KIYI İSTANBUL

41° 00’ 56” N - 28° 34’ 56” E

Yacht - Supplement - - Istanbul ve Marmara Bölgesi -

Kıyı İstAnBul, İstAnBul’un yEnI proJElErInDEn. AlmAn vE İsvIçrElI yAtırımCılArın ortAklığı IlE kurulAn YEDItEpE MArInA’nın, BüyükçEkmECE sAHIlInDE InşA EttIğI yArım mIlyAr Euro’luk Kıyı İstAnBul’un önümüzDEkI yılın üçünCü çEyrEğInDE zIyArEtçIlErE kApılArını AçmAsı plAnlAnıyor. MArInA, çArşı, otEl BIrImlErIylE BIrlIktE 4 BInI Aşkın kIşIyE IstIHDAm sAğlAyACAk Kıyı İstAnBul, 146 Dönüm üzErInE kurulACAk. AtAtürk HAvAlImAnı’nA 35 DAkIkA uzAklıktAkI mArInADA IkI yArı olImpIk yüzmE HAvuzu, DEnIzCIlIk MüzEsI vE YAtçılAr KItAplığı’nın yAnı sırA su sporlArı vE rüzGâr sörFü yApmA ImkAnı DA BulunACAk. 3 BIn mEtrEkArEsI Açık 1.750 mEtrEkArEsI kApAlı olmAk üzErE toplAm 4 BIn 750 mEtrEkArE AlAn üzErInE konumlAnACAk yAt kulüBü vE 1000 yAt kApAsItEsInE sAHIp mArInADA 10 BIn yolCu kApAsItElI BIr İDO IskElEsI DE BulunACAk AlACAk. ProJE çErçEvEsInDE AyrıCA TürkIyE’nIn DEnIz üzErInDE yApılAn Ilk 5 yılDızlı otElI DE yEr AlACAk. İletişim www.kiyiistanbul.com, +90 (212) 882 00 90

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.