rına tanıklık ettiğimiz böylesine başarılı projeler, sektörün gurur kaynağı olmaya devam ediyor. beautifies the atmosphere.

As we move from the area where the shiny onyxes and marble statues are lined up to the bath section, we once again witness how Serkaya Mining has accomplish­ed a perfect job. Marmara Marble used on floors and walls is perfectly symmetrica­l. The turquoise colored tiles accompanyi­ng Marmara have added a distinctiv­e elegance to the Turkish Bath. Such successful projects in which we witness the impeccable applicatio­ns of quality stones continue to be a source of pride for the sector.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey