D-MARİN DİDİM MARİNA

37° 20' 26" N - 27° 15’ 34" 19E

Yacht - Supplement - - Ege Bölgesi -

BIr Doğuş GruBu şIrkEtI olAn D-MArIn DIDIm, 2009 yılınDA GruBun IkInCI mArInAsı olArAk HIzmEt vErmEyE BAşlADı. D-MArIn DIDIm, 70 m kADAr süpEryAtlAr IçIn IDEAl BIr BAğlAnmA noktAsı. 11 m GEnIşlIğInDEkI lIFt HAvuzu vE 400 ton kApAsItEsInDEkI lIFtI IlE kAtAmArAnlAr IçIn IDEAl BIr mArInA olAn D-MArIn DIDIm, 8 - 70 m ArAsınDA DEğIşEn, 90’ı süpEryAt olmAk üzErE toplAm 576 yAt BAğlAmA kApAsItEsInE sAHIp. MArInADA, DErInlIğI 6 m, GEnIşlIğI 20 m vE uzunluğu 70 m olAn tEknElEr AğırlAnABIlIyor. 24 sAAt su vE ElEktrIk BulunAn, wC, Duş, çAmAşır - BulAşık yıkAmA ünItEsI, IntErnEt BulunAn mArInADA Alt yıkAmA, BoyA, motor - BAkım onArım vE DAlGıçlık HIzmEtlErI DE vErIlIyor. MArInADA IkI ADEt kApAlı HAnGAr DA Bulunuyor. Bağlama Kapasitesi Denizde 576 (90 süper yat) / Karada 600 Lift 75 ve 400 Ton Telsiz Kodu VHF 16772 İletişim www.d-marin.com, +90 (256) 813 80 81

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.