GÜZELCE MARİNA

41° 00’ 00” N - 28° 30’ 35” E

Yacht - Supplement - - Istanbul ve Marmara Bölgesi -

2008 yılınDA HIzmEtE GIrEn GüzElCE MArInA, İstAnBul BüyükçEkmECE’DE, AtAtürk HAvAAlAnı’nA 25 km uzAklıktA yEr Alıyor. GüzElCE MArInA, 220 tonluk lIFtI vE 10 m GEnIşlIğInDEkI çEkEk HAvuzu vE 60 m kADAr tEknElErE sunDuğu HIzmEtlErlE İstAnBul vE çEvrEsInDEkI mEGAyAt sAHIplErInIn IHtIyAçlArınA DA CEvAp vErEBIlDIğI IçIn önEmlI BIr Açığı DolDuruyor. AzAmI su DErInlIğI 6 mEtrE olAn mArInADA, Alt yıkAmA, BoyA, DAlGıçlık vE kışlık BAkım HIzmEtI DE vErIlIyor. Bağlama Kapasitesi Denizde 250 / Karada 100 Lift 220 Ton Telsiz Kodu VHF 72 İletişim wwww.guzelcemarina.com, +90 (212) 868 39 08

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.