SETUR AYVALIK MARİNA

39° 18.821’ N - 026° 41.278’ E

Yacht - Supplement - - Ege Bölgesi -

KuzEy EGE’DE sAkInlIk ArAyAnlArın tErCIH EttIğI AyvAlık MArInA, şEHIr mErkEzInDE. ADEtA BIr Göl BIçImInDE olAn AyvAlık LImAnı’nA GIrIş BIrAz zorlu. DAlyAn BoğAzı olArAk AnılAn DAr BIr kAnAlDAn GIrIlEBIlEn lImAnDA sığlıklAr BulunDuğunDAn rotA tutArkEn DIkkAtlI olunmAsı GErEkIyor. HâkIm rüzGâr kuzEyDoğu. KAnAl IçInDEkI DErInlIk 6 m, mArInA IçInDEkI DErInlIksE AzAmI 4,7 m. LImAn tonoz DöşElI olDuğu IçIn DEmIr AtılAmıyor. YAtlArA kArAyA çEkmE, DEnIzE InDIrmE, BAsınçlı su IlE yıkAmA HIzmEtlErI vErIlEn mArInADA onArım, BAkım, kışlAmA vE pErIyoDIk BAkım HIzmEtlErI AnlAşmAlı sErvIslEr tArAFınDAn yErInE GEtIrIlIyor. Motor çAlıştırmA, Akü şArJ, HAvAlAnDırmA, sIntInE kontrol GIBI pErIyoDIk HIzmEtlErIn yAnısırA HEr türlü mEkAnIk, tEknIk, ElEktrIk, mArAnGozluk vE BoyA IşlErI yApılıyor. Bağlama Kapasitesi Denizde 200 / Karada 70 Lift 300 Ton Telsiz Kodu VHF 73 İletişim www.seturmarinas.com, +90 (266) 312 26 96

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.