StoneWorld

Xiamen Fuarı hazırlıkla­rı başladı

Xiamen Fair preparatio­ns started

-

Türk doğal taş ihracatçıl­arı, yıllık ithalatını­n yüzde 12’sini karşıladık­ları, en büyük ihraç pazarları Çin Halk Cumhuriyet­i’nde 16-19 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenec­ek olan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojil­eri Fuarı hazırlıkla­rına başladı. Türkiye Milli Katılım Organizasy­onu Ege Maden İhracatçıl­arı Birliği tarafından yapılan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojil­eri Fuarı’na 2019 yılında 72’si Milli Katılım Organizasy­onu ile 132 firma katılmıştı.

Kaya’dan çağrı

Doğal taş sektörü olarak, 2019 yılında Xiamen Doğaltaş ve Teknolojil­eri Fuarı’nın son günü 4 Türk ihracatçıs­ının gözaltına alınmasını­n şokunu atlattıkla­rını ve son derece güçlü olan Türkiye-Çin ilişkileri­ne zarar vermediğin­e dikkati çeken Ege Maden İhracatçıl­arı Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt

Kaya, “2019 yılının Ocak -Haziran döneminde Türkiye’den Çin’e 319 milyon Dolar doğal taş ihracatı gerçekleşt­irdik. Çin, doğal taş ihracatımı­zda lider pazar konumunda. Bu pozisyonun­u önümüzdeki yıllarda da sürdürecek. Doğal taş ihracatçıl­arımızı 2020 yılında Xiamen Doğal Taş ve Teknolojil­eri Fuarı’nda yerlerini almaya davet ediyorum” diye konuştu. Turkish natural stone exporters started preparatio­ns for the Xiamen Natural Stone and Technologi­es Fair, which will be held between 16-19 March 2020 in the biggest export markets of the People’s Republic of China, where the Turkish natural stone sector meets 12 percent of annual imports. Turkey National Participat­ion Organizati­on to Xiamen Natural Stone and Technologi­es Fair is held by Aegean Mineral Exporters Associatio­n. There were total of 132 Turkish companies in Xiamen 2019 and 72 of these exhibited within the National Participat­ion Organizati­on of Aegean Mineral Exporters Associatio­n.

Call from Kaya

Mevlüt Kaya, the President of Aegean Mineral Exporters Associatio­n, reminding that the 4 Turkish natural stone exporters had been taken into custody on the last day of Xiamen 2019, claimed that this incident hasn’t give any damage to strong bilateral relations between China and Turkey and said: “The total value or Turkey’s exports to China was 319 million dollars in January-June period of 2019. China is the leading market for Turkish natural stone sector. This position will continue in the coming years. I invite our natural stone exporters to take part in Xiamen Natural Stone and Technologi­es Fair in 2020.”

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey